Ευρετήριο Άρθρου

2. Μετακινήσεις από την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

α) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας άνω των τριών (3) μηνών :

■  Τα ζώα πρέπει να αναγνωρίζονται με το σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (microchip).

■ Να συνοδεύονται με το διαβατήριο που καθορίζεται στην απόφαση 2003/803/ΕΚ, το οποίο εκδίδεται από κτηνιάτρους που ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σε κτηνιατρεία ή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των Δήμων, των Διαδημοτικών κέντρων των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, καθώς και των φιλοζωικών σωματείων, και επί του οποίου πρέπει να πιστοποιείται η πραγματοποίηση εν ισχύει εμβολιασμού για τη λύσσα.

Μέχρι να εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση, η έκδοση των διαβατηρίων πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο.

■  Αριθμητικά να μην ξεπερνούν τα 5 ζώα. Σε αντίθετη περίπτωση, η μετακίνηση εμπίπτει στις διατάξεις της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ (εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 133090-8-08-2011).

■  Στην περίπτωση μετακίνησης ζώων συντροφιάς με σκοπό την υιοθεσία αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη , που δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας, η υιοθεσία πραγματοποιείται με την απευθείας παράδοση τους στους ενδιαφερόμενους νέους ιδιοκτήτες υπό την προϋπόθεση ότι τα ζώα έχουν στειρωθεί, σημανθεί και καταγραφεί στη διαδικτυακή βάση δεδομένων με τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού κατόχου τους και τα πλήρη στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη.

Στην περίπτωση αυτή, εκτός από το διαβατήριο, απαιτείται η έκδοση υγειονομικού πιστοποιητικού από την αρμόδια ΔΑΟΚ, με βάσει το υπόδειγμα της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ.

β) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας κάτω των τριών (3) μηνών:

Για τις μετακινήσεις ζώων ηλικίας κάτω των τριών μηνών μη εμβολιασμένων για τη λύσσα, απαιτείται άδεια του κράτους μέλους προορισμού. Είναι δυνατόν να χορηγείται:

■  Για πολύ νεαρά ζώα που εξαρτώνται από τη μητέρα τους και εφόσον δεν ξεπερνούν αριθμητικά τα 4 ζώα.

■  Εφόσον δεν συνοδεύονται από τη μητέρα τους, αλλά φέρουν ηλεκτρονική σήμανση αναγνώρισης, διαβατήριο και κτηνιατρική βεβαίωση ότι:

-     η μητέρα τους είχε εμβολιαστεί για τη λύσσα και κατά το χρόνο του τοκετού η εμβολιακή περίοδος ήταν σε ισχύ,

-     δεν έχουν έλθει σε επαφή με άγρια ζώα και επομένως δεν έχουν εκτεθεί σε μόλυνση για τη λύσσα.

-     Αριθμητικά να μην ξεπερνούν τα 5 ζώα

Επειδή ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να έχουν απαγορεύσει την είσοδο στην επικράτεια τους ζώων ηλικίας κάτω των τριών μηνών, οι ταξιδιώτες οφείλουν να ζητούν έγκαιρα σχετικές πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού.

γ) Μη εμπορικές μετακινήσεις άλλων ειδών ζώων συντροφιάς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό:

Για τις μετακινήσεις τρωκτικών, κουνελιών, ερπετών, αμφίβιων, διακοσμητικών ψαριών, αραχνών και λοιπών ασπόνδυλων ζώων ( πλην μελισσών και οστρακοειδών) ορισμένα κράτη μέλη (π.χ. Κύπρος, Ιταλία κ.λ.π) έχουν θεσπίσει εθνικούς κανόνες και έχουν καθιερώσει πρότυπο υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού που πρέπει να συνοδεύει τα ζώα. Για τον λόγο αυτόν και προκειμένου να αποφευχθεί περιττή ταλαιπωρία, οι ταξιδιώτες οφείλουν να ενημερώνονται έγκαιρα προτού ταξιδέψουν.