Σύγκριση με ΜΗ ΘΗΡΕΥΣΙΜΑ είδη με τα οποία μπορεί να προκληθεί σύγχυση: Φερεντίνι Netta rufina και η απειλούμενη Βαλτόπαπια Aythya nyroca

Κυνηγόπαπια Aythya ferina Φερεντίνι Netta rufina Βαλτόπαπια Aythya nyroca