Έγκριση του προγράμματος κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.) Παρνασσίδας, για την Κυνηγετική Περίοδο 2011-2012

ΦΕΚ Β 2374 - 25.10.2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1413
Έγκριση του προγράμματος κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.) Παρνασσίδας, για την κυνηγετική περίοδο 2011-2012.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 253, 254 και 255 του
Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», όπως έχουν αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/1975,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του Π.Δ. 453/1977 «Περί των Ελεγχομένων Κυνηγετικών Περιοχών και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας εν αυταίς».
3. Το αριθ. 11/109/21.12.2010 Πρακτικό του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φωκίδας, με το οποίο εγκρίθηκε το πρόγραμμα Δασικών έργων - εργασιών και λειτουργίας της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Παρνασσίδας για το έτος 2011.
4. Την αριθ. 260/21.2.1995 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Φωκίδας (ΦΕΚ 168/Β΄) «Περί Χαρακτηρισμού και Ίδρυσης της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Παρνασσίδας».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3170/2003 «Περί Ζώων συντροφιάς κ.λπ.».
6. Τις διατάξεις της αριθ. 105056/2854/10.6.2004 απόφασης Υφυπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Όροι και προϋποθέσεις καθορισμού χώρων εκγύμνασης καθώς και διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, στις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιο­χές Ε.Κ.Π.».
7. Την αριθ. 217056/2441/1.8.2011 (ΦΕΚ 1763/Β΄) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2011-2012» παρ. Γ2, Γ4.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 187/Α΄).
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στ. Ελλάδας».
12. Την αριθ. 1669/33104/31.3.2011 (ΦΕΚ 648/Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα», στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγρ. Υποθ. και στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Δασαρχείων κ.λπ.».
13. Τις διατάξεις του Ν. 3469/27.6.2006 (ΦΕΚ 131/Α΄) «περί Εθνικού Τυπογραφείου Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις».
14. Το Πρόγραμμα κυνηγίου που συντάχθηκε από τον Επόπτη Νικόλαο Μάνιο και υποβλήθηκε σε μας με την αριθ. 46097/1688/5.9.2011 αναφορά και την αριθ. 52726/1842/23.9.2011 συμπληρωματική αναφορά του Δασαρχείου Άμφισσας.
15. Το γεγονός ότι από την λειτουργία της Ε.Κ.Π. Παρνασσίδος κατά την τρέχουσα περίοδο θα προκληθεί δαπάνη ύψους 50.000 ευρώ, η οποία όπως προκύπτει από την αριθ. 117921/273/13.4.2011 απόφαση ΥΠΕΚΑ έχει εξασφαλισθεί και θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα Δασών του άρθρου 8 του Ν. 3208/2003, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το Πρόγραμμα Κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (ΕΚΠ) Παρνασσίδας, για την Κυνηγετική Περίοδο 2011-2012, όπως αυτό συντάχθηκε από το Δασαρχείο Άμφισσας, ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓ. ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2012
Άρθρο 1°
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
1.1. Για να αποκτήσει κάποιος δικαίωμα κυνηγίου στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή (ΕΚΠ) Παρνασσίδας, απαιτούνται:
α. Κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου που να ισχύει για την περιφέρεια του Νομού Φωκίδας (Τοπική, Περιφερειακή ή Γενική) και
β. Ειδική άδεια για το κυνήγι στην ΕΚΠ Παρνασσίδας
Άρθρο 2°
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
2.1. Για να αποκτήσει ο κυνηγός την ειδική άδεια κυνηγίου, πρέπει να υποβάλλει στο Δασαρχείο Άμφισσας - Γραφείο Θήρας (Γκούρα 5, 331 00 Άμφισσα, τηλ. 22650-79092, FAX 22650-22650), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας, Αριθμός άδειας κυνηγίου, με τον χαρακτηρισμό της σε Τοπική - Περιφερειακή - Γενική, η Δασική Αρχή από την οποία πήρε την άδεια κυνηγίου, τα θηράματα για τα οποία ενδιαφέρεται, προαιρετικά η περιοχή ή ο τομέας της ΕΚΠ, για τον οποίο ενδιαφέρεται και οι συγκεκριμένες πρώτες μέρες που επιθυμεί να κυνηγήσει, οι οποίες, κατά την έκδοση της άδειας, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά για συνεχόμενο κυνήγι δύο (2) ή τριών (3) ημερών.
β. Κοινή άδεια κυνηγίου, θεωρημένη για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο αυτής, στην οποία θα φαίνονται όλα τα στοιχεία.
γ. Απόδειξη καταβολής του, αντίστοιχου για κάθε περίπτωση, χρηματικού τέλους, που ορίζεται στο 3° άρθρο, για την έκδοση της ειδικής άδειας.
2.2. Η έκδοση των ειδικών αδειών, και η καταχώρηση των ημερομηνιών κυνηγίου, για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο, θα αρχίσει επτά (7) μέρες πριν την έναρξη του κυνηγίου στην ΕΚΠ.
2.3. Για την έκδοση της ειδικής άδειας και τον καθορισμό των ημερών κυνηγίου, θα πρέπει ο κυνηγός να προσκομίσει (ο ίδιος ή άλλο γνωστό του πρόσωπο) στο Γραφείο Θήρας στο Δασαρχείο Άμφισσας ή να αποστείλει με FAX στο Δασαρχείο Άμφισσας - Γραφείο Θήρας, τα δικαιολογητικά του άρθρου 2.1.(α και β) (αίτηση, άδεια κυνηγίου ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο αυτής, απόδειξη ΕΛΤΑ περί αποστολής επιταγής κλπ) και να καταβάλλει ή να αποστείλει, με ταχυδρομική αποκλειστικά επιταγή, τα τέλη έκδοσης της ειδικής άδειας με ΦΠΑ (ακριβές ποσό).
2.4. Τηλεφωνικά αιτήματα για τον καθορισμό των ημερών κυνηγίου και της σειράς προτεραιότητας, από κυνηγούς που κατοικούν εκτός του Νομού Φωκίδας, θα γίνονται δεκτά, μόνον εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα (ελεύθερη θέση στον τομέα κλπ), ύστερα από συνεννόηση με τους υπεύθυνους της ΕΚΠ.
Άρθρο 3°
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
3.1. Η ειδική άδεια, κατά την έκδοση της, ισχύει για πέντε (5) ημέρες εισόδου στην ΕΚΠ, η δε αξία της για κάθε κατηγορία κυνηγών, είναι:
α. Για κυνηγούς, κατοίκους των χωριών που η διοικητική περιφέρεια τους βρίσκεται ολικά ή μερικά μέσα στα όρια της ΕΚΠ 1,70 € για κάθε είσοδο (ημέρα κυνηγίου), ήτοι 8,50 € για πέντε (5) εισόδους (10,46 € με ΦΠΑ). Χρώμα ειδικής άδειας «ΛΕΥΚΟ».
Για τους πιο πάνω κυνηγούς, δίνεται η δυνατότητα, εφ’όσον το επιθυμούν, να βγάλουν ειδική άδεια απεριορίστων εισόδων (ημερών κυνηγίου), έναντι ποσού 17,00 €
(20,91 € με ΦΠΑ). Χρώμα ειδικής άδειας «ΛΕΥΚΟ» με ειδική σήμανση.
β. Για κυνηγούς, κατοίκους άλλων περιοχών του Νομού Φωκίδας, 2,54 € για κάθε είσοδο, ήτοι 12,70 € (15,62 € με ΦΠΑ) για πέντε (5) εισόδους. Χρώμα ειδικής άδειας «ΠΡΑΣΙΝΟ».
γ. Για τους υπόλοιπους Έλληνες υπηκόους, τους υπηκόους κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη Χώρα μας πέραν της 15ετίας και τους διπλωματικούς υπαλλήλους, 3,82 € για κάθε είσοδο, ήτοι 19,10 € για πέντε (5) εισόδους (23,49 € με ΦΠΑ). Χρώμα ειδικής άδειας «ΚΙΤΡΙΝΟ».
δ. Για υπηκόους ξένων κρατών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έρχονται στη Χώρα μας για να κυνηγήσουν, 23,73 € για κάθε είσοδο ήτοι 118,65 € για πέντε (5) εισόδους (145,94 € με ΦΠΑ). Χρώμα ειδικής άδειας «ΡΟΖ».
3.2. Η επιβάρυνση των τιμών ως ανωτέρω λόγω Φ.Π.Α. είναι 23 %.
3.3α .Για την έκδοση της ειδικής άδειας ντόπιου κυνηγού απαραίτητη είναι η βεβαίωση του Δημάρχου του οικείου Δήμου στην οποία να αναφέρεται ότι ο κυνηγός είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια του Δήμου και κατοικεί τουλάχιστον για πέντε (5) συνεχόμενους μήνες, σε μία από τις 12 πρώην Κοινότητες που περιλαμβάνονται μέσα στα όρια της ΕΚΠ. Επί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κοινή άδεια κυνηγίου να έχει εκδοθεί από το Δασονομείο Γραβιάς (απ’ ευθείας ή μέσω του Κυνηγετικού Συλλόγου)
Οι ντόπιοι κυνηγοί, έχουν ειδική μεταχείριση τόσο στην έκδοση της ειδικής άδειας (μειωμένα τέλη), όσο και στην κοστολόγηση των θηραμάτων που θα θηρεύσουν (μειωμένο τίμημα).
3.3β. Ομοίως για την έκδοση ειδικής αδείας κατοίκων άλλων περιοχών του Νομού Φωκίδας απαραίτητη είναι η κοινή Κυνηγετική άδεια να έχει εκδοθεί από Δασική αρχή του Νομού Φωκίδας (απ’ ευθείας ή μέσω του τοπικού Κυνηγετικού Συλλόγου).
3.4.0ι κυνηγοί που προέρχονται από Χώρες-μέλη της Ε.Ε., εξισώνονται με τους υπόλοιπους Έλληνες κυνηγούς, τόσο στο τίμημα εισόδου, όσο και στην αξία των θηραμάτων που θα θηρεύσουν.
3.5.0ι κυνηγοί των παραπάνω παραγράφων 3.1.γ. και 3.1.δ., υπήκοοι ξένων κρατών, πλην της ειδικής άδειας, χρειάζονται και Γενική άδεια κυνηγίου, που, αν δεν έχουν, μπορεί να τους εκδοθεί από το Δασαρχείο Άμφισσας, με την καταβολή των τελών που καθορίζονται με απόφαση του ΥΠΕΚΑ.
3.6. Οι κυνηγοί έχουν τη δυνατότητα , μετά την εξάντληση της πρώτης αδείας τους, να δηλώσουν άλλες πέντε (5) ημέρες κυνηγίου εφ όσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα από την ΕΚΠ, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα, οι οποίες καταχωρούνται σε νέα ειδική άδεια. Πάντως, όλες οι μέρες που θα δηλωθούν για κάθε ειδική άδεια, θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) το πολύ ημερών, από την πρώτη ημέρα κυνηγίου.
Μετά το πέρας των 30 ημερών η ειδική άδεια θεωρείται άκυρη και δεν ισχύει, εκτός αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
Η ειδική άδεια απεριορίστων εισόδων των ντόπιων κυνηγών, μετά τις πρώτες πέντε (5) ημέρες κυνηγίου, ισχύει κατά κύριο λόγο για το Δημοτικό Διαμέρισμα στο οποίο διαμένουν και με τους περιορισμούς του άρθρου 3.9.
3.7. Όπως προαναφέρθηκε στην περίπτωση 2.1.α., οι πρώτες ημέρες κυνηγίου, αφ’ ενός θα είναι συνεχόμενες τρεις (3) ή δύο (2) ημέρες και αφ’ ετέρου θα δηλώνονται με την αίτηση του κυνηγού και θα αναγράφονται στην εκδιδομένη άδεια.
Οι υπόλοιπες έως τις πέντε (5) ημέρες της αδείας που επίσης θα είναι συνεχόμενες, καλό θα είναι να προκαθορίζονται ακριβώς. Είναι όμως δυνατόν να καθορίζονται και τηλεφωνικώς μια όμως τουλάχιστον εβδομάδα νωρίτερα από την ημέρα κυνηγίου, από τους υπεύθυνους της ΕΚΠ.
Αλλαγή αυτών των ημερών για εξαιρετικό λόγο επιτρέπεται μόνον εφ’ όσον υπάρχει δυνατότητα και εφ’ όσον καθοριστεί τουλάχιστον μία εβδομάδα ενωρίτερα.
Επί πλέον ημέρες (δεύτερη άδεια ) που τυχόν θα εγκριθούν, με τους περιορισμούς και τις διευκρινίσεις των περιπτώσεων 2.4 και 3.9, προς διευκόλυνση της ΕΚΠ αλλά και των ιδίων των κυνηγών, καλό θα είναι να προκαθορίζονται επακριβώς. Αν αυτό είναι αδύνατο, αυτές θα καθορίζονται με επικοινωνία (τηλέφωνο ή fax) με τους υπεύθυνους της ΕΚΠ., αλλά μία εβδομάδα ενωρίτερα.
3.8. Για την έκδοση δεύτερης ειδικής αδείας απαιτείται νέα αίτηση συνοδευομένη με την αρχική ειδική άδεια, που θα προσκομίζει ο κυνηγός ή θα αποστέλλει με FAX, καθώς και καταβολή του καθορισμένου τιμήματος.
3.9. Κατά την έκδοση των ειδικών αδειών και την καταχώρηση της μέρας κυνηγίου στην ΕΚΠ, λαμβάνεται υπόψη α) ο αριθμός εισόδων του κυνηγού (με προτίμηση αυτών που έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες εισόδους), β) η μέρα κυνηγίου (με προτίμηση αυτών που έχουν κυνηγήσει λιγότερα Σαββατοκύριακα) και γ) ο προτιμώμενος τομέας (με αποτροπή κυνηγίου της αυτής ομάδας, στον ίδιο τομέα, για περισσότερες από τρεις (3) κυνηγετικές μέρες, προκειμένου για τριχωτά θηράματα). Τα ίδια κριτήρια καθώς και η υπερθήρευση μιας περιοχής, καθορίζουν τη θέση κυνηγίου, που μπορεί να είναι διαφορετική από την επιθυμητή.
3.10. Η σειρά προτεραιότητας αφορά ολόκληρη την ΕΚΠ και όχι κάθε τομέα χωριστά.
3.11. Ο κυνηγός που τήρησε τη διαδικασία του παραπάνω άρθρου, αποκτάει δικαίωμα κυνηγίου στην ΕΚΠ Παρνασσίδας, παίρνει σειρά προτεραιότητας και η αίτηση του καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο του Δασαρχείου Άμφισσας.
Άρθρο 4°
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
4.1. Για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργικότητα, η ΕΚΠ Παρνασσίδας χωρίζεται σε 36 τομείς, οι οποίοι, σε γενικές γραμμές, παρουσιάζουν και διαφορετικό κυνηγετικό ενδιαφέρον.
4.2. Για την προστασία των χώρων αναπαραγωγής του θηράματος, για την συνεχή αύξηση του και εμπλουτισμό της ΕΚΠ, απαγορεύεται το κυνήγι, στους τομείς Β1, Δ4 και Δ5, οι οποίοι θα λειτουργούν ως καταφύγια θηραμάτων. Ειδικά στους τομείς Δ4 και Δ5, για λόγους ακτινοβό-λησης των θηραμάτων αγριόχοιρου ή ζαρκαδιού, προς την υπόλοιπη ΕΚΠ, είναι δυνατόν να επιτρέπεται το κυνήγι αυτών των θηραμάτων για μία (1) ημέρα ανά 15θημερο στον καθένα, με απόφαση του επόπτη που θα αποκλείει πολλαπλή είσοδο σ’ αυτούς των ιδίων κυνηγών. Επίσης, απαγορεύεται το κυνήγι στα όρια της ΕΚΠ και σε ζώνη πλάτους 200 μέτρων μέσα απ’ αυτά.
4.3. Το κυνήγι μπορεί να διεξάγεται από ομάδες κυνηγών. Κάθε ομάδα κυνηγών μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι έξι (6) άτομα, με εξαίρεση το κυνήγι του αγριόχοιρου και ζαρκαδιού, που οι ομάδες επιβάλλεται να περιλαμβάνουν από πέντε (5) μέχρι δέκα (10) άτομα.
4.4. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του κυνηγίου αγριόχοιρου, ζαρκαδιού, και ελαφιού, οι υπεύθυνοι της ΕΚΠ, μπορούν να συγκροτούν σε ομάδες τους μεμονωμένους κυνηγούς (ντόπιους ή μη) ή να εντάσσουν μεμονωμένους κυνηγούς σε άλλη ομάδα, εφ’ όσον γίνονται δεκτοί.
4.5. Οι ομάδες κυνηγών, για το κυνήγι αγριόχοιρου και ζαρκαδιού, συγκροτούνται σε έντυπη κατάσταση (δίδεται από τα όργανα της ΕΚΠ), από κυνηγό που αναλαμβάνει ως ομαδάρχης. Η κατάσταση υπογράφεται απ’ αυτόν, θεωρείται από τον Επόπτη ή τους βοηθούς του και παραδίδεται στον αρμόδιο δασοφύλακα ή φύλακα της ΕΚΠ, μαζί με τις άδειες, το πρωί της μέρας του κυνηγίου. Για την αναγραφή και άλλων κυνηγών στην κατάσταση και μέχρι δέκα (10), απαιτείται η προσκόμιση της κατάστασης στα παραπάνω υπεύθυνα όργανα της ΕΚΠ (Επόπτη ή βοηθό επόπτη).
4.6. Απαγορεύεται η απομάκρυνση κυνηγών από την ομάδα, κατά τη διάρκεια του κυνηγίου.
4.7. Οι βοηθοί κυνηγίου χωρίς όπλο, πρέπει να έχουν εφοδιαστεί και αυτοί με ειδική άδεια κυνηγίου. Παρατηρητές κυνηγίου (φωτογράφοι κ.λπ.), δεν χρειάζεται να εφοδιαστούν με ειδική άδεια αλλά παραμένουν κοντά στο φύλακα του τομέα και δεν συμμετέχουν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στο κυνήγι.
4.8. Ο αριθμός των κυνηγών, για κάθε μέρα κυνηγίου, ο τόπος κυνηγίου, ο αριθμός των ομάδων κατά τομέα και άλλες λεπτομέρειες, καθορίζονται από τον Επόπτη της ΕΚΠ ή, σε περίπτωση απουσίας του, από τον υπεύθυνο βοηθό του.
4.9. Ο κυνηγός ή η ομάδα κυνηγών, κατά τη διάρκεια του κυνηγίου, πρέπει απαραίτητα να εποπτεύεται από όργανο της ΕΚΠ. Κάθε δασοφύλακας, φύλακας ή οδηγός κυνηγών, με διακριτικότητα και χωρίς να δυσχεραίνει το κυνήγι, θα συνοδεύει αριθμό κυνηγών τόσων, ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος.
4.10. Κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας, φασιανού, πέρδικας τσούκαρ και ορτυκιού, οι κυνηγοί, βοηθοί κυνηγίου και παρατηρητές υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.
Άρθρο 5°
ΜΕΣΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ (ΟΠΛΑ - ΣΚΥΛΙΑ)
5.1. Ο κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του ένα κυνηγετικό όπλο (μονόκαννο, δίκαννο). Χρήση επαναληπτικού όπλου (καραμπίνας) επιτρέπεται, εφόσον μπορεί να δεχτεί γέμισμα με τρία (3), το πολύ, φυσίγγια. Για όλα τα όπλα πρέπει να υπάρχουν άδειες κατοχής αυτών.
5.2. Για το κυνήγι του ζαρκαδιού και του ελαφιού, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μονόβολα φυσίγγια. Τα εννεάβολλα ή οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια, απαγορεύονται.
5.3. Κατά τις ημέρες και στους τομείς όπου επιτρέπεται το κυνήγι μόνο των πτερωτών θηραμάτων, απαγορεύεται η χρήση φυσιγγίων κάτω του No 3.
5.4. Βοηθητικά μέσα όπως ασύρματοι, διόπτρες, μιμητές φωνών κ.λπ. απαγορεύονται παντελώς. Κινητά τηλέφωνα και κάθε είδους οχήματα απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά μέσα κυνηγίου.
5.5. Ο μεμονωμένος κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι δύο υγιή σκυλιά, τα οποία θα υπακούουν απόλυτα στο πρόσταγμα του. Ομάδα με τρεις (3) κυνηγούς, μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι τρία (3) σκυλιά.
5.6. Ομάδα μεγαλύτερη των τριών (3) κυνηγών, μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσα σκυλιά, όσα είναι και τα άτομα της ομάδας, σε καμία όμως περίπτωση, περισσότερα από πέντε (5) σκυλιά.
5.7. Οι ιδιοκτήτες των κυνηγετικών σκύλων που εισέρχονται στην ΕΚΠ πρέπει να είναι εφοδιασμένοι, με το βιβλιάριο υγείας του σκύλου όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 του Ν. 3170/2003 Περί «Ζώων συντροφιάς, αδέσποτα ζώα και άλλες διατάξεις»
Άρθρο 6°
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
6.1. Ο κυνηγός, παίρνοντας την ειδική άδεια από το Δασαρχείο Άμφισσας, ενημερώνεται από τους υπεύθυνους της ΕΚΠ για τον τόπο και τον τομέα στον οποίο θα κυνηγήσει, τον τόπο εκκίνησης (συγκέντρωσης), την ημερομηνία, την ώρα, την είσοδο και την έξοδο από τον τομέα καθώς και για κάθε άλλη λεπτομέρεια, σχετική με το κυνήγι σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα κυνηγίου. Ο Επόπτης, κατά την απόλυτη κρίση του, δύναται να καθορίζει τους τομείς στους οποίους θα ασκηθεί η θήρα τη συγκεκριμένη ημέρα κυνηγίου, τον αριθμό των κυνηγών ανα τομέα και τους τόπους συγκέντρωσης των κυνηγών.
6.2. Οι κυνηγοί παρουσιάζονται, κατά την αναγραφόμενη στην ειδική άδεια ημέρα και ώρα, στον αρμόδιο δασοφύλακα ή φύλακα της ΕΚΠ, ο οποίος θα φροντίσει για να οδηγηθούν στον τομέα και στην ειδικότερη περιοχή που έχει καθοριστεί να κυνηγήσουν. Ο χώρος εκκίνησης (συγκέντρωσης), ή άλλος ασφαλής μη εμποδίζων το κυνήγι πλησιέστερος χώρος, καθοριζόμενος από τα όργανα της ΕΚΠ, αποτελεί και χώρο στάθμευσης των οχημάτων των κυνηγών, απαγορευομένης της μετακίνησης με αυτοκίνητο, μέσα στον τομέα, κατά τη διάρκεια του κυνηγίου.
6.3. Η αλλαγή του τομέα ή της ειδικότερης περιοχής κυνηγίου που έχει καθοριστεί, απαγορεύεται να γίνει από τους κυνηγούς, χωρίς την έγκριση των οργάνων της ΕΚΠ. Κάθε τυχόν αλλαγή, θα γίνεται ενωρίς το πρωί, πριν την έναρξη του κυνηγίου.
6.4. Ο κυνηγός, παρουσιαζόμενος στον τόπο εκκίνησης, παραδίδει στον αρμόδιο δασοφύλακα ή φύλακα της ΕΚΠ την κοινή και την ειδική άδεια κυνηγίου, για έλεγχο. Η ειδική άδεια του παραδίδεται, μετά τον έλεγχο και τη φέρει μαζί του κατά τη διάρκεια του κυνηγίου, ενώ η κοινή άδεια κρατείται από το όργανο και παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως από τον κυνηγό, μετά τη λήξη του κυνηγίου. Σε κυνηγούς που δεν θα έχουν μαζί τους και τις δύο άδειες, δεν θα επιτρέπεται να κυνηγήσουν.
6.5. Κυνηγός που δεν θα παρουσιαστεί για κυνήγι τη μέρα που του έχει οριστεί, δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει την άδεια αυτής της μέρας, για άλλη είσοδο που θα ζητήσει, εκτός αν το συμβάν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή σε κακές καιρικές συνθήκες, πράγμα που βεβαιώνεται από τα όργανα της ΕΚΠ.
6.6. Όλοι οι κυνηγοί πρέπει να γνωρίζουν τις διατάξεις του προγράμματος κυνηγίου της ΕΚΠ Παρνασσίδας και τα θηράματα της περιοχής, υποχρεούνται δε να κυνηγήσουν, κατ’αρχήν, μόνον τα θηράματα που έχουν δηλώσει και τους έχουν εγκριθεί, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του επιτρεπόμενου αριθμού, που ορίζουν οι διατάξεις του προγράμματος.
Πάντως και με τους περιορισμούς της περίπτωσης (10.8), κατά το κυνήγι πτερωτών θηραμάτων, είναι δυνατή και η περιστασιακή θήρευση λαγού και αντιστρόφως. Ομοίως κατά το κυνήγι αγριόχοιρου ή ζαρκαδιού είναι δυνατή και η περιστασιακή θήρευση λαγού και αντιστρόφως, εφόσον όμως κατά το κυνήγι ζαρκαδιού και ελαφιού, η θήρευση γίνει με μονόβολα φυσίγγια.
6.7. Το κυνήγι αρχίζει μία (1) ώρα μετά την ανατολή του ηλίου και τελειώνει στις 2.30 το μεσημέρι. Τις απογευματινές ώρες γενικά δεν γίνεται κυνήγι. Είναι δυνατόν όμως να επιτραπεί το κυνήγι εκτρεφόμενων θηραμάτων (φασιανού κλπ) το Σάββατο το απόγευμα έως την 5η μ.μ., αλλά χωρίς εμπλουτισμό με νέα θηράματα. Στις περιπτώσεις που ο χώρος κυνηγίου είναι απομακρυσμένος, δύναται ο Επόπτης της ΕΚΠ να ορίσει χρόνο εκκίνησης προ της 7ης ώρας πρωινής, το κυνήγι όμως θα αρχίσει, οπωσδήποτε, μία ώρα μετά την ανατολή του ηλίου. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να καθοριστεί, από τους υπεύθυνους της ΕΚΠ, ώρα λήξης του κυνηγίου πριν τις 2.30 μμ, για να υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος προσέλευσης των κυνηγών στο χώρο συγκέντρωσης. Πάντως, μέχρι τη στιγμή της έναρξης του κυνηγίου, τα όπλα θα είναι λυμένα ή εντός θήκης, άδεια από φυσίγγια.
6.8. Το κυνήγι, στις περιοχές που υπάρχουν πυρήνες απελευθέρωσης πτερωτών θηραμάτων, θα αρχίζει από τις πιο απομακρυσμένες από τον πυρήνα θέσεις και προς αυτόν, πλησιάζοντας τον σε ελάχιστη απόσταση, που θα καθορίζεται από τα όργανα της ΕΚΠ.
6.9. Σε περίπτωση που κάποιος κυνηγός χάσει ή αδυνατεί να συγκεντρώσει τα σκυλιά του, μπορεί, με άδεια του αρμόδιου δασοφύλακα, να παραμείνει στην ΕΚΠ για δύο επί πλέον ώρες, χωρίς να φέρει μαζί του κυνηγετικό όπλο. Αν για την αναζήτηση χρησιμοποιείται αυτοκίνητο, τα όπλα, μέσα σ’ αυτό, θα είναι λυμένα και μέσα σε θήκη.
Άρθρο 7°
ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
7.1. Μετά το πέρας του κυνηγίου, ο κυνηγός, προσέρχεται στον καθορισμένο τόπο και δηλώνει τα θηρευθέντα θηράματα. Ο δασοφύλακας ή το εντεταλμένο όργανο της ΕΚΠ, εισπράττει, από τον κυνηγό, το αντίστοιχο τίμημα εκδίδοντας αμέσως απόδειξη πληρωμής. Το αντίγραφο της απόδειξης που δίδεται στον κυνηγό, αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό προέλευσης και κατοχής, για την περαιτέρω μεταφορά των θηραμάτων.
Σημειωτέον πως για τα νόμιμα, εντός της ΕΚΠ, θηρευθέντα θηράματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπεται ελεύθερα η αγοραπωλησία.
7.2. Η οικονομική τακτοποίηση γίνεται για κάθε κυνηγό χωριστά. Η ομάδα κυνηγών, έχει το δικαίωμα να κατανέμει, μεταξύ των μελών της και μέχρι του ανώτατου επιτρεπομένου ορίου, τα θηρευθέντα θηράματα, με ευθύνη του ομαδάρχη της.
7.3. Όταν η ομάδα αποτελείται από κυνηγούς με διαφορετικής κατηγορίας ειδική άδεια κυνηγίου, οι τιμές όλων των θηρευθέντων θηραμάτων, καθορίζονται στην ανώτατη τιμή που ισχύει, για κάθε είδος θηράματος και για τους συγκεκριμένους κυνηγούς-μέλη της ομάδας.
7.4. Ο κυνηγός που τραυματίζει θήραμα, κατά την απόλυτη κρίση του οργάνου που τον συνοδεύει και δεν το συλλαμβάνει, υποχρεούται στην καταβολή του μισού της προβλεπόμενης αξίας του.
7.5. Για τα μεγάλα τριχωτά θηράματα, οι κυνηγοί που επιθυμούν να αποκομίσουν μόνον τα τρόπαια, καταβάλλουν το ήμισυ της αξίας του θηράματος, το δε θήραμα παραμένει υπέρ της ΕΚΠ και διατίθεται με πλειστηριασμό.
7.6. Για την διεξαγωγή έρευνας των τροφικών συνηθειών των θηραματικών ειδών εντός της ΕΚΠ είναι υποχρεωτική για τους κυνηγούς η αφαίρεση και παράδοση στα όργανα της ΕΚΠ τμημάτων του πεπτικού συστήματος (προλόβου, στομάχου και εντέρων) των θηρευθέντων θηραμάτων, σε περίπτωση που ζητηθεί από τους υπεύθυνους της ΕΚΠ.
Άρθρο 8°
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
8.1. Η κυνηγετική περίοδος, θα αρχίσει στις 4 Οκτωβρίου 2011 και τελειώνει στις 29 Φεβρουαρίου 2012, για τα επιτρεπόμενα θηράματα του πίνακα 8.2.
8.2. Αναλυτικά, η περίοδος κυνηγίου, για κάθε είδος επιτρεπομένου θηράματος, έχει ως εξής:
α/α Είδος Θηράματος Έναρξη Λήξη
1 Φασιανός 4-10-2011 29/2/2012
2 Ορεινή πέρδικα 4-10-2011 15/12/2011
3 Πέρδικα Τσούκαρ 4-10-2011 29/2/2012
4 Ορτύκι 4-10-2011 29/2/2012
5 Περιστεροειδή 4-10-2011 29/2/2012
6 Μπεκάτσα 4-10-2011 29/2/2012
7 Τσίχλες-Κοτσύφι 4-10-2011 29/2/2012
8 Λαγός 4-10-2011 10/1/2012
9 Αγριόχοιρος 4-10-2011 20/1/2012
10 Ζαρκάδι 4-10-2011 30/11/2011
11 Αλεπού 4-10-2011 29/2/2012
12 Κουνάβι 4-10-2011 29/2/2012


8.3. Το κυνήγι στην ΕΚΠ θα γίνεται κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο και εφόσον εκδοθεί σχετική έγκριση για εργασία τις Κυριακές, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή.
8.4. Επίσης η ΕΚΠ δεν θα λειτουργήσει όλες τις επίσημες αργίες.
8.5. Όλα τα επιτρεπόμενα θηράματα, τριχωτά και πτερωτά, θα κυνηγιούνται όλες τις μέρες λειτουργίας της ΕΚΠ . Όμως για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της ΕΚΠ, είναι δυνατόν ο επόπτης να περιορίζει το κυνήγι κάποιου θηράματος σε ορισμένες μόνον ημέρες και τομείς.
8.6. Τις μέρες που το έδαφος καλύπτεται παντελώς με χιόνι, δεν γίνεται κυνήγι στην ΕΚΠ. Αν το χιόνι καλύπτει μόνο ορισμένους τομείς της ΕΚΠ, το κυνήγι απαγορεύεται στους τομείς αυτούς, σύμφωνα με την απόλυτη κρίση του Επόπτη.
Άρθρο 9ο
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ - ΤΙΜΕΣ
9.1. Τα επιτρεπόμενα για κυνήγι θηράματα και η τιμή μονάδας, για κάθε ένα απ’ αυτά, καθορίζονται όπως στον παρακάτω πίνακα:
α/α Είδος Θηράματος Τιμή μονάδας σε Ευρώ
Κυνηγοί που κατοικούν μέσα στην ΕΚΠ Λοιποί Μόνιμοι κάτοικοι Νομού Φωκίδας Λοιποί Έλληνες και Υπήκοοι Χωρών ΕΕ Λοιποί αλλοδαποί κυνηγοί
1 Φασιανός 4,63 5,88 7,92 16,30
2 Πέρδικα Ορεινή 4,95 5,88 7,32 14,12
3 Πέρδικα Τσούκαρ 3,52 4,40 6,16 12,36
4 Ορτύκι 1,76 2,08 2,36 3,52
5 Περιστεροειδή 2,04 2,64 2,92 4,17
6 Μπεκάτσα 2,04 2,92 3,52 8,98
7 Τσίχλα-Κοτσύφι 1,16 1,76 2,36 3,52
8 Λαγός 17,61 20,56 26,44 46,99
9 Αγριόχοιρος 102,78 132,08 176,11 293,47
10 Ζαρκάδι 102,78 132,08 176,11 352,18
11 Αλεπού 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Κουνάβι 0,0 0,0 0,0 0,0


Σήμ. Οι παραπάνω τιμές καθώς και αυτές του άρθρου 10 επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 13%.
9.2. Το κυνήγι των ειδών, που δεν αναφέρονται παραπάνω, απαγορεύεται.
Άρθρο 10°
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
10.1. Ο αριθμός των θηραμάτων, κατά είδος και αριθμό, που μπορούν να θηρευτούν στην ΕΚΠ Παρνασσίδας, κατά τηντρεχουσα κυνηγετική περίοδο, καθορίζεται όπως στον παρακάτω πίνακα:
α/α Είδος
Θηράματος Συνολικά Ανώτατος Αριθμός Για κάθε μέρα κυνηγίου κατ’ άτομο Για όλη την κυνηγ. Περίοδο κατ’ άτομο Κατά ομάδα για κάθε μάρα κυνηγ.
1 Φασιανός Απεριόρ.* Απεριόρ. Απεριόρ. Απεριόρ.
2 Πέρδικα Τσούκαρ Απεριόρ.* Απεριόρ. Απεριόρ. Απεριόρ.
3 Ορτύκι Απεριόρ.* Απεριόρ. Απεριόρ. Απεριόρ
4 Περιστεροειδή Απεριόρ. Απεριόρ. Απεριόρ. Απεριόρ.
5 Τσίχλα-
Κοτσύφι Απεριόρ. Απεριόρ. Απεριόρ. Απεριόρ. Απεριόρ
6 Μπεκάτσα Απεριόρ. 3 10. Όσα τα άτομα χ3
7 Λαγός 80 1 5 Όσα τα άτομα
8 Αγριόχοιρος 70 1 2 2
9 Ζαρκάδι 30 1 1 2
10 Ορεινή
Πέρδικα 30 2 4 Όσα τα άτομα χ2

* Μέχρι εξάντλησης των εκτρεφομένων
10.2. Κάθε κυνηγός, για να αποφύγει τον κίνδυνο πιθανής δίωξης, υποχρεούται να ενημερώνεται από τα όργανα της ΕΚΠ, ποια θηράματα απαγορεύεται, κατά το χρόνο εκείνο, να κυνηγήσει ή ποιών θηραμάτων ο αριθμός συμπληρώθηκε, για την παρούσα κυνηγετική περίοδο.
10.3. Ο ανώτατος αριθμός, κατά είδος, των παραπάνω θηραμάτων, δύναται να μεταβληθεί, οποτεδήποτε και να αυξομειωθεί στο σύνολο του, σε ποσοστό μέχρι 30%, ανάλογα με τις δυνατότητες της ΕΚΠ, με απόφαση του Δασάρχη Άμφισσας, ύστερα από εισήγηση του Επόπτη.
10.4. Κάθε κυνηγός, δικαιούται να κυνηγήσει αγριόχοιρο, λαγό και ζαρκάδι μέχρι δέκα (10) μέρες, για καθένα απ’ αυτά τα θηράματα και για όλη την κυνηγετική περίοδο, με τη δυνατότητα αυξομείωσης του αριθμού αυτού, από τον Επόπτη, ανάλογα με τον αριθμό των θηραμάτων που έχουν ήδη θηρευτεί. Ο περιορισμός αυτός των δέκα (10) ημερών, δεν ισχύει για τους ντόπιους κυνηγούς, εφ’ όσον δεν υπερβαίνουν τον αριθμό θηραμάτων της περίπτωσης (10.1). Για τα υπόλοιπα θηράματα, ο αριθμός των ημερών είναι απεριόριστος.
10.5. Ο μεμονωμένος κυνηγός, σε κάθε είσοδο του στην ΕΚΠ, δεν επιτρέπεται να θηρεύ-σει κανένα θήραμα, πέραν του αριθμού που καθορίζεται στον πιο πάνω πίνακα 10.1.Η μη τήρηση αυτής της διάταξης αποτελεί παράβαση θήρας και επισύρει τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο (11.2).
10.6. Ομάδα κυνηγών λαγού που εκ λάθους (ασυνεννοησίας) θηρεύσει μέχρι και δύο λαγούς περισσότερους από τον επιτρεπόμενο αριθμό του πίνακα (10.1), θα καταβάλλει γι’ αυτούς τους επί πλέον λαγούς, το διπλάσιο της αξίας που ισχύει για τους επιτρεπόμενους (π.χ. ομάδα τριών ντόπιων κυνηγών, που θα κτυπήσουν πέντε λαγούς, θα καταβάλλει από 17,61 € για καθέναν από τους τρεις πρώτους και από 35,24 € για καθέναν από τους υπόλοιπους δύο.
Αν η ως άνω ομάδα, θηρεύσει περισσότερους από δύο επιπλέον λαγούς, αυτό θεωρείται πλέον παράνομη θήρα και επισύρει τις αντίστοιχες ποινές του άρθρου (11.2).
10.7. Ομάδα κυνηγών αγριόχοιρου, ζαρκαδιού ή πλατύκερου ελαφιού, σύμφωνα με τον πίνακα (10.1), επιτρέπεται για παράδειγμα να θηρεύσει, σε κάθε ημερήσια έξοδο, μέχρι δύο (2) αγριόχοιρους ή μέχρι δύο (2) ζαρκάδια ή ένα (1) ελάφι ή μέχρι έναν (1) αγριόχοιρο και ένα (1) ζαρκάδι ή έναν (1) αγριόχοιρο και ένα (1) ελάφι κ.λ.π., δηλαδή πάντοτε μέχρι δύο (2) συνολικά θηράματα.
Αν η ως άνω ομάδα θηρεύσει μέχρι δύο (2) από τα παραπάνω θηράματα, περισσότερα από τα επιτρεπόμενα, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως λάθος και η ομάδα απλά θα καταβάλλει γι’ αυτά τα επιπλέον θηράματα, το διπλάσιο της αξίας, που ισχύει για τα επιτρεπόμενα. Αν όμως η ως άνω ομάδα, σε μία ημερήσια έξοδο, θηρεύσει περισσότερα από αυτά τα δύο επιπλέον θηράματα, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα και επισύρει τις αντίστοιχες ποινές του άρθρου (11.2)
10.8. Σύμφωνα με την παράγραφο (6.6), είναι δυνατή και η θήρευση θηράματος που δεν δηλώθηκε. Σ’ αυτή την περίπτωση, είναι δυνατή η θήρευση ενός (1) λαγού ή αγριόχοιρου, ζαρκαδιού ή ελαφιού, που δεν έχει δηλωθεί για κυνήγι στην ειδική άδεια, αλλά με καταβολή, επιπλέον του κανονικού τιμήματος, χρηματικού ποσού, ως εξής:
- Για λαγό, 4,59 €.
- Για αγριόχοιρο, ζαρκάδι ή ελάφι 30,27 €
Αν όμως θηρευτούν περισσότερα του ενός (1), μη δηλωθέντα θηράματα, τότε η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα και επισύρει για τον μεμονωμένο κυνηγό ή για την ομάδα, τις αντίστοιχες ποινές του άρθρου (11.2).
10.9. Το κυνήγι της αλεπούς και του κουναβιού, επιτρέπεται ελεύθερα σε οποιοδήποτε αριθμό και η, τυχόν επιθυμούμενη, αποκόμιση τους από την ΕΚΠ γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση των κυνηγών.
Άρθρο 11°
ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
11.1. Για να αποκτήσει κάποιος κυνηγός ή κυναγωγός δικαίωμα εκγύμνασης στην Ε.Κ.Π. απαιτείται:
11.1.1. Να εφοδιαστεί (από το Δασαρχείο Άμφισσας) με ειδική άδεια εκγύμνασης, η έκδοση της οποίας γίνεται με την ίδια διαδικασία που ισχύει για την έκδοση της Ειδικής Άδειας Θήρας. Ομοίως με την ίδια διαδικασία γίνεται και ο καθορισμός των ημερών εκπαίδευσης. Αυτή εκδίδεται για τρεις (3) ημέρες εισόδου, συνολικά και για τον κυνηγό και για το σκυλί ή τα σκυλιά.
11.1.2. Για κάθε κυνηγό ή κυναγωγό το τίμημα καθορίζεται ως εξής:

α/α Κατηγορία
Κυνηγών Τιμή Άδειας σε ΕΥΡΩ
Για απεριόριστες εισόδους Για τρείς (3) εισόδους
Κυνηγός ή Κυναγωγός Κάθε εκπαιδευόμενο σκυλί Κυνηγός ή Κυναγωγός Κάθε εκπαιδευόμενο σκυλί
1 Κάτοικοι Δ.Δ. της Ε.Κ.Π 12,00 6,00 6,07 3,04
2 Λοιποί Κάτοικοι Ν. Φωκίδας Δεν εκδίδεται Δεν εκδίδεται 9,07 4,53
3 Λοιποί Έλληνες και υπήκοοι χωρών Ε.Ε Δεν εκδίδεται Δεν εκδίδεται 13,60 6,80
4 Λοιποί αλλοδαποί Δεν εκδίδεται Δεν εκδίδεται 84,70 42,36


Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, για τους κυνηγούς της κατηγορίας (1) (Κάτοικοι των Δ.Δ. της Ε.Κ.Π) δίδεται η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να εκδώσουν άδεια απεριορίστων εισόδων με τίμημα 12,00 Ευρώ. Στην κατηγορία αυτή για κάθε σκυλί που θα δηλωθεί για εκπαίδευση το τίμημα είναι 6,00 Ευρώ.
11.1.3. Οι κυνηγοί της κατηγορίας (1) του παραπάνω πίνακα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύουν τα σκυλιά τους στους τομείς που περιγράφονται στην παρ. 11.1. ελεύθερα, χωρίς δηλαδή την ανάγκη καθορισμού ημέρας εκπαιδεύσεως. Οι ως άνω πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με άδεια απεριορίστων εισόδων και για εκπαίδευση ενός σκυλιού τουλάχιστον.
11.1.4. Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί που επιθυμούν να εκγυμνάσουν τα σκυλιά τους με ε-κτρεφόμενα θηράματα (Φασιανό - Πέρδικα Τσουκαρ - ορτύκι) και εφόσον διατίθενται από την Ε.Κ.Π. θα καταβάλουν για αυτά τίμημα ίσο με αυτό που προβλέπεται από το παρόν Ετήσιο Πρόγραμμα Θήρας της Ε.Κ.Π.
11.2. Ο επιτρεπόμενος αριθμός των κυνηγών ή κυναγωγών για κάθε χώρο εκγύμνασης θα καθορίζεται από τον Επόπτη με το ημερήσιο Πρόγραμμα Θήρας.
11.3. Η εκγύμναση σκυλιών διεξάγεται από 1 έως 31 Μαρτίου 2011.
11.4. Καθορίζονται χώροι εκγύμνασης όπως παρακάτω:
11.4.1. Για πτερωτά θηράματα (Φασιανός, Πέρδικα Τσούκαρ, Ορτύκι) και για θηλαστικά (Λαγός - Αγριόχοιρος) καθορίζονται οι τομείς Β8 και Β12. Οι επιμέρους περιοχές εκπαίδευσης για κάθε θήραμα εντός των δύο συγκεκριμένων τομέων καθορίζεται από τον Επόπτη της Ε.Κ.Π.
11.4.2. Ιδιαίτερα για τους κατοίκους των Δ.Δ. τα οποία περιλαμβάνονται εντός της Ε.Κ.Π. και μόνον για αυτούς, καθορίζονται ως χώροι εκγύμνασης και οι καθορισμένες στην παρ. 11.1. της παρούσας περιοχές.
11.5. Η εκγύμναση θα επιτρέπεται κατά τις ημέρες Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης προσωπικού και μέσων και επάρκεια εκτρεφόμενων πτηνών.
11.6. Η εκπαίδευση δεν θα διεξάγεται κατά τις επίσημες αργίες.
11.7. Ο κάθε κυνηγός ή κυναγωγός εισέρχεται χωρίς όπλο στο χώρο εκγύμνασης και φέρει μαζί του μέχρι δύο (2) κυνηγετικά σκυλιά. Στους χώρους εκγύμνασης για αγριόχοιρους η ομάδα των κυνηγών ή κυναγωγών αποτελείται από 6-10 άτομα και δύναται να φέρει μέχρι 5 κυνηγετικά σκυλιά.
11.8. Οι ιδιοκτήτες των κυνηγετικών σκυλιών που εισέρχονται στους χώρους εκγύμνασης της Ε.Κ.Π. πρέπει να είναι εφοδιασμένοι, με το βιβλιάριο υγείας του σκύλου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 του Ν. 3170/2003 Περί «Ζώων συντροφιάς, αδέσποτα ζώα και άλλες διατάξεις».
Άρθρο 12°
ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (Α.Κ.Ι.)
ΣΚΥΛΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
Επιτρέπεται η διεξαγωγή Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων (ΑΚΙ) σκύλων δεικτών, εντός της Ε.Κ.Π. Παρνασσίδας, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
12.1. Διοργανωτές των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών μπορούν να είναι μόνο εθνικοί όμιλοι φυλών ή κυνοφιλικοί όμιλοι τοπικού χαρακτήρα που έχουν αναγνωριστεί ως σωματεία από τα αντίστοιχα Πρωτοδικεία της χώρας και τελούν υπό την αιγίδα (είναι μέλη) του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος(Κ.Ο.Ε.)
Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών διεξάγονται σε περιοχές οι οποίες καθορίζονται από τον Επόπτη της Ε.Κ.Π.
12.2. Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών διεξάγονται κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου της Ε.Κ.Π., και εφόσον δεν επηρεάζεται η διεξαγωγή του κυνηγίου σ’ αυτήν.
12.3. Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών διεξάγονται για τα παρακάτω είδη:
α. Εκτρεφόμενα θηράματα (Φασιανός - Πέρδικα Τσούκαρ, Ορτύκι) β. Πεδινή Πέρδικα (εάν διατίθεται) γ. Μπεκάτσα
12.4. Επιτρέπεται η απελευθέρωση εκτρεφόμενου θηράματος (Φασιανός, Πέρδικα Τσούκαρ, Ορτύκι) στους καθορισμένους χώρους από το ετήσιο πρόγραμμα θήρας της Ε.Κ.Π. Τα εκτρεφόμενα θηράματα ή διατίθενται από την ΕΚΠ, εφόσον έχει την δυνατότητα, με τίμημα ίδιο με αυτό που καθορίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα θήρας, ή τα προμηθεύονται οι διοργανωτές Κυνοφιλικοί Όμιλοι από άλλα κρατικά εκτροφεία ή από νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά εκτροφεία θηραμάτων.
12.5. Τα διαγωνιζόμενα σκυλιά πρέπει να πληρούν τους όρους της παρ. 5.7. της παρούσας απόφασης.
12.6. Τα αιτήματα των Κυνοφιλικών οργανώσεων θα υποβάλλονται εγγράφως στο Δασαρχείο Άμφισσας, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την αιτούμενη ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα και ο επόπτης της ΕΚΠ θα πρέπει να απαντήσει, θετικά ή αρνητικά, στο αίτημα, εντός 10 ημερών.
12.7. Εντός του καθορισμένου χώρου διεξαγωγής των αγώνων επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο οι κριτές και οι κυναγωγοί που θα συνοδεύουν τα διαγωνιζόμενα σκυλιά. Οι κυναγωγοί μπορούν να φέρουν μόνο πιστόλια αφέσεως αγώνων, που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της κροτοφοβίας των διαγωνιζομένων σκύλων δεικτών.
12.8. Δικαίωμα παρακολούθησης των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών έχουν και μέχρι πέντε (5) εκπρόσωποι του τοπικού Κυνηγετικού Συλλόγου χωρίς την καταβολή τιμήματος.
12.9. Το τίμημα για τους συμμετέχοντες κυναγωγούς ορίζεται σε 10,00 Ευρώ και για το κάθε διαγωνιζόμενο σκυλί σε 5,00 ευρώ.
12.10. Η διεξαγωγή των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών πραγματοποιείται παρουσία οργάνων της Ε.Κ.Π., που εποπτεύουν την όλη διαδικασία.
12.11. Ως χώροι διεξαγωγής των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών, καθορίζονται όλοι οι τομείς της ΕΚΠ, πλην των Α1, Β1, Δ4 και Δ5.
12.12. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, που απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας, καθορίζεται από τον Επόπτη της Ε.Κ.Π.
12.13. Δύο μήνες μετά την τέλεση των Α.Κ.Ι., οι διοργανωτές υποχρεούνται να υποβάλλουν στην δασική αρχή της Ε.Κ.Π. έκθεση με τα αποτελέσματα των πληθυσμιακών μετρήσεων των ειδών της άγριας πανίδας. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης, δεν θα ικανοποιείται νέο αίτημα του διοργανωτή.
13.14. Κάθε δαπάνη, σχετική με την οργάνωση και την διεξαγωγή των αγώνων, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους διοργανωτές.
Άρθρο 13°
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ - ΠΟΙΝΕΣ
13.1. Κυνηγοί που δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμα κυνηγίου της ΕΚΠ Παρνασσίδας και δεν συμμορφώνονται με τις εντολές και τις υποδείξεις των οργάνων της, θα στερούνται του κυνηγίου, μέχρι δέκα (10) κυνηγετικές μέρες, μετά από πρόταση του Επόπτη της ΕΚΠ και απόφαση του Δασάρχη Άμφισσας. Σε περίπτωση υποτροπής, θα κατάσχονται οι άδειες κυνηγίου (Κοινή και Ειδική) και το κυνηγετικό όπλο και, οι κυνηγοί, θα διώκονται ποινικά για παράβαση της ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου, κατά το άρθρ.287 παρ. 18 του Ν.Δ. 86/69.
13.2. Εάν από κυνηγό ή ομάδα κυνηγών, φονευθεί θήραμα του οποίου το κυνήγι απαγορεύεται, κατά το χρόνο εκείνο, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα. Οι διενεργούντες παράνομη θήρα της περίπτωσης αυτής καθώς και των περιπτώσεων (10.5), (10.6), (10.7) και (10.8), θα διώκονται ποινικά, με τις διατάξεις περί θήρας και για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου (άρθρ.287 παρ. 18 Ν.Δ, 86/69), τα θηράματα και μέσα κυνηγίου θα κατάσχονται και, πέραν των άλλων επιπτώσεων, θα στερούνται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. Τα κατασχεμένα θηράματα θα εκποιούνται, οι δε παραβάτες θα αποκλείονται της δημοπρασίας.
13.3. Σε περίπτωση που από κυνηγό, θανατωθεί θήραμα του οποίου ο αριθμός συμπληρώθηκε για την παρούσα κυνηγετική περίοδο, το θήραμα κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου ή εκτός της ΕΚΠ, ο κυνηγός δε, στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
13.4. Σε περίπτωση που κυνηγός, θανατώσει θήραμα και το αποκρύψει, το θήραμα κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου ή εκτός της ΕΚΠ, ο κυνηγός δε, διώκεται ποινικά και στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
13.5. Σε περίπτωση που κυνηγός, σε κυνήγι ζαρκαδιού ή ελαφιού, χρησιμοποιήσει εννεά-βολα φυσίγγια (σφαιρίδια) ή οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια, πλην των μονόβολων (βλημάτων), το τυχόν θηρευθέν θήραμα κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου ή εκτός της ΕΚΠ, ολόκληρη η ομάδα στερείται του κυνηγίου στην ΕΚΠ επί πέντε (5) συνεχείς μέρες και, ο παραβάτης κυνηγός, στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου, για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
13.6 .Κυνηγός που πυροβολεί θηράματα, από απόσταση μεγαλύτερη των 40 μέτρων, πέραν των ποινικών του ευθυνών, απομακρύνεται άμεσα από την ΕΚΠ.
13.7. Σε περίπτωση που κυνηγός, θηρεύσει περισσότερα των επιτρεπομένων, για κάθε ημέρα κυνηγίου, θηράματα, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τα άρθρα (10.5), (10.6), (10.7).
13.8. Κυνηγοί, που έχουν απομακρυνθεί από την ομάδα τους, απομακρύνονται από την ΕΚΠ και στερούνται του κυνηγίου, χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή αποζημίωση.
Άρθρο 14°
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
14.1. Με απόφαση του Διευθυντή Δασών Ν. Φωκίδας, ύστερα από εισήγηση του Επόπτη της ΕΚΠ και σύμφωνη γνώμη του Δασάρχη Άμφισσας, είναι δυνατόν:
α. να τροποποιηθεί το παρόν πρόγραμμα κυνηγίου κατά χώρο,
β. να παραταθεί κατά χρόνο, μέχρι ένα μήνα
γ. να διακοπεί το κυνήγι στην ΕΚΠ, για το υπόλοιπο της κυνηγετικής περιόδου
Επίσης, με απόφαση του Δασάρχη Άμφισσας, είναι δυνατόν να διακοπεί το κυνήγι προσωρινά, λόγω χιονοκάλυψης ή άλλης αιτίας, ή να λήξει το κυνήγι για κάποιο θήραμα, του οποίου ο αριθμός, σύμφωνα με τον πίνακα (10.1), συμπληρώθηκε. Επίσης να μην πραγματοποιείται κάποιες ημέρες δια λόγους αναγόμενους στις λειτουργικές δυνατότητες της Υπηρεσίας.
14.2. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, απαγορευτεί το κυνήγι στην ΕΚΠ και υπάρχει κυνηγός με ειδική άδεια και καθορισμένες ημέρες κυνηγίου που, λόγω της απαγόρευσης, δεν έχει το χρόνο για να κυνηγήσει, έστω και μία φορά, η Υπηρεσία υποχρεούται να του επιστρέψει το χρηματικό ποσό που κατέβαλε, για την έκδοση της ειδικής άδειας.
14.3. Τα όργανα της ΕΚΠ θα φροντίζουν τα μέγιστα για τη σωστή ενημέρωση και τη λήψη των αναγκαίων, κατά τη γνώμη τους, μέτρων για την ασφάλεια των Κυνηγών. Η ασφάλεια όμως αυτή, δεν παύει να είναι ευθύνη των ίδιων των κυνηγών και, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό των όπλων, στο ασφαλές βάδισμα στις ορεινές περιοχές και στην ασφαλή αναγνώριση του θηράματος που θα πυροβολήσουν. Έτσι, θα αποφευχθούν τα οποιαδήποτε ατυχήματα, που μπορούν να μετατρέψουν ένα δημοφιλές σπορ, σε αιτία τραγωδίας.
14.4. Επισκέπτες της ΕΚΠ δεν καταβάλλουν τέλη εισόδου, οφείλουν όμως να προστατεύουν τα θηράματα και να μην διαταράσσουν την ησυχία τους. Ακόμη, πρέπει να προσέχουν για την ασφάλεια τους και την πρόληψη ατυχήματος, πράγμα που αποτελεί φροντίδα και ευθύνη τους.
14.5. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν πρόγραμμα, το οποίο υπέχει θέση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου, ισχύουν οι γενικές «περί Θήρας» διατάξεις.
14.6. Η εφαρμογή του ως άνω προγράμματος προϋποθέτει την ικανή στελέχωση της ΕΚΠ με εποχιακό προσωπικό το οποίο είναι άκρως απαραίτητο τόσο για τη σίτιση και φύλαξη των εκτρεφόμενων πτηνών όσο και για την καθοδήγηση των κυνηγών και τήρηση των όρων του παρόντος προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση το ημερήσιο πρόγραμμα προσαρμόζεται ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό κατά την απόλυτη κρίση του Επόπτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άμφισσα, 30 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δ/ντης Δασών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ