Ευρετήριο Άρθρου

Β' ΟΡΙΣΜΟΙ

1. «Ζώο συντροφιάς» : Σαν ζώο συντροφιάς, σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία εννοούνται: α) σκύλοι, γάτες, β) ικτίδες (οικογένεια θηλαστικών στην οποία ανήκουν τα είδη νυφίτσες, κουνάβια, ερμίνες, ζιβελίνες), γ) αράχνες και λοιπά ασπόνδυλα (πλην μελισσών και οστρακοειδών), δ) τροπικά διακοσμητικά ψάρια, ε) αμφίβια, ερπετά, στ) όλα τα είδη πτηνών, ζ) τρωκτικά και κουνέλια, τα οποία συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι' αυτά για λογαριασμό του ιδιοκτήτη στη διάρκεια της μετακίνησης τους, και τα οποία δεν προορίζονται για πώληση ή μεταβίβαση σε άλλο ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα ζώα θεωρούνται ότι συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους όταν η μετακίνηση πραγματοποιείται με το ίδιο μέσο μεταφοράς. Αυτό αφορά είτε ζώα που ταξιδεύουν μαζί με τον ιδιοκτήτη τους στην καμπίνα του αεροσκάφους, είτε ζώα που ταξιδεύουν με το ίδιο σκάφος αλλά κάργκο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο ιδιοκτήτης πρέπει να:

α) βεβαιώσει ότι πρόκειται για μία μη εμπορική μετακίνηση συμπληρώνοντας τη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας θα βρείτε στο Παράρτημα II της παρούσας

β) να καθορίσει στη δήλωση αυτή το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη μετακίνηση του ζώου

γ) να επιδείχνει στις αρμόδιες αρχές ελέγχου, εφόσον του ζητηθεί, αποδεικτικά στοιχεία π.χ. το εισιτήριο του ή την κάρτα επιβίβασης του που να αποδεικνύουν ότι η μετακίνηση του ζώου αποτελεί μέρος της δικής του μετακίνησης.

Ζώα συντροφιάς, τα οποία δεν μετακινούνται με το ίδιο μεταφορικό μέσο με τον ιδιοκτήτη τους ή τον εκπρόσωπο του, θεωρούνται ως εμπορικές αποστολές και διέπονται από τις διατάξεις του π.δ/τος 184/1996 «υγειονομικοί όροι που διέπουν το εμπόριο λοιπών ειδών ζώων κ.λ.π» σε εναρμόνιση της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ» (ΑΊ37).

2. «Μετακίνηση» : κάθε μετακίνηση ζώου συντροφιάς

α) εντός της Ελληνικής Επικράτειας

β) από την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη και αντίστροφα,

γ) κατά την είσοδο ή την επανείσοδο από τρίτη χώρα στο ελληνικό έδαφος.

3. «Διαβατήριο» : Το έγγραφο που επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση των σκύλων, γάτων και ικτίδων, οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα διαβατήρια πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στην απόφαση 2003/803/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν.4039/2012 η έκδοση των διαβατηρίων στην Ελλάδα πραγματοποιείται από κτηνιάτρους που ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σε κτηνιατρεία ή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των Δήμων, των Διαδημοτικών κέντρων των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, καθώς και των φιλοζωικών σωματείων. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση. Μέγρι την έκδοση της, n έκδοση των διαβατηρίων πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο.

4. «Κτηνιατρικό πιστοποιητικό» : Το επίσημο έγγραφο, το οποίο πρέπει να συνοδεύει τα ζώα συντροφιάς (σκύλοι, γάτες και ικτίδες) κατά την είσοδο τους στο ελληνικό έδαφος, όταν αυτά προέρχονται από τρίτη χώρα και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή τον εκπρόσωπο του. Αυτό πρέπει να είναι σύμφωνο με τα υποδείγματα που καθορίζονται στην απόφαση 2011/874/ΕΕ, της Επιτροπής της Ε.Ε