Μεταξύ των στόχων του προγράμματος LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα LIFE10 NAT/GR/000638 Safeguard LWfG, "Διασφάλιση του φιννοσκανδιναβικού πληθυσμού της νανόχηνας σε βασικούς τόπους διαχείμασης και ανάπαυσης εντός των ευρωπαϊκών μεταναστευτικών διαδρόμων", είναι και η εκπόνηση δεσμευτικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη διατήρηση της νανόχηνας.

Ανάδοχος του προγράμματος είναι η Ορνιθολογική, με εταίρους στην Ελλάδα το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ), το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), και συνεργάτες στην Ελλάδα το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, το Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Έβρου και άλλους στο εξωτερικό.

Εταίροι και συνεργάτες έχουν υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου. Στη σύμβαση που έχει υπογραφεί με το Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου, Βιστωνίδας, Ισμάριδας, όπως αναγράφεται στα πεπραγμένα 2012 του ΦΔ - σελίδα 40, αναφέρεται ότι μεταξύ άλλων ο Φ.Δ. έχει αναλάβει:

Τη συμμετοχή στην ομάδα σύνταξης Εθνικού Σχεδίου δράσης για τη Νανόχηνα (στο πλαίσιο της δράσης Α8 του Προγράμματος)

Όπως έχουμε επισημάνει από την ανακοίνωση του προγράμματος, τα αντίστοιχα Εθνικά Σχέδια Δράσης που υλοποιούνται στις Σκανδιναβικές χώρες, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη ρύθμιση της κυνηγετικής δραστηριότητας και την πρόληψη ακούσιας θήρευσης της νανόχηνας.

Στη χώρα μας

  • έχει προβλεφθεί η επαρκής εκπροσώπηση των κυνηγών στη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Νανόχηνα;
  • Έχει υπογράψει σχετική προγραμματική συμφωνία η ΚΣΕ ή η ΚΟΜΑΘ;

  • Ή σχεδιάζεται ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης με δραματικές, πιθανόν, επιπτώσεις στο κυνήγι υδροβίων αποκλειστικά με τη συμμετοχή περιβαλλοντικών ΜΚΟ, Φορέων Διαχείρισης και του ΥΠΕΚΑ, ερήμην των κυνηγών;

Καλό δεν θα ήταν να υπάρξει σχετική ενημέρωση εκ μέρους των Κυνηγετικών Οργανώσεων προς την κυνηγετική κοινότητα;