Απαγόρευση Θήρας ορισμένου χρόνου στο «ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ»

ΦΕΚ Β 3001 - 26.11.2013


Αριθμ. 4502
(2)
Απαγόρευση Θήρας ορισμένου χρόνου στο
«ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258 παρ.5 του Ν.Δ 86/69, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεως τινών του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικος».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/87 «Καθορισμός Περιφερειών της χώρας, για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της Περιφ. Ανάπτυξης».
3. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22-3-93) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Την αριθ. 85352/3697/19-7-1993 εγκύκλιο δ/γή της Δ/νσης Αισθητικών δασών - δρυμών και Θήρας Υ.Α.Α.&Τ.
5. Την αριθ. 78006/2538/1-7-1994 εγκύκλιο δ/γή της ίδιας ως άνω Δ/νσης.
Τις δ/ξεις του Ν. 2503/97 «Για την Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ».
6. Την αρ. 6038/13-10-2009 απόφασή μας (ΦΕΚ 2278/Β΄/2009).
7. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/4-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/2010).
8. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 135/23-12-2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
9. Την υπ’ αριθ. 4908/3-12-2007 (ΦΕΚ 2467/τΒ΄/31-12-07) Απόφαση Απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στον ορεινό όγκο «ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ».
10. Την υπ’ αριθ. 22/3507/14-9-2009 Δασική Αστυνομική Διάταξη Δασαρχείου Λαυρίου για τον καθορισμό χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή ευθύνης του.
11. Την αρ. 4373/19-10-2010 απόφαση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στον ορεινό όγκο «ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» (ΦΕΚ 1722/τ.Β΄/3-11-2010)
12. Την αρ. ΔΑΔ 20/4183/12-11-2010 Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας Δασαρχείου Λαυρίου.
12. Την αρ. ΔΑΔ 20/4183/12-11-2010 Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας Δασαρχείου Λαυρίου.
13. Την με αριθ. 52725/2577/4-10-2013 πρόταση του Δασαρχείου Λαυρίου με την οποία προτείνεται η εν θέματι απαγόρευση.
14. Το γεγονός ότι ?) οι υπό στοιχεία [11] και [12] αποφάσεις, αν και ευνόησαν την ανάπτυξη των θηραματικών πληθυσμών λήγουν την 26-11-2013 και τα θηράματα θα πρέπει να προστατευθούν, ιδίως η Νησιωτική πέρδικα, η οποία μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες έχει εγκατασταθεί επιτυχώς τα τελευταία χρόνια στον εν λόγω ορεινό όγκο, ii) η διατήρηση των Θηραματικών πληθυσμών σε υψηλά επίπεδα εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον σκοπό ίδρυσης του χώρου εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων «ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» που καθορίστηκε με την υπό στοιχείο [10] ΔΑΔ του Δασαρχείου Λαυρίου, ?ii) η ορθή χωροθέτηση της απαγόρευσης της θήρας εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην μόνιμη εγκατάσταση των Θηραματικών πληθυσμών σε ολόκληρο τον ορεινό όγκο και στην διασπορά τους και σε παρακείμενες όμορες περιοχές και ?ν) κρίνεται αναγκαίο η εν λόγω απαγόρευση να οριοθετηθεί με σαφή μορφολογικά στοιχεία (δρόμοι, ρέματα κτλ) ευδιάκριτα επί του εδάφους, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή της και να αποφευχθούν τυχόν αθέμιτες παραβιάσεις των ορίων της.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται καμία δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την απαγόρευση της θήρας όλων των θηραμάτων για τρία (3) έτη μέχρι και την 31-12-2016 σε ολόκληρη την έκταση που καθορίστηκε με την με την υπό στοιχείο [10] ΔΑΔ, παρ. Α.2. ως Χώρος Εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων «ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» και στην περιμετρική ζώνη αυτής, υπό τα στοιχεία (1,2,...28,29,1), εμβαδού Ε= 15.196 στρ.[δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι στρεμμάτων], σύμφωνα με το απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ κλίμακας 1:10.000 και τον ανάλογο ορθοφωτοχάρτη έτους 2007 που θεωρούνται από το Δασάρχη Λαυρίου με ημερομηνία 4-10-2013 και προσαρτώνται στην παρούσα και με την εξής οριοθέτηση: «Το όριο της προς απαγόρευση της θήρας περιοχής άρχεται από την περιοχή του Νέου Κουβαρά και δυτικά στρεφόμενο συμπεριλαμβάνει το λόφο «Χελώνη», όπου οριοθετείται βορείως από παλαιά σιδηροδρομική γραμμή και τα όρια της πόλης των ΚΑΛΥΒΙΩΝ. Τα όρια στρεφόμενα δυτικά και κατόπιν νοτίως ακολουθούν τις δασικές εκτάσεις μέχρι που συναντούν τους τελευταίους προς το βουνό χωματόδρομους, τους οποίους με νότια κατεύθυνση ακολουθούν μέχρι που συναντούν δασικές εκτάσεις στα νότια του ορεινού όγκου, τις οποίες περιλαμβάνουν μέχρι την οικιστική θέση «ΤΡΑΜΠΟΥΡΙΑ». Από τον οικισμό «ΤΡΑΜΠΟΥΡΙΑ» το όριο στρέφεται νοητά προς βορρά μέχρι που συναντά ανώνυμο ρέμα, το πρώτο δυτικά των κτισμάτων γνωστών ως της «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ», το οποίο ακολουθούν μέχρι που συναντούν το κτιστό ορόσημο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού στην κορυφή «Στέφανα» του Πάνειου Όρους. Από το κτιστό ορόσημο της ΓΥΣ τα όρια με βόρεια κατεύθυνση ακολουθούν ανώνυμο ρέμα μέχρι το τέλος των δασικών εκτάσεων και νοητά όρια μέχρι τη θέση του Νέου Κουβαρά όπου άρχισαν».
Με την παρούσα Απόφασή μας δεν θίγεται οποιοδήποτε άλλη γενική απαγόρευση θήρας στην περιοχή καθ" όλη τη διάρκεια ισχύος της, καθώς και οι γενικότερες διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που έχουν εφαρμογή εντός της ανωτέρω περιγραφείσης εκτάσεως.
Το Δασαρχείο Λαυρίου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας και δημοσίευσή της κατά τα γνωστά.
Η απόφαση θα ισχύει από την κυνηγετική περίοδο 2013-2014.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αγία Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση