Δασική απαγορευτική διάταξη Θήρας λόγω πυρκαγιάς

ΦΕΚ Β 2122 - 01.10.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 76197/1610 Αριθ. ΔΑΔ: 02/2015
(2)
Δασική απαγορευτική διάταξη Θήρας λόγω πυρκαγιάς.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KAI ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθρ. 258 του Ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» όπως προστέθηκε με το αρθρ. 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄) «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.δ. 86/1969.
2. Την αριθ. 25234/1637/07-04-1976 (ΦΕΚ 640/τ.Β΄) απόφαση του Υπ. Γεωργίας «περί εγκρίσεως καταστατικού Κυνηγετικών Συλλόγων, Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος».
3. Την αριθ. 223015/4286/23-07-1977 (ΦΕΚ 714/τ.Β΄) απόφαση του Υπ. Γεωργίας «περί αναγνωρίσεως κυνηγετικών συλλόγων ως συνεργαζομένων με το Υπ. Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Την αριθ. 99778/3949/07-09-2000 Δ/γή του ΥΠΑΑΤ «περί μέτρων απαγόρευσης του κυνηγίου σε καμένες περιοχές».
6. Το Π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
7. Την αριθ. ΓΓ15646/1521/01-03-2011 (ΦΕΚ 491/τ.Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Γενικού Γραμματέα" στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
8. Την αριθ. 127568/2533/07-08-2015 (ΦΕΚ 1670/τ.Β΄) απόφαση του Αν. Υφ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015 -2016».
9. Την αριθ. 65776/1430/12-08-2015 (αριθ. ΔΑΔ: 01/2015) Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας του Δασαρχείου Μολάων για την κυνηγετική περίοδο 2015 - 2016.
10. Το γεγονός ότι στις 17-07-2015 αποτεφρώθηκαν από πυρκαγιά αγροτοδασικές εκτάσεις συνολικού εμβαδού 52.665 στρ. στις περιοχές των Τ.Κ. Φαρακλού κ.λ.π. Δ.Ε. Βοιών, Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας.
11. Το αριθ. 106/31-08-2015 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Μολάων με το οποίο κοινοποιείται η αριθ. 31/2015/30-08-2015 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ιδίου συλλόγου και προτείνεται η απαγόρευση Θήρας στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μον/σίας, που επλήγη από την πυρκαγιά στις 17-07-2015, για τα επόμενα τρία (3) έτη, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του Δασάρχη Μολάων.
12. Την ανάγκη μέτρων προστασίας και αποκατάστασης της άγριας πανίδας, λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές.
13. Τη ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα, ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και ψυχαγωγικών αναγκών, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την άσκηση Θήρας όλων την θηρεύσιμων ειδών για τρία (3) έτη, ήτοι από από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 15-09-2018, εντός της ζώνης εμβαδού επιφανείας 52.620 στρεμμάτων, που περιγράφεται και οριοθετείται ως κατωτέρω και σύμφωνα με το επισυναπτόμενο φύλλο χάρτη εκδόσεως ΓΥΣ, κλίμακας 1:50.000, το οποίο συνοδεύει την παρούσα απόφαση, στις περιοχές των Τ.Κ. Κάμπου, Μεσοχωρίου, Φαρακλού, Λαχίου, Αγίου Νικολάου και της Δ.Κ. Νεάπολης, Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας.
Σημείο έναρξης (Σ1) της θέσης απαγόρευσης αποτελεί η διασταύρωση της επαρχιακής οδού Νεάπολης -
Μολάων με τη δημοτική οδό προς Άγιο Μηνά (οικία Λεβάκου Ηλία του Ευαγγέλου) στην Τ.Κ. Κάμπου Βοιών. Ακολουθεί την επαρχιακή οδό νότια προς Νεάπολη, μέχρι τη διασταύρωση αυτής με τον τσιμεντόδρομο (Νεάπολη) που οδηγεί στο λιμανάκι Αυλοσπήλου Σ2. Συνεχίζει νοτιοδυτικά επί του τσιμεντόδρομου, ανατολικά του λιμένα Αυλόσπηλου (σε ευθεία γραμμή) και σε απόσταση από την διασταύρωση περί τα 200 μ. συναντά τη θάλασσα Σ3. Ακολουθεί ανατολικά την ακτογραμμή μέχρι το μικρό κολπίσκο νοτιοανατολικά της εκκλησίας Αγίας Μαρίνας στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών και σε απόσταση από αυτή περί τα 135 μ. περίπου Σ4. Συνέχεια κατευθύνεται βόρεια - βορειοδυτικά, συναντά την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας και με την ίδια κατεύθυνση στα 210 μ. περίπου από την εκκλησία, ακολουθώντας το χωματόδρομο συναντά διασταύρωση Σ5. Με κατεύθυνση βορειοανατολική επί του δρόμου στα 550 μ. περίπου συναντά διασταύρωση και την αγροικία Λιβανού Πάρη Σ6.
Συνέχεια ακολουθώντας με κατεύθυνση βορειοδυτική το χωματόδρομο που οδηγεί προς θέση Χιόνη και Γερμανικό Έργο, στα 450μ. περίπου συναντά μικρή διασταύρωση Σ7. Από εκεί με κατεύθυνση βορειοδυτική σε απόσταση 1050 μ. συναντά το τριγωνομετρικό σημείο Κοντοβίγλι (υψ. 588,23μ.), συνέχεια βόρεια σε απόσταση 2.165μ. συναντά το τριγωνομετρικό σημείο Πλάκες (υψ. 783,33 μ.), συνεχίζει βορειοδυτικά και συναντά σε απόσταση 850 μ. το τριγωνομετρικό σημείο Κρίθινα (υψ. 771,53 μ.) και συνέχεια σε απόσταση 1.930μ. βορειοδυτικά αυτού συναντά την διασταύρωση της επαρχιακής οδού Νεάπολης - Βελανιδιών με το χωματόδρομο προς Άγιο Γεώργιο (Βαβίλα) Σ8.
Στη συνέχεια με κατεύθυνση βόρεια - βορειοδυτική σε απόσταση 2.500 μ. συναντά παλαιό μονοπάτι, ανατολικά της εκκλησίας Αγίας Αικατερίνης και σε απόσταση από αυτή περί τα 150μ. Σ9. Από εκεί ακολουθεί δυτικά το αναφερόμενο μονοπάτι, περνά στη νοτιοανατολική κ" στη νοτιοδυτική γωνία του κτίσματος το οποίο βρίσκεται νότια της εκκλησίας και σε απόσταση από αυτή περί τα 25 μ., στη συνέχεια συναντά τον εκεί χωματόδρομο, ακολουθεί αυτόν με κατεύθυνση βόρεια και συναντά την διασταύρωση των δρόμων Νεάπολη - Κάτω Καστανέα (άσφαλτος) προς Αγία Αικατερίνη Σ10. Ακολουθεί για μήκος 950 μ. βορειοανατολικά τον ασφαλτόδρομο προς Κάτω Καστανέα στη θέση Κουρνόσπηλα όπου και είναι και το όριο της πυρκαγιάς Σ11. Από εκεί με κατεύθυνση βορειοδυτική σε απόσταση 1600 μ. συναντά το τριγωνομετρικό σημείο Προφήτης Ηλίας (υψ. 743,76 μ.), συνεχίζει βορειοδυτικά αυτού και σε απόσταση 150μ. περίπου συναντά το χωματόδρομο που οδηγεί στις κεραίες και στο ύψωμα Προφήτης Ηλίας. Ακολουθεί το δρόμο αυτόν με κατεύθυνση βόρεια και συναντά τη διασταύρωση των δρόμων (άσφαλτος) Νεάπολη - Άνω Καστανέα (θέση Λάκκα) με το χωματόδρομο των αναδασώσεων προς κεραίες - Προφήτης Ηλίας Σ12.
Από εκεί με κατεύθυνση βορειοδυτική σε απόσταση 900 μ. συναντά το τριγωνομετρικό σημείο Καψολακκούσες (υψ. 607,41 μ.), συνεχίζει με την ίδια κατεύθυνση και σε απόσταση 3.200 μ. φτάνει στον οικισμό Αδιάκοπος και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των δρόμων Κάμπος -Αδιάκοπος (άσφαλτος) με το δρόμο προς Μέσα Αδιάκοπο Σ13 (45 μ. βόρεια της οικίας Δωροθέας Χουσάκου κ.λ.π.). Ακολουθεί με κατεύθυνση νότια - νοτιοδυτική τον ασφαλτόδρομο, φτάνει στην διασταύρωση των δρόμων Κάμπος - Αδιάκοπος με το δρόμο προς Νεκροταφείο Κάμπου (οικισμός Σγαρδελιάνικα), συνεχίζει νοτιοανατολικά την άσφαλτο, φτάνει στη διασταύρωση έμπροσθεν της οικίας Παπαθωμάκου (30 μ. περίπου νότια της εκκλησίας Άγιος Μηνάς) και από εκεί με κατεύθυνση νοτιοδυτική ακολουθώντας το δρόμο συναντά τη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Νεάπολης - Μολάων με τη δημοτική οδό προς Άγιο Μηνά (οικία Λεβάκου Ηλία του Ευαγγέλου) Σ1, σημείο από όπου ξεκίνησε.
Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ" εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ενώ τα μέσα με τα οποία ασκείται η παράνομη θήρα κατάσχονται και δημεύονται.
Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία, στους φύλακες Θήρας σύμφωνα με το αρθ. 289 του Ν.δ. 86/1969 και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μολάοι, 16 Σεπτεμβρίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Μολάων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ