Ευρετήριο Άρθρου

Θ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ

Παρακαλούμε η παρούσα να κοινοποιηθεί σε όλους τους φορείς και σε όλες τις αρχές που ασχολούνται με τους συνοριακούς ελέγχους και τους εσωτερικούς ελέγχους, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι σε αυτούς.

Δημοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη διεύθυνση : http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen/pets.html για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση του κοινού.

Ο ΠΡΟΕΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΥΖ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΑΦΕ

Σπυρίδων Ντουντουνάκης

Χρυσούλα Δηλέ