Καλά νέα για τη μπεκάτσα απ' την Ιταλία

Επιβεβαιώνοντας τα επιστημονικά δεδομένα κάρπωσης των κυνηγών μπεκάτσας (στην Ελλάδα το πρόγραμμα Άρτεμις της ΚΣΕ), τα οποία χαρακτηρίζουν σταθερό τον πληθυσμό της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απομακρύνει τη μπεκάτσα από τον κατάλογο των προς παρακολούθηση ειδών. Συνέπεια αυτού είναι η ΜΗ εκπόνηση νέου διεθνούς σχεδίου διαχείρισης για τη μπεκάτσα.

Παράλληλα τα νέα διεθνή σχέδια διαχείρισης για τα ορτύκι, σταρήθρα, τρυγόνι, σουβλόπαπια και καλημάνα θα γίνουν με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυνηγετικών Οργανώσεων FACE και των μελών αυτής.

Ηθικόν δίδαγμα

Συμπληρώνουμε το Άρτεμις με θρησκευτική ευλάβεια.
Είναι το διαβατήριο για τη διατήρηση του κυνηγίου.