Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής περιόδου 2012

ΦΕΚ Β 2668 - 02.10.2012


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
΄Εγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής περιόδου 2012.
1
Μεταφορά προσωπικού από συγχωνευθείσες κοινωφελείς επιχειρήσεις του Δήμου Πέλλας στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.)» και σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης.
2
Αυτοδίκαιη μεταφορά προσωπικού του Λιμενικού Τα­μείου Νομού Κεφαλληνίας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας - Ιθάκης.
3
Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού - Υποδομών - Απασχόλησης..
4
΄Εγκριση υπερωριακής εργασίας στους υπαλλήλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Τμήματος Αγρ. Οικονομίας Νάξου, που ασχολούνται με το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2012.
5
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε μόνιμους υπάλληλους του Δήμου Νικολάου Σκουφά Νομού Άρτας, στα πλαίσια του έργου: «GRETA – Georeferenc­ing Resources for Environment oriented and Telecom­munication-based Applications», για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως την 30-10-2013 (ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου).
6
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 3288/183796
(1)
΄Εγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής περιόδου 2012.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/Α΄/2010).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 253 και 254 του Ν.Δ.86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», όπως έχουν αντικατασταθεί αντίστοιχα με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/1975.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ 453/1977 «περί ελεγχόμενων Κυνηγετικών περιοχών και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας σ’ αυτές».
4. Τις αριθ. 103803/3872/22-7-2002 και 101729/2252/10-5-2004 δ/γές του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα κυνηγίου Ε.Κ.Π στο νησί Αταλαντονήσι».
5. Την αριθ. 235228/5821/1977 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Περί χαρακτηρισμού και ιδρύσεως Ε.Κ.Π. στο νησί Αταλαντονήσι».
6. Την αριθ. 1669/33104/31-3-2011 απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.» (ΦΕΚ 648/Β΄/2011).
7. Την αριθ. 173803/2135/31-7-2012 (ΦΕΚ 2225/Β΄) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις Θήρας για την Κυνηγετική περίοδο 2012- 2013».
8. Το πρόγραμμα Κυνηγίου που συντάχθηκε και υποβλήθηκε σε μας από το Δασαρχείο Αταλάντης με την αριθ. 3766/180355/7-9-2012 αναφορά του.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη από την απόφαση αυτή σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το Πρόγραμμα της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής περιόδου 2012-2013, ως ακολούθως:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Ελεγχόμενης Κυνηγητικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.)
Αταλαντονήσου κυνηγετικής περιόδου 2012-2013
ΑΡΘΡΟ 1:
Για να αποκτήσει κανείς το δικαίωμα κυνηγίου στην κυνηγετική Περιοχή Αταλαντονήσου, απαιτούνται:
1.1. Κατοχή κοινής αδείας κυνηγίου, ήτοι Γενικής, Περιφερειακής ή Τοπικής, που να ισχύει και για το Νομό Φθιώτιδας.
1.2. Η απόκτηση Ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική περιοχή.
ΑΡΘΡΟ 2:
Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την Ειδική άδεια, πρέπει να υποβάλει στο Δασαρχείο Αταλάντης:
2.1. α) Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται το επώνυμο, το όνομα του πατέρα, ο τόπος και η δ/νση κατοικίας, ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ο αριθμός αδείας κυνηγίου, το είδος της (Τοπική, Περ/κή, Γενική) και η δασική αρχή που την εξέδωσε.
β) Την άδεια θήρας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 262 του Ν.Δ. 86/1969 ή υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται η χρονολογία, ο αριθμός και η Δασική Αρχή που την εξέδωσε.
2.2. Η τιμή της ειδικής άδειας, για το κυνήγι πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου καθορίζεται ως εξής:
2.2.α. Για όλους τους Έλληνες υπηκόους, τους υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας πέραν της 15ετίας καθώς και τους διπλωματικούς υπαλλήλους Ευρώ 17 (πλέον Φ.Π.Α. 23%).
Για τους Έλληνες κυνηγούς που κατοικούν στο Ν. Φθ/δας 12 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23%).
Η ιδιότητα διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή, η δε άδεια διαμονής των αλλοδαπών πέραν της 15ετίας θα βεβαιώνεται από τα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α΄).
2.2.β. Για τους υπηκόους λοιπών ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε.), οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας να κυνηγήσουν χρειάζεται:
• Γενική άδεια που θα εκδίδεται από την υπηρεσία μας με καταβολή τελών όπως αυτά ορίζονται με την ετήσια απόφαση ρύθμισης θεμάτων Θήρας του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
• Ειδική άδεια Ευρώ 40 (πλέον Φ.Π.Α. 23%).
2.3. Η τιμή της ειδικής άδειας, για το κυνήγι του αίγαγρου καθορίζεται ως εξης:
2.3.α Για όλους τους Έλληνες υπηκόους, τους υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας πέραν της 15ετίας, καθώς και τους διπλωματικούς υπαλλήλους Ευρώ 30 (πλέον Φ.Π.Α. 23%).
Για τους Έλληνες κυνηγούς που κατοικούν στο Ν. Φθ/δας Ευρώ 20 (πλέον Φ.Π.Α. 23%).
Η ιδιότητα διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή, η δε άδεια διαμονής των αλλοδαπών πέραν της 15ετίας θα βεβαιώνεται από τα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με τις δ/ξεις του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α΄).
2.3.β Για τους υπηκόους λοιπών ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε), οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας να κυνηγήσουν χρειάζεται:
• Γενική άδεια που θα εκδίδεται από την υπηρεσία μας με καταβολή τελών όπως αυτά ορίζονται με την ετήσια απόφαση ρύθμισης θεμάτων Θήρας του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
• Ειδική άδεια Ευρώ 45 (πλέον Φ.Π.Α. 23%).
2.4 Η ειδική άδεια ισχύει για την ημερομηνία που αναγράφεται σ’ αυτή.
2.5 Το κυνήγι του αίγαγρου θα γίνει κατά ομάδες κυνηγών που μπορεί να είναι μέχρι τέσσερα (4) άτομα. Επισημαίνεται δε, ότι δεν μπορούν να κυνηγήσουν τον αίγαγρο πάνω από δύο (2) ομάδες την ίδια μέρα.
2.6 Υπάρχει δυνατότητα για αυτούς που επιθυμούν να κυνηγήσουν με άλλους κυνηγούς, το πολύ μέχρι τέσσερεις (4), να υποβάλλουν μια αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του καθενός χωριστά και να συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 2 κατά περίπτωση.
2.7 Ο κυνηγός που τήρησε τη διαδικασία του άρθρου αυτού, παίρνει σειρά προτεραιότητας κυνηγίου στην Ε.Κ.Π., η δε αίτησή του καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο του Δασαρχείου.
2.8 Ο επόπτης της Ε.Κ.Π. καθορίζει την ημερομηνία κυνηγίου, για κάθε ενδιαφερόμενο, τον αριθμό των κυνηγών σε κάθε είσοδο κ.λπ.
2.9 Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός μπορεί να υποβάλλει αίτηση για σειρά προτεραιότητας από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του προγράμματος κυνηγίου από το Δ/ντή Δασών Ν. Φθ/δας και να ακολουθήσει τη λοιπή διαδικασία αργότερα (δηλ. μετά τη θεώρηση της κοινής άδειας κυνηγίου). Κάθε αίτηση πρωτοκολλείται, δίδεται η σειρά προτεραιότητας και καταχωρείται, σε ειδικά βιβλία.
ΑΡΘΡΟ 3:
3.1 Ο κυνηγός που δεν ακολούθησε τη διαδικασία του άρθρου 2 του Προγράμματος αυτού, δεν έχει κανένα δικαίωμα κυνηγίου στην Ε.Κ.Π.
3.2 Αν για οποιαδήποτε αιτία, ύστερα από εισήγηση του Επόπτη της Ε.Κ.Π. απαγορευθεί το κυνήγι, η Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη παρά μόνο να επιστρέψει στους κυνηγούς τα χρηματικά ποσά επιβαρυνόμενα με τα έξοδα αποστολής κατά τη διαδικασία περί επιστροφής εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
ΑΡΘΡΟ 4:
4.1 Με βάση το βιβλίο προτεραιότητας κυνηγίου, ο Επόπτης της Ε.Κ.Π. καταρτίζει τις ονομαστικές καταστάσεις των κυνηγών κατά ημερομηνίες. Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός οφείλει να τηλεφωνήσει στο Δασαρχείο Αταλάντης, δέκα (10) ημέρες μετά την υποβολή της αιτήσεως, στα τηλέφωνα 22330-22171 και 22330-22268, για να μάθει την ημερομηνία κυνηγίου που καθορίσθηκε γι’ αυτόν ή εφόσον δεν επιθυμεί ο ίδιος, η Υπηρεσία θα του ανακοινώσει με έγγραφό της, την ημέρα κυνηγίου. Σε κυνηγούς οι οποίοι θα προσέλθουν για κυνήγι, χωρίς να ειδοποιηθούν από την Υπηρεσία, δεν θα επιτραπεί η είσοδός τους στο Αταλαντονήσι, εφόσον είναι συμπληρωμένος ο επιτρεπόμενος αριθμός κυνηγών.
Σε περίπτωση που ο επιτρεπόμενος αριθμός κυνηγών δεν έχει συμπληρωθεί, με απόφαση του εκάστοτε υπεύθυνου δασικού υπαλλήλου, υπάρχει η δυνατότητα να επιτραπεί η είσοδος κυνηγών χωρίς να έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση.
4.2 Σε κάθε τομέα (8 τομείς) κατά τις ημέρες κυνηγιού των πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου επιτρέπεται να κυνηγάει μόνο μια ομάδα κυνηγών και ο αριθμός των κυνηγών κάθε ομάδας, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (6).
ΑΡΘΡΟ 5:
5.1 Οι ενδιαφερόμενοι κυνηγοί μπορούν να παρουσιασθούν την ημερομηνία που καθορίσθηκε στην παραλία Αταλάντης (Σκάλα Αταλάντης) το αργότερο μέχρι την 07:00 ώρα της ημέρας που έχει ορισθεί να κυνηγήσουν. Στην συνέχεια εφοδιάζονται με την Ειδική Άδεια και παίρνουν οδηγίες και λεπτομέρειες σχετικά με το κυνήγι από τα αρμόδια όργανα της Ε.Κ.Π.
5.2 Ειδικότερα ενημερώνονται για τον τόπο συγκεντρώσεως, ώρα ενάρξεως του κυνηγίου και γενικά για τον τρόπο διεξαγωγής του κυνηγίου.
5.3 Οι κυνηγοί πρέπει να γνωρίζουν τον κανονισμό και τα επιτρεπόμενα είδη θηραμάτων της Ε.Κ.Π
5.4 Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την μετάβαση και επιστροφή των κυνηγών στο Αταλαντονήσι, τα δε έξοδα μετάβασης και επιστροφής βαρύνουν τους κυνηγούς εξ ολοκλήρου.
5.5 Ο κυνηγός ή η ομάδα των κυνηγών που παίρνει μέρος στο κυνήγι μέσα στην Ε.Κ.Π. συνοδεύεται από αρμόδια δασικά όργανα της Ε.Κ.Π.. Η Υπηρεσία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή ατύχημα κ.λπ. κυνηγού κατά τη διάρκεια κυνηγίου από οποιαδήποτε αιτία. Συνιστάται για την αποφυγή ατυχημάτων στους κυνηγούς να φορούν διακριτικά –φωσφορίζοντα ρούχα ή αξεσουάρ.
ΑΡΘΡΟ 6:
6.1 Ο κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του ένα κυνηγετικό όπλο (μονόκαννο, δίκαννο). Χρήση επαναληπτικού (καραμπίνα) επιτρέπεται εφόσον μπορεί να δεχτεί γέμισμα με τρία (3), το πολύ, φυσίγγια. Για όλα τα όπλα πρέπει να υπάρχουν άδειες κατοχής αυτών.
6.2 Για το κυνήγι των πτερωτών θηραμάτων και του αγριοκούνελου, απαγορεύεται η χρήση φυσιγγίων κάτω του Νο 5.
6.3 Για το κυνήγι του αίγαγρου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μονόβολα φυσίγγια. Τα εννεάβολα ή οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια απαγορεύονται. Επίσης διευκρινίζεται ότι στο κυνήγι του αίγαγρου απαγορεύο­νται τα σκυλιά.
6.4 Βοηθητικά μέσα όπως ασύρματοι, διόπτρες, μιμητές φωνών κ.λπ. απαγορεύονται παντελώς. Κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται να χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά μέσα κυνηγίου.
6.5 Ο μεμονωμένος κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι δυο (2) υγιή πουλόσκυλα, τα οποία θα υπακούουν απόλυτα στο πρόσταγμά του. Ομάδα με τρεις (3) κυνηγούς, μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι τρία (3) σκυλιά.
6.6 Ομάδα μεγαλύτερη των τριών (3) κυνηγών, μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσα σκυλιά, όσα είναι και τα άτομα της ομάδας, σε καμία όμως περίπτωση, περισσότερα από πέντε (5) σκυλιά
6.7 Όλα τα σκυλιά που εισέρχονται στην Ε.Κ.Π., πρέπει να διαθέτουν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15/Β΄/2-2-2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», καθώς και τις σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιες διαταγές, αλλιώς τα σκυλιά αυτά θα απαγορεύεται να συμμετέχουν στο κυνήγι.
6.8 Ο ιδιοκτήτης ή ο συνοδός του σκύλου ευθύνεται για βλάβη ή ζημιά που προκαλείται από το σκύλο σε ανθρώπους ή ζώα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 924 του Αστικού Κώδικα και εφόσον απωλεσθεί ο σκύλος εντός της ΕΚΠ Αταλαντονήσου δεν υφίσταται υποχρέωση των οργάνων της για την ανεύρεσή του και θα απαγορεύεται η είσοδος στον ιδιοκτήτη ή συνοδό του στην ΕΚΠ Αταλαντονήσου κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
ΑΡΘΡΟ 7:
7.1 Κυνηγοί που δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμα κυνηγίου της ΕΚΠ Αταλαντονήσου και δεν συμμορφώνονται με τις εντολές και τις υποδείξεις των οργάνων της, θα στερούνται του κυνηγίου, μέχρι δέκα (10) κυνηγετικές μέρες, μετά από πρόταση του Επόπτη της ΕΚΠ και απόφαση του Δασάρχη Αταλάντης. Σε περίπτωση υποτροπής, θα κατάσχονται οι άδειες κυνηγίου (Κοινή και Ειδική) και το κυνηγετικό όπλο και, οι κυνηγοί, θα διώκονται ποινικά για παράβαση της ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου, κατά το άρθρ. 287 παρ. 18 του Ν.Δ. 86/1969.
7.2 Εάν από κυνηγό η ομάδα κυνηγών, φονευθεί θήραμα του οποίου το κυνήγι απαγορεύεται, κατά το χρόνο εκείνο, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα. Οι διενεργούντες παράνομη θήρα της περίπτωσης αυτής θα διώκονται ποινικά, με τις διατάξεις περί θήρας και για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου (άρθρ. 287 παρ. 18 Ν.Δ. 86/1969), τα θηράματα και μέσα κυνηγίου θα κατάσχονται και πέραν των άλλων επιπτώσεων, θα στερούνται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. Τα κατασχεμένα θηράματα θα εκποιούνται, οι δε παραβάτες θα αποκλείονται της δημοπρασίας.
7.3 Σε περίπτωση που κυνηγός, θανατώσει θήραμα και το αποκρύψει, το θήραμα κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου η εκτός της Ε.Κ.Π., ο κυνηγός δε, διώκεται ποινικά και στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
7.4 Σε περίπτωση που κυνηγός, σε κυνήγι αίγαγρου χρησιμοποιήσει εννεάβολα φυσίγγια (σφαιρίδια) ή οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια, πλην των μονόβολων (βλημάτων) το τυχόν θηρευθέν θήραμα κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου ή εκτός της Ε.Κ.Π., ολόκληρη η ομάδα στερείται του κυνηγίου στην Ε.Κ.Π., ο παραβάτης κυνηγός στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο και διώκεται ποινικά με τις διατάξεις περί θήρας και για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου (άρθρο 287 παρ. 18 Ν.Δ. 86/1969).
7.5 Απαγορεύεται το κυνήγι μη αναπτυγμένων θηραμάτων και του θηλυκού αίγαγρου. Αναπτυγμένο θεωρείται ο αίγαγρος άνω των δύο (2) ετών και τα πτερωτά θηράματα άνω των πέντε (5) μηνών. Οι παραβάτες κυνηγοί, πέραν των ποινικών τους ευθυνών, κατά το άρθρο 287 παρ. 21 του Ν.Δ. 86/1969, καταβάλουν την αξία τους στο διπλάσιο και στερούνται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
7.5 Κυνηγός που πυροβολεί θηράματα, από απόσταση μεγαλύτερη των 40 μέτρων, πέραν των ποινικών του ευθυνών (άρθρο 287 παρ. 21 του Ν.Δ. 86/1969), απομακρύνεται άμεσα από την ΕΚΠ.
7.6 Σε περίπτωση που κυνηγός, θηρεύσει περισσότερα των επιτρεπόμενων, για κάθε ημέρα κυνηγίου, θηράματα πλην αίγαγρου, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο7.2.
7.7 Σε περίπτωση που ομάδα κυνηγών θηρεύσει μέχρι έναν (1) αίγαγρο επιπλέον, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως λάθος και η ομάδα απλά θα καταβάλλει για το επιπλέον θήραμα το διπλάσιο της αξίας του. Αν όμως η ομάδα θηρεύσει περισσότερα του ενός επιπλέον θηράματα, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα και επισύρει τις αντίστοιχες ποινές του άρθρου 7.2.
7.7 Κυνηγοί, που έχουν απομακρυνθεί από την ομάδα τους, απομακρύνονται από την ΕΚΠ και στερούνται του κυνηγίου, χωρίς καμία άλλη διατύπωση η αποζημίωση.
ΑΡΘΡΟ 8:
8.1 Μετά το τέλος του κυνηγίου, το εντεταλμένο δασικό όργανο της Ε.Κ.Π., εκδίδει απόδειξη πληρωμής από διπλότυπο στέλεχος και εισπράττει το σχετικό ποσό. Το αντίγραφο της απόδειξης που θα δίνεται στον κυνηγό, αποτελεί νόμιμο τίτλο κατοχής των θηραμάτων που αναγράφονται για την μεταφορά κ.λπ. αυτών.
8.2 Ομάδα κυνηγών πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου, δικαιούται να κατανέμει μεταξύ των μελών αυτής, μέχρι το ανώτερο επιτρεπτό όριο, τα θηράματα που κυνηγήθηκαν από αυτή.
8.3 Όταν η ομάδα αποτελείται από Έλληνες κυνηγούς και κυνηγούς υπηκόους Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε οι τιμές όλων των φονευθέντων θηραμάτων καθορίζονται από τις τιμές των θηραμάτων που αναγράφονται στη στήλη (3) του παρακάτω πίνακα. Αν η ομάδα έχει και αλλοδαπούς κυνηγούς άλλων ξένων κρατών τότε οι τιμές καθορίζονται με τη στήλη (4) του πίνακα.
ΑΡΘΡΟ 9:
9.1 Με απόφαση του Δ/ντή Δασών Ν. Φθ/δας ύστερα από εισήγηση του Επόπτη ΕΚΠ, είναι δυνατό να τροποποιηθεί το πρόγραμμα θήρας ή να διακοπεί για ορισμένο χρόνο το κυνήγι ή οριστικά για ένα ή όλα τα είδη θηραμάτων εφόσον συντρέχουν λόγοι (π.χ. έλλειψη θηραμάτων) ή να παραταθεί μέχρι ένα μήνα.
9.2 Διακόπτεται το κυνήγι σε οποιαδήποτε περίπτωση κρίνει ο Επόπτης της Ε.Κ.Π. κατά τη διάρκεια μιας κυνηγετικής ημέρας.
9.3 Ο Επόπτης της Ε.Κ.Π. μπορεί, σε περίπτωση κακοκαιρίας όταν δεν μπορεί να διεξαχθεί το κυνήγι, να καθορίσει ως μέρα αυτού την επόμενη ή και άλλη μέρα.
9.4 Οι υπάλληλοι του Δασαρχείου Αταλάντης που θα απασχολούνται στην Ε.Κ.Π Αταλαντονήσου κατά τις ημέρες κυνηγίου θα καθορίζονται με μηνιαίο πρόγραμμα του Δασάρχη Αταλάντης.
ΑΡΘΡΟ 10:
10.1 Κατά την Κυνηγετική περίοδο 2012-13 επιτρέπεται για κάθε κυνηγό το κυνήγι των κατωτέρω θηραμάτων σε αριθμό και τιμή μονάδας.
α/α είδος θηραμάτων επιτρεπόμενος
αριθμός τιμή μονάδας
ευρώ τιμή μονάδας
ευρώ τιμή μονάδας
ευρώ
Κυνηγοί
Ν. Φθ/δας Κυνηγοί Έλληνες υπήκοοι
Κρατών Ε.Ε. Διπλωματικοί Υπάλληλοι κ.λπ. Αλλοδαποί κυνηγοί
εκτός Ε.Ε.
1 Φασιανός 4 8,80 10,28 17,60
2 Πέρδικα 6 7,32 8,80 14,67
3 Ορτύκι 5 2,92 4,40 5,88
4 Αγριοκούνελο 10 1,50 3,00 8,80
5 Μπεκάτσα 10 4,40 5,88 8,80
6 Περιστεροειδή 15 2,92 4,40 6,45
7 Τσίχλες Κοτσύφια 25 1,76 2,36 3,52
8 Αίγαγρος 1 ανά ομάδα 146,71 176,11 293,47

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 13%.
Ο ανώτερος αριθμός θηραμάτων που συνολικά μπορεί να θηρευθεί, κατά την κυνηγετική περίοδο 2012-13, ανά είδος είναι 1.920 Φασιανοί, 2.880 Πέρδικες, 14 Αίγαγροι και απεριόριστος αριθμός λοιπών θηραμάτων.
ΑΡΘΡΟ 11:
11.1 Η κυνηγετική περίοδος της Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου αρχίζει Α) στις 20 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Σάββατο και λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Σάββατο για το κυνήγι πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου και Β) στις 26-10-2012 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 7-12-2012, ημέρα Παρασκευή για το κυνήγι αίγαγρου.
Ημέρες κυνηγίου ορίζονται:
α) Για πτερωτά θηράματα και αγριοκούνελο: Σάββατο
β) Για τον αίγαγρο: Παρασκευή
Με απόφαση του Δ/ντή Δασών Ν. Φθ/δας είναι δυνατό οι ανωτέρω ημερομηνίες να τροποποιούνται, όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν.
ΑΡΘΡΟ 12:
12.1 Οι συνοδοί κυνηγών οι οποίοι υποχρεωτικά πρέπει να είναι ενήλικες χωρίς όπλο στη διάρκεια του κυνηγίου, πληρώνουν τέλος εισόδου 4 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23%), για κάθε ημέρα. Οι άλλοι επισκέπτες μπορούν να μπαίνουν χωρίς να πληρώνουν.
12.2 Όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να τηρούν τον κανονισμό προστασίας και ησυχίας των θηραμάτων.
ΑΡΘΡΟ 13:
13.1 Την Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου μπορούν να επισκέπτονται όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν την πανίδα και χλωρίδα αυτής αλλά και για λόγους επιστημονικούς, ψυχαγωγίας και μαθήσεως κατόπιν αδείας του Δασαρχείου Αταλάντης, εκτός των ημερών κυνηγίου.
Ο τρόπος, ο χρόνος, ο τόπος, η συμπεριφορά και οι λοιπές υποχρεώσεις εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. θα καθορίζονται με τη σχετική άδεια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2012-2013.
Λαμία, 19 Σεπτεμβρίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δ/ντής Δασών Ν. Φθ/δας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
F
Αριθ. 8954
(2)
Μεταφορά προσωπικού από συγχωνευθείσες κοινωφελείς επιχειρήσεις του Δήμου Πέλλας στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.)» και σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 109, 225, 238, 280 και 283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», β) 10 και 101 του Ν 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», γ) 8 και 24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης», δ) των άρθρων 5 και 7 του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», και ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
2. Την αριθ. 45/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πέλλας (ΦΕΚ 722/Β΄/2011) με την οποία συγχωνεύθηκαν πέντε (5) κοινωφελείς επιχειρήσεις των πρώην δήμων που συνέστησαν το Δήμο Πέλλας σε μία κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας».
3. Την αριθ. 43/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πέλλας (ΦΕΚ 722/Β/2011), με την οποία συγχωνεύθηκαν δώδεκα (12) ΝΠΔΔ των πρώην δήμων που συνέστησαν το Δήμο Πέλλας σε ένα ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.)».
3. Την αριθ. 137/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πέλλας, η οποία αφορά τη μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας (Λειτουργία δομών παιδικών και βρεφονηπικαών σταθμών πρώην ΚΕΠΑΝ στο ΝΠΔΔ του δήμου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.)».
4. Την αριθ. 8/2012 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.)», με την οποία εγκρίνεται η μεταφορά υπαλλήλου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας, στο παραπάνω ΝΠΔΔ και η σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης για το εν λόγω προσωπικό αορίστου χρόνου, αποφασίζουμε:
Συστήνουμε μία (1) προσωρινή προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά τα οριζόμενα στην αριθ. 8/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.)», και ειδικότερα:
- Μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικού, την οποία θα καταλάβει η Καραγιώργου Μαρία του Αθανασίου.
Η εν λόγω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.)» για το τρέχον οικονομικό έτος ύψους 8.781,00 €
σε βάρος του Κ.Α. 10.6021, ενώ για κάθε ένα από τα επόμενα έτη 14.596,00€ περίπου ετησίως σε βάρος του ιδίου Κ.Α.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Έδεσσα, 7 Σεπτεμβρίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
F
Αριθ. 9000
(3)
Αυτοδίκαιη μεταφορά προσωπικού του Λιμενικού Τα­μείου Νομού Κεφαλληνίας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας - Ιθάκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
2) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
4) Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
5) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
6) Το Π.Δ. 177/2001 (ΦΕΚ 149/Α΄/5-7-2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας στους Δήμους Αργοστολίου, Ερίσου, Ιθάκης, Λειβαθούς, Παλικής, Πυλαρέων και Σάμης», όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 320/2003 (ΦΕΚ 270/Α΄/25-11-2003) «Τροποποίηση του Π.Δ.177/2001 περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κεφαλληνίας».
7) Το αριθ. 23069/31-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση για τα δημοτικά λιμενικά ταμεία που δεν λειτούργησαν μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4071/2012.
8) Την αριθ. 6655/03-07-2012 Διαπιστωτική Πράξη μας περί ενάρξεως λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας - Ιθάκης.
9) Το αριθ. πρωτ. οικ.73/19-07-2012 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας - Ιθάκης.
10) Το γεγονός ότι είναι υποχρεωτική η μεταφορά του προσωπικού από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Κεφαλληνίας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας - Ιθάκης σύμφωνα με το Ν.4071/2012.
11) Το γεγονός ότι από τα τηρούμενα στοιχεία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κεφαλληνίας προκύπτει ότι οι υπηρετούν οι κάτωθι υπάλληλοι:
• Παπαδάτου Σπυριδούλα του Ευάγγελου Ιωάννη, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, μόνιμη υπάλληλος.
• Στεφανίτση Ευαγγελία του Γερασίμου, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, μόνιμη υπάλληλος.
• Χαλίκια Γερασιμούλα του Νικολάου, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, μόνιμη υπάλληλος, αποφασίζουμε:
Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού και των οργανικών θέσεων που κατέχει αυτό, που έχει τοποθετηθεί και υπηρετεί στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Κεφαλληνίας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας - Ιθάκης, ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ)
ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ)
ΧΑΛΙΚΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ)

Η ένταξη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται σε αντίστοιχες κενές και εάν δεν υπάρχουν σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συνιστώνται με το Ν.4071/2012, μετά από απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας - Ιθάκης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το ανωτέρω προσωπικό λογίζεται στο εξής ως προσωπικό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας -
Ιθάκης και διέπεται, ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς από το πρώτο μέρος του Ν.3584/2007.
Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του.
Η προϋπηρεσία του ανωτέρω προσωπικού, στις θέσεις στις οποίες μεταφέρεται, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 3 Αυγούστου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
F
Αριθ. οικ.290
(4)
Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού - Υποδομών - Απασχόλησης.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282 και 283 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 7 του Ν.2738/1999 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α/9-9-1999).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 222/Α΄/27-12-2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α΄/23-12-2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-11-2007)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011).
6. Την αριθ. οικ2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
7. Την αριθ. 1510/28-6-2011 απόφαση ορισμού Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΦΕΚ 232/ Υ.Ο.Δ.Δ./22-7-2011).
8. Την αριθ. 1529/28-6-2011 απόφαση ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1650/Β΄/25-7-2011).
9. Το γεγονός ότι απαιτείται να εργάζεται υπερωριακά ένας (1) υπάλληλος του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού - Υποδομών - Απασχόλησης για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, έκτακτων και επειγουσών.
10. Την αριθ. 4280/19-7-2012 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης για αποζημίωση για υπερωριακή εργασία στον κωδικό ΚΑΕ 0511, συνολικού ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €), που απαιτείται για την αποζημίωση του υπαλλήλου.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €), σε βάρος του ΚΑΕ 0511 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012, αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου που υπηρετεί στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού - Υποδομών - Απασχόλησης, από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και έως 31/12/2012, λόγω κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, έκτακτων και επειγουσών.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές των εργάσιμων ημερών, από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και έως 31/12/2012, για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού - Υποδομών - Απασχόλησης ως κατωτέρω:
1. Υπερωρίες:
Ένας (1) υπάλληλος μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα για τρείς (3) μήνες = 1 X 20 X 3 = 60 ώρες.
Η κατανομή των ωρών θα γίνει με απόφασή μας, ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 5 Σεπτεμβρίου 2012
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
F
Αριθ. 885
(5)
΄Εγκριση υπερωριακής εργασίας στους υπαλλήλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Τμήματος Αγρ. Οικονομίας Νάξου, που ασχολούνται με το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2012.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
3) Το άρθρο 10 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α΄).
4) Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α΄).
5) Το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄) και όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄) παράγραφο 1.
6) Τον Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) άρθρο 20 κεφ. 2ο, σε συνδυασμό με την αριθ. 183294/30-3-2010 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (Δ/νση προστασίας Φυτικής Παραγωγής).
8) Την επιτακτική ανάγκη για απασχόληση του εμπλεκόμενου προσωπικού στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2012, τις απογευματινές ώρες λόγω της φύσης του προγράμματος.
9) Την αριθ. 123877/24-5-2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 775/9-6-2005, σύμφωνα με την οποία η διάρκεια της δακικής περιόδου ορίζεται από 1 Μαρτίου έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
10) Το αριθ. 409/5202/2012 έγγραφο ΥΠΑΑΤ «΄Εναρξη προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2012».
11) Την αριθ. 422/23-1-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, για ορισμό υπευθύνων Δακοκτονίας, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού που απασχολείται στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2012 από την δημοσίευση της παρούσας έως και 31 Δεκεμβρίου 2012 ως κατωτέρω:
1) Διευθυντής Δακοκτονίας καθημ. ώρες και εξαιρέσιμες μέχρι 60.
2) Επόπτης Δακοκτονίας καθημ. ώρες και εξαιρέσιμες μέχρι 60.
3) Λογιστής Δακοκτονίας καθημ. ώρες και εξαιρέσιμες 60.
4) Γραμματέας Δακοκτονίας καθημ. ώρες και εξαιρέσιμες 60.
Ο αριθμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.
Η δαπάνη που θα προκληθεί εκ ποσού (1.920,00 €), θα αντιμετωπισθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις έτους 2012 (Α.Π. 103809/29-12-2011) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το πρόγραμμα Δακοκτονίας, που έχουν αναπτυχθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στον Φορέα 295 Κ.Α.Ε.0511, 0512.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Νάξος, 17 Σεπτεμβρίου 2012
Ο Περιφερειάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ
F
Αριθ. 14428
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε μόνιμους υπάλληλους του Δήμου Νικολάου Σκουφά Νομού Άρτας, στα πλαίσια του έργου: «GRETA – Georeferenc­ing Resources for Environment oriented and Telecom­munication-based Applications», για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως την 30-10-2013 (ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄).
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του Ν.3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007).
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν.2503/ 1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/30-5-1997).
4. Tις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», του οποίου η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012.
5. Tην αριθ. Οικ. 2/78400/0022/14-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄)».
6. Την αριθ. 70/23-3-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά για την υλο­ποίηση του εγκεκριμένου έργου με τίτλο «GRETA – Geo­referencing Resources for Environment oriented and Tele­com­munication - based Applications» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.
7. Την αριθ. 166/27-6-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά για τον ορισμό υπολόγου του εγκεκριμένου έργου με τίτλο «GRETA – Georeferencing Resources for Environment oriented and Telecommunication-based Applications» και την εγγραφή του στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α 15-7134.001.
8. To εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο (Application Form) της Πράξης με τίτλο «GRETA – Georeferencing Resources for Environment oriented and Telecommunication-based Applications», που προβλέπει πίστωση 2.500,00 € για υπερωριακή απασχόληση, στην επιλέξιμη κατηγορία δαπάνης: Κόστος Προσωπικού.
9. Τους όρους της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και του Επικεφαλής Εταίρου (Union of the Municipalities of Greece Salentina) του εγκεκριμένου έργου με τίτλο «GRETA – Georeferencing Resources for Environment oriented and Telecommunication-based Applications»
10. Τη χρηματοδότηση του έργου «GRETA – Georefe­rencing Resources for Environment oriented and Tele­communication-based Applications» από τη ΣΑΕΠ 318/8, με Κ.Α. 2012ΕΠ31880052.
11. Την αριθ. πρ. 10707/4-7-2011 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού υπευθύνου υλοποίησης του έργου: «GRETA –
Georeferencing Resources for Environment oriented and Telecommunication-based Applications».
12. Την αριθ. πρ. 10712/4-7-2011 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Ομάδας Έργου του έργου: «GRETA – Geo­referencing Resources for Environment oriented and Tele­com­munication-based Applications».
13. Το γεγονός ότι θα πρέπει να καθιερωθεί, για το μόνιμο προσωπικό που θα ασχοληθεί με την υλοποίηση του έργου: «GRETA – Georeferencing Resources for Environment oriented and Telecommunication-based Applications», υπερωριακή εργασία με αμοιβή, πέρα από το κανονικό ωράριο κατά τις απογευματινές ώρες, για την άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του έργου, λόγω έλλειψης προσωπικού, αποφασίζουμε:
Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι τις 30-10-2013 (ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου):
1. Εγκρίνουμε, για τους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου, που αναφέρονται στις αριθ. πρ. 10707/4-7-2011 και 10712/4-7-2011 προαναφερθείσες αποφάσεις Δημάρχου, την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες, πέρα από το κανονικό ωράριο, για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών τους κατά την εκτέλεση, των έκτακτων και επειγουσών αναγκών, που προκύπτουν από την υλοποίηση του έργου: «GRETA – Georeferencing Resources for Environment oriented and Telecommunication-based Applications», μέχρι είκοσι ώρες (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως.
3. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την συμμετοχή τους στην υλοποίηση του Έργου, και μέχρι είκοσι (20) ώρες, μηνιαίως, ανά υπάλληλο.
4. Η βεβαίωση πραγματοποίησης των ωρών υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων θα γίνεται με σχετική πιστοποίηση των Προϊσταμένων των υπηρεσιών και έγκριση του Δημάρχου Νικολάου Σκουφά Νομού Άρτας.
5. Η απαιτούμενη για την πληρωμή των ανωτέρω υπαλλήλων δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋ­πολογισμού του έργου.
6. Η δημοσίευση της παρούσας απόφασης να γίνει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου πέμπτου του ν. 4047/2012 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/12) με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων στο κατάστημα του Δήμου Νικολάου Σκουφά Νομού Άρτας, κατά της διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 284 του Ν.3463/2006 (νέος Δ.Κ.Κ.) και στο Διαδίκτυο κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 20 Σεπτεμβρίου 2012
Ο Δήμαρχος
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ