Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού

ΦΕΚ Β 2293 - 13.09.2013


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 135500/2541
Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο
Αμβρακικού.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 261), του Ν.Δ. 996/71 (άρθρο 11), του Ν. 177/75 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/98 (άρθρα 57, 58 και 59) και της 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/τ.Β/31-12-96), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-98), 87578/703/6-3-2007(ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και την Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Το άρθρο 255 του Ν.Δ. 86/69, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57, παρ. 4 του Ν.2637/98.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύ­θμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α/
24-12-2003).
4. Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/83 (ΦΕΚ 32/Α/13-3-83).
5. Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «Για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτόπων», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α/ 29-11-74).
6. Την Σύμβαση της Βόννης «Για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α/ 26-5-99).
7. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα σχετικές τροποποιήσεις της.
8. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».
9. Τις αριθ. 399/93, 540/93, 641/93, 1174/94, 1592/98, 590/98, 2580/00, 1047/01, 2603/03 και 1342/1992 αποφάσεις του Σ.τ.Ε.
10. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
12. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
13. Την αριθ. 23111/18-6-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 855/Β/18-6-2010) Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών».
14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/2012).
15. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ46/2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ 2101/Β/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Υ331/2013 (ΦΕΚ 1717/Β).
16. Την αριθ. 11989/2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 123/Δ/21-3-2008) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών».
17. Την αριθμ. 125192/272/24-1-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 137/Β΄) «Ρυθμίσεις θήρας στο Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού».
18. Την αριθμ 1378/29-8-2013 επιστολή της Κυνηγητικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας.
19. Τη σχετική Μελέτη - Πρόταση για την άσκηση της θήρας σε ορισμένες ζώνες, που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΤΑΝΑΜ, στα πλαίσια του INTEREG, που παραδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2008 από το Βιολόγο, Περγαντή.
20. Τη μελέτη με τίτλο «Αποτελέσματα του προγράμματος φαινολογίας της μετανάστευσης των πτηνών στην Ελλάδα – Η περίπτωση του Αμβρακικού Κόλπου, περίοδος 2006-2010 χωρική και χρονική ανάλυση», Σεπτέμβριος 2011, η οποία υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των οργανισμών ΟΜΡΟ, IMRCF και Α.Π.Θ.
21. Τις εισηγήσεις για την άσκηση θηρευτικών δραστηριοτήτων σε ορισμένες περιοχές όπως κατατέθηκαν σε ειδική ημερίδα με τίτλο «Η κυνηγετική δραστηριότητα στα πλαίσια της Διαχείρισης και Προστασίας του Αμβρακικού Κόλπου», που πραγματοποιήθηκε στην Άρτα στις 27/6/2012, στην οποία εκφράστηκαν και καταγράφηκαν οι σχετικές με το θέμα απόψεις των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης των αρμοδίων Δασικών Υπηρεσιών, των ΟΤΑ, του Φορέα Διαχείρισης του Αμβρακικού Κόλπου, Πανεπιστημιακών και τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οικολογικών οργανώσεων και λοιπών φορέων.
22. Το ειδικό πρόγραμμα που έχει εκπονήσει το ΥΠΕΚΑ για τη λήψη μέτρων προστασίας της άγριας πανίδας σε υγροτοπικές περιοχές μεταξύ των οποίων και το Εθνικό υγροτοπικό πάρκο του Αμβρακικού.
23. Τη δυνατότητα εντατικοποίησης των μέτρων θηροφύλαξης, με ενίσχυση του εξοπλισμού και των μέσων των ιδιωτικών φυλάκων Θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων, σε συνεργασία με τους δασικούς υπαλλήλους, τους φύλακες του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού και τις οικείες αστυνομικές και λιμενικές αρχές.
24. Τις αριθμ. 35698/1863/26-8-2012 και 11/258/31-8-2012 αποφάσεις - προτάσεις των Δ/νσεων Δασών Πρέβεζας και Άρτας σχετικά με την άσκηση θηρευτικών δραστηριοτήτων σε ορισμένες περιοχές του Αμβρακικού κόλπου.
25. Τη σχετική πρόταση της Δ/νσης Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ για απαγόρευση της θήρας και την κατ εξαίρεση άσκηση θηρευτικών δραστηριοτήτων σε καθορισμένες περιοχές που προτάθηκαν από τις δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
26. Τo αριθ. 133296/2420/26-8-2013 έγγραφο της Δ/νσης Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ προς τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού για τη διαβίβαση προτάσεων σχετικά με το θέμα.
27. Tην αριθμ. 1051/29-8-2013 απάντηση του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού.
28. Την αριθμ. 133275/2116/16-7-2013 (ΦΕΚ 1850/Β΄/2013) απόφαση του ΥΠΕΚΑ «Ρυθμιστική απόφαση Θήρας για την Κυνηγετική περίοδο 2013-2014», αποφασίζουμε:
Α. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηρεύσιμων ειδών κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2013-2014 στην έκταση της ζώνης Α και Α.1 του υγροβιότοπου του Αμβρακικού, με τις εξαιρέσεις των παραγράφων Β και Γ που ακολουθούν.
Β. Στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, επιτρέπουμε την άσκηση θηρευτικών δραστηριοτήτων (θήρας) την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο, στα πλαίσια της αριθμ. 133275/2116/16-7-2013 απόφασης του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1850/β/2013), σε τμήμα της ζώνης Α΄ (ζώνη πλημμυρών) του υγροβιοτόπου Αμβρακικού, εμβαδού χιλίων πεντακοσίων (1.500) στρεμμάτων που περιλαμβάνεται μεταξύ του ποταμού Λούρου (ανατολικά) και του δυτικού αναχώματος του (δυτικά), από το ύψος του δάσους του Αγίου Βαρνάβα (βόρεια), μέχρι το ύψος των Αγίων Αποστόλων Νέας Σαμψούντας (νότια), όπως αυτά αποτυπώνονται στο χάρτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα 1).
Γ. Στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, επιτρέπουμε την άσκηση θηρευτικών δραστηριοτήτων (θήρας) την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο, στα πλαίσια της αριθμ. 133275/2116/16-7-2013 απόφασης του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1850/β/2013), στις παρακάτω περιοχές όπως αυτές αποτυπώνονται στο χάρτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα 1):
Γ.1 Περιοχή 1η Τραγάνα – Μπούκα – Παλιόφουρνος (Δήμος Ν. Σκουφά),
Ευρίσκεται στο Νοτιοανατολικό Τμήμα του Νομού Άρτας νότια της Κοινότητας Κομένου
Οριοθετείται από:
Ανατολικά: Από επαρχιακό δρόμο Μπούκας–Κομένου
Δυτικά: Από ανατολική όχθη ποταμού Αράχθου
Βόρεια: Όρια σχημ/νων τηγανιών ορυζοκαλ/ιών
Νότια: Όριο ακτογραμμής Αμβρακικού κόλπου
Γ.2 Περιοχή 2η, Καλάμι – Λόγγος – Μπούκα (Δήμος
Ν. Σκουφά)
Ευρίσκεται στο Νοτιοανατολικό Τμήμα του Νομού Άρτας νότια της Κώμης Νεοχωρίου
Οριοθετείται από:
Ανατολικά: Από δυτική όχθη ποταμού Αράχθου.
Δυτικά: Όριο ακτογραμμής Αμβρακικού κόλπου
Βόρεια: Όριο καρόδρομου Νεοχωρίου - Παλιομπούκας
Νότια: Όριο ακτογραμμής Αμβρακικού κόλπου και πλημμυρών
Γ.3 Περιοχή 3η Παλιοκόπρια – Φιδόκαστρο (Δήμος
Ν. Σκουφά)
Ευρίσκεται στο Νότιο Τμήμα του Νομού Άρτας, ανατολικά της ζώνης Α1 και Ν.Δ. της Κώμης Νεοχωρίου
Οριοθετείται από:
Ανατολικά: Από δρόμο Νεοχωρίου προς Κόφτρα
Δυτικά: Από τάφρο Φιδοκάστρου
Βόρεια: Έσχατο όριο κυπρινοτροφείου HELPA προς παλιό Σκουπιδότοπο Νεοχωρίου.
Νότια: Όριο ακτογραμμής Αμβρακικού κόλπου
Γ.4 Περιοχή 4η, Λακοπούλα (Δήμος Αρταίων)
Ευρίσκεται στο Νότιο Τμήμα του Νομού Άρτας, Νότια της Κοινότητας Καλογερικού και Ν.Δ. της Κοινότητας Μύτικα
Οριοθετείται από:
Ανατολικά: Από τάφρο Μύτικα προς Βόρεια ακτή Λιμνοθάλασσας Λογαρού
Δυτικά: Από όρμο Καλογερικού - Βόρεια ακτή Λιμνοθάλασσας Λογαρού
Βόρεια: Όριο πλημμυρών και γεωργικών εκτάσεων Κοινότητας Καλογερικού
Νότια: Όριο ακτογραμμής Λιμνοθάλασσας Λογαρού
Γ.5 Περιοχή 5η, Φραξόλακα (Δήμος Αρταίων)
Ευρίσκεται στο Νοτιοδυτικό Τμήμα του Νομού Άρτας, Νοτιοδυτικά της Κοινότητας Καλογερικού και βόρεια της Κοινότητας Κορωνησίας
Οριοθετείται από:
Ανατολικά: Από τάφρο που διαχωρίζει την γεωργική έκταση και τα πλημμυρικά νερά της Λιμνοθάλασσας Λογαρού
Δυτικά: Από επαρχιακό δρόμο Άρτας – Κορωνησίας
Βόρεια: Από επαρχιακό δρόμο Άρτας – Κορωνησίας
Νότια: Όριο ακτογραμμής Λιμνοθάλασσας Λογαρού και στο σημείο της συνάντησης του δρόμου και της Λιμνοθάλασσας Λογαρού
Γ.6 Περιοχή 6η Θολή και Κουμουτσινός (Δήμος Αρταίων)
Ευρίσκεται στο Νοτιοδυτικό-Δυτικό Τμήμα του Νομού Άρτας, Νότιοδυτικά της Κοινότητας Στρογγυλής – Δυτικά της Κοινότητας Βίγλας
Οριοθετείται από:
Ανατολικά: Από λουρονησίδα με Λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό
Δυτικά: Από ανάχωμα νότια της Κοινότητας Πέτρα και ανατολική όχθη ποταμού Λούρου.
Βόρεια: Από λουρονησίδα με Λιμνοθάλασσα Ροδιά.
Νότια: Από τάφρο και προέκταση λουρονησίδας και του δρόμου των Ιβαρίων Κορωνησίας προς τις εκβολές του ποταμού Λούρου
Δ . Οι οικείες Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας μετά την έκδοση της παρούσας μεριμνούν:
Δ.1 Σε συνεργασία με τους κυνηγετικούς συλλόγους στην περιοχή των οποίων υπάγονται οι παραπάνω περιοχές, για την άμεση εγκατάσταση του απαραίτητου αριθμού ενημερωτικών πινακίδων για τη σήμανση των ορίων των προαναφερόμενων περιοχών.
Δ.2 Σε συνεργασία με την Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου και την Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας για την άμεση αύξηση των διατιθέμενων στην περιοχή, από αυτές, φυλάκων θήρας και την ενίσχυση του εξοπλισμού τους για την διασφάλιση της ενισχυμένης και συστηματικής θηροφύλαξης του Αμβρακικού.
Δ.3 Σε συνεργασία με την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος για την πύκνωση των σημείων παρατήρησης στον Αμβρακικό Κόλπο στα πλαίσια των εκτελούμενων προγραμμάτων παρακολούθησης των θηραματικών πληθυσμών (π.χ. φαινολογία της μετανάστευσης και παρακολούθησης των πληθυσμών μέσω της κυνηγετικής κάρπωσης κ.λπ.).
Δ.4 Σε συνεργασία με το φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων του Αμβρακικού, την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος και την Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου για την εκπόνηση «Πρότασης λοιπών συνοδευτικών ενεργειών και μέτρων για την αειφόρο θήρα στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού».
Δ.5 Για την ενημέρωση και το συντονισμό των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων και Υπηρεσιών (ΕΛΑΣ, Λιμενικό ΣΔΟΕ κ.λπ.) για την αποτελεσματικότερη θηροφύλαξη ιδίως με την ενεργοποίηση μικτών εποχούμενων περιπόλων και συνεργείων ελέγχου.
Δ.6 Για τον καθορισμό ενιαίου τύπου ενημερωτικών πινακίδων για τη σήμανση και την πληροφόρηση των πολιτών.
Δ.7 Για τη σε συνεργασία με τη Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας, έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για τις επιτρεπόμενες δράσεις τις περιοχές και τους περιορισμούς στην άσκηση της δραστηριότητας σύμφωνα με τη ρυθμιστική απόφαση θήρας.
Ε. Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτή, καταργείται.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ