Σύγκριση με ΜΗ ΘΗΡΕΥΣΙΜΑ είδη με τα οποία μπορεί να προκληθεί σύγχυση: Βαρβάρα Tadorna tadorna

Χουλιαρόπαπια Anas clypeata Βαρβάρα Tadorna tadorna