Τι είναι το δίκτυο NATURA 2000

ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια δραματική μείωση της άγριας ζωής και η ποιότητα των οικοσυστημάτων της υποβαθμίζεται. Η συγκράτηση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 αποτελεί βασικό στόχο της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. Η διάσωση των σημαντικότερων περιοχών για την άγρια ζωή μέσω του οικολογικού δικτύου NATURA 2000 αποτελεί το επίκεντρο για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ

Η Οδηγία για τα «Πουλιά» της 2ας Απριλίου 1979 (79/409/ΕΟΚ)

σχετίζεται με τη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη. Τα Κράτη Μέλη κατατάσσουν κυρίως σε «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» (Αρθ. 4) τα εδάφη τα πιο κατάλληλα για τα είδη των πτηνών (Παράρτημα Ι) που απαιτούν τέτοια μέτρα διατήρησης, καθώς επίσης και για τα μεταναστευτικά πτηνά, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους υγροβιότοπους διεθνούς σημασίας.

Η Οδηγία για τους «Οικότοπους» της 21 ης Μαίου 1992 (92/43/ΕΟΚ)

σχετίζεται με τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς επίσης και των ειδών ζώων και φυτών τα οποία παρουσιάζουν κοινοτικό ενδιαφέρον. Τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης» (Αρθ. 3) για τη διατήρηση αυτών των φυσικών οικοτόπων (Παράρτημα Ι) και ειδών (Παράρτημα II).

Μαζί, οι «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» και οι «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης» συνιστούν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000.

ΕΝΑ ΔΙΚΤΥO 25.000 ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Οι περιοχές NATURA 2000 σχηματίζουν ένα τεράστιο δίκτυο με περισσότερες από 25.000 επιμέρους θέσεις. Όταν τα 25 Κράτη Μέλη θα έχουν ολοκληρώσει το χαρακτηρισμό των περιοχών τους, το Δίκτυο θα καλύπτει το 18% της Ευρωπαϊκής επικράτειας, μια έκταση σχεδόν ίση με το μέγεθος της Γερμανίας.

Οι κυνηγοί επηρεάζονται άμεσα και ανησυχούν με την απώλεια της βιοποικιλότητας. Εντός των ενδιαφερόντων τους είναι η διατήρηση αυτής της φυσικής κληρονομιάς. Για να επιτύχει, το δίκτυο NATURA 2000 έχει ανάγκη την ενεργή υποστήριξη όλων των χρηστών γης και ιδιαίτερα των κυνηγών.

NATURA 2000 και Αειφόρο Κυνήγι

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Δίκτυο NATURA 2000 είναι ένα διαχειριστικό εργαλείο που λαμβάνει υπόψη του τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Αναγνωρίζει ότι «ο άνθρωπος είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της φύσης και ότι τα δύο αυτά μέρη λειτουργούν καλύτερα με μεταξύ τους συνεργασία» (Έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Natura 2000 - Conservation in partnership" - 2005) «ο κυριότερος σκοπός (...) είναι να προάγει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιφερειακές απαιτήσεις (...), η διατήρηση αυτής της βιοποικιλότητας ενδέχεται (...) να απαιτεί τη διατήρηση ή και την ενθάρρυνση ανθρώπινων δραστηριοτήτων» (Οδηγία «Οικοτόπων» 92/43/ΕΟΚ- 3ο Εκτιμώντας)

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ' ΑΡΧΗΝ ΣΥΜΒΑΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ

Επιτυχημένα σενάρια

ΔΑΣΗ & ΜΕΓΑΛΟ ΘΗΡΑΜΑ

Βέλγιο - St Hubert - ΖΕΠ & ΕΖΔ

Βέλγιο - St Hubert - ΖΕΠ & ΕΖΔ

Αποκατάσταση των τυρφώνων που πραγματοποιείται από την ομάδα διαχείρισης κυνηγίου του Saint-Hubert Forest σε συνεργασία με όλους τους άλλους χρήστες της περιοχής. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Η διατήρηση του κυνηγίου κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση της ισορροπίας δασικού οικοσυστήματος - θηραματικών πληθυσμών - προστασίας της φύσης.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ & ΜΙΚΡΟ ΘΗΡΑΜΑ

Γαλλία -Sainte-Victoire Mountain -ΖΕΠ

Γαλλία -Sainte-Victoire Mountain - ΖΕΠ

Εκπόνηση ενός τοπικού σχεδίου διαχείρισης της θήρας, ως μέρος του ευρύτερου Διαχειριστικού Σχεδίου της περιοχής NATURA 2000, στο οποίο εμπλέκεται η Ομάδα Κυνηγετικών Συμφερόντων Sainte-Victoire. Η αποκατάσταση οικοτόπων Κοινοτικής σημασίας βοηθάει στη δημιουργία ανοιχτών περιοχών που ευνοούν την κοκκινοπέρδικα όπως επίσης και άλλα απειλούμενα είδη της περιοχής.

ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

Ηνωμένο Βασίλειο - Levels & Moors - ΖΕΠ

Ηνωμένο Βασίλειο - Levels & Moors - ΖΕΠ

Μια συνεργασία μεταξύ της Βρετανικής Ένωσης για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Φύσης (BASC) και της κρατικής Υπηρεσίας English Nature είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία επιστημονικών απογραφών και την αποκατάσταση μικρών λιμνών, φυσικών φρακτών καθώς και τον έλεγχο των θηρευτών.

Τα κλειδιά της επιτυχίας

Διάλογος και Συνεργασία μεταξύ όλων των τοπικά εμπλεκόμενων φορέων με σκοπό τη διαχείριση μιας περιοχής ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι.

Δημοσιοποίηση των διαχειριστικών μέτρων στο ευρύ κοινό και ανταλλαγή επιτυχημένων πρακτικών μεταξύ των τοπικά εμπλεκόμενων φορέων.

Πληροφόρηση των τοπικά εμπλεκόμενων φορέων ώστε να προκύψει καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων, των ευκαιριών και των ευθυνών που η διατήρηση μιας περιοχής συνεπάγεται.

Αναγνώριση της συνεισφοράς του κάθε εμπλεκόμενου φορέα στη διαχείριση και τη διατήρηση της περιοχής.

Οι κυνηγοί πρέπει να εμπλακούν...

Μαθαίνοντας περισσότερα, μέσω των τοπικών διοικητικών αρχών, για τις περιοχές NATURA 2000, για τα είδη και τους οικότοπους Κοινοτικής σημασίας.

Συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης των τοπικών διαχειριστικών σχεδίων καθώς και στην εφαρμογή και την παρακολούθηση τους.

Αναζητώντας κοινά ενδιαφέροντα ή σχετικούς συμβιβασμούς που γεφυρώνουν τα μέτρα διατήρησης και τη διαχείριση των οικοτόπων και των θηρεύσιμων ειδών.

Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία στις διαχειριστικές ενέργειες στις οποίες έχουν ιδιαίτερο ρόλο και εμπειρία.

Εφαρμόζοντας υποδειγματική διαχείριση οικοτόπων και θηρεύσιμων ειδών.

Εγείροντας τη συνειδητοποίηση μεταξύ της κυνηγετικής κοινότητας για τη σημασία του δικτύου NATURA 2000 και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχει.

Ανταλλάσσοντας γνώσεις με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς.