Ευρετήριο Άρθρου

Ζ' ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΖΩΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

1.  Το κτηνιατρικό πιστοποιητικό για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις

σκύλων, γάτων και ικτίδων που εισάγονται από τρίτες χώρες και μετακινούνται εντός του κοινοτικού εδάφους, ισχύει για περίοδο τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του ή έως την ημερομηνία λήξης του εμβολιασμού για τη λύσσα, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

2.   Σε περίπτωση που εκδίδεται και υπογράφεται από ιδιώτη κτηνίατρο, απαιτείται η επικύρωση του από την αρμόδια επίσημη αρχή της χώρας καταγωγής.