Ευρετήριο Άρθρου

«ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ / VETERINARY DECLARATION»

«1. Στοιχεία ιδιοκτήτη/owners details :

Όνομα/Name :.........................................................................

Ταχ.δ/νση/Address : ...................................................................

Χώρα καταγωγής/country of origin : ...............................................

Χώρα προορισμού/country of destination : ........................................

2. Περιγραφή ζώου / description of animal (s)

Είδος/species

Όνομα/ Name

Φύλο/Sex

Ηλικία/Age

Φυλή/Breed

Χρώμα/Colour

Σήμανση/ Marking

             
             
             

3. Βεβαίωση /Declaration

Ο υπογράφων κτηνίατρος εξέτασα το (α) ζώο (α) που περιγράφεται (ονται)

παραπάνω την......................(ημ., μην.,έτος) στο ιατρείο μου και διαπίστωσα ότι

είναι κλινικά υγιές (η) και απαλλαγμένο (α) μεταδοτικών νοσημάτων και εξωτερικών παρασίτων.

Βεβαιώνω ότι είναι υγιές (ή) και ικανό (α) να ταξιδέψει (ουν).

I the undersigning veterinarian, inspected the animal (s) described above on

............... (dd mm yy) at...................(location where inspection conducted) and

found it to be free from clinical signs of infectious and/or contagious diseases and free from external parasites. I am satisfied that the animal (s) is/are healthy and is/are fit to undertake the export journey.

Όνομα/Name............

(Τίτλος & ιδιότητα) Ταχ.δ/νση/Address : ... Τηλέφωνο/Telephone : Fax or e-mail............

(υπογραφή / signature)

(ημερομηνία / date)