Ευρετήριο Άρθρου

Γ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (microchip)

α) Από 1ης Ιουνίου 2004 και μετά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 998/2003 και την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4039/2012 οι ιδιοκτήτες ή οι κάτοχοι στην περίπτωση των αδέσποτων των ζώων συντροφιάς στην Ελλάδα, υποχρεούνται να σημαίνουν τα ζώα τους με σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης-microchip).

Η σήμανση των ζώων αυτών πραγματοποιείται από τους αρμόδιους Φορείς Εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών, που είναι οι πιστοποιημένοι κτηνίατροι που ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα , οι πιστοποιημένοι κτηνίατροι των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, αλλά και οι πιστοποιημένοι κτηνίατροι των φιλοζωικών σωματείων, οι οποίοι στη συνέχεια καταχωρίζουν τα στοιχεία σήμανσης των ζώων συντροφιάς (όπως φύλο, χρώμα, φυλή, απώλεια, παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη, θάνατος) και τα στοιχεία αναγνώρισης των ιδιοκτητών τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας, ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου, όπως δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό διαβατήριο), στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση και τηρούνται απαρεγκλίτως οι διατάξεις «περί προσωπικών δεδομένων». Οι λεπτομέρειες πιστοποίησης, χορήγησης κωδικού πρόσβασης και κάθε σχετικό θέμα με την οργάνωση και τη λειτουργία της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης , έχουν καθοριστεί στο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, το οποίο βρίσκεται τελικό στάδιο επεξεργασίας του. Μέχρι την έκδοση της, η σήμανση, πιστοποίηση και καταγραφή των ζώων στη βάση δεδομένων πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο.

Επίσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.4039/2012 , όπου αναφέρεται η ηλεκτρονική σήμανση των ζώων συντροφιάς , εννοείται η σήμανση σκύλων και γατών .

αα)Η σήμανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, εξαιρουμένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για την φύλαξη ποιμνίων, για τους οποίους καθίσταται προαιρετική υπό την προϋπόθεση ότι δεν μετέχουν σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης με σκοπό τη βελτίωση και τη σταθεροποίηση συγκεκριμένων φυλών.

Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζομένων ζώων βαρύνει τον ιδιοκτήτη τους(ενώ των αδέσποτων το οικείο Δήμο ή την ένωση Δήμων ή το φιλοζωικό σωματείο.

Οι παραπάνω αρμόδιοι φορείς Εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους υποχρεούνται να ενημερώσουν τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς με κάθε πρόσφορο τρόπο.

β) Οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες που μετακινούνται προς το έδαφος άλλων κρατών μελών συνοδευόμενα από τον ιδιοκτήτη τους ή τον εκπρόσωπο του, πρέπει να φέρουν ηλεκτρονική σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B, η οποία μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785. Εάν η ταυτοποίηση τους δεν είναι σύμφωνη με αυτά τα πρότυπα, υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους συσκευή ανάγνωσης. Ζώα που έχουν ταυτοποιηθεί με τατουάζ σήμανσης μπορεί επίσης να μετακινούνται υπό προϋποθέσεις.

2. Εμβολιασμός για τη λύσσα

Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός και ο επανεμβολιασμός πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ενδείξεις του εργαστηρίου παρασκευής, με αδρανοποιημένο εμβόλιο μιας τουλάχιστον μονάδας αντιγόνου ανά δόση, σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Σημείωση: Λόγω των πρόσφατων κρουσμάτων λύσσας στη χώρα μας, ο αντιλυσσικός εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός τόσο για σε σκύλους όσο και σε γάτες.

3.  Έλεγχος αντισωμάτων για τη λύσσα

Δείγμα ορού αίματος που λαμβάνεται 30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό του ζώου, αποστέλλεται σε ένα από τα εγκεκριμένα εργαστήρια που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα προς έλεγχο του τίτλου αντισωμάτων κατά της λύσσας (Παράρτημα Ι της παρούσας). Ο τίτλος αντισωμάτων πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος προς 0,5UI/ml.

Επισημαίνεται επίσης ότι από 1 Ιανουαρίου 2012 οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες που εισέρχονται στην Ιρλανδία, στη Μάλτα, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στο τμήμα 2 του μέρους Β' ή στο μέρος Γ' του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου πρέπει να εμβολιάζονται κατά της λύσσας και δεν υποβάλλονται σε εξέταση αίματος για τη λύσσα πριν την είσοδο τους, ενώ τα ζώα που προέρχονται από άλλες τρίτες χώρες πρέπει να εμβολιάζονται κατά της λύσσας και να υποβάλλονται σε εξέταση αίματος για τη λύσσα πριν την είσοδο τους. Οι δαπάνες των εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του ζώου.

Επίσης, από 1 Ιανουαρίου 2012 οι σκύλοι, οι γάτες που εισέρχονται στην Ιρλανδία, στη Μάλτα, στη Σουηδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο από άλλα κράτη μέλη δεν υπόκεινται σε τιτλοδότηση αντισωμάτων για τη λύσσα με την προϋπόθεση ότι το ζώο υποβλήθηκε σε τακτικούς επανεμβολιασμούς και χωρίς διακοπή της διαδικασίας εμβολιασμού για τη λύσσα στα διαστήματα που ορίζει το εργαστήριο παρασκευής του εμβολίου κατά της λύσσας.

4. Ζώα που μεταφέρονται με δημόσια μέσα μεταφοράς

α. Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθμίσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή των Κανονισμών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο τους.

Μικρό ζώο συντροφιάς εννοείται το ζώο συντροφιάς , το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά.

β. Οι σκύλοι βοηθείας εφόσον φέρουν λουρί και φίμωτρο, μπορούν να μεταφέρονται χωρίς κλουβί μεταφοράς, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους

γ. Τα επιβατηγά πλοία υποχρεωτικά διαθέτουν καθαρά κλουβιά, προστατευόμενα από αντίξοες καιρικές συνθήκες , για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς.