Ευρετήριο Άρθρου

Α. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κοινοποιείται συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή το επικαιροποιημένο κείμενο του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, με ενσωματωμένες όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις. Το κείμενο περιλαμβάνει, εκτός από τον Κανονισμό, ορισμένες εφαρμοστικές αποφάσεις

1 Την απόφαση 2003/803/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., με την οποία καθιερώνεται ένας ενιαίος τύπος διαβατηρίου για τις ενδοκοινοτικές μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (σκύλοι, γάτες και ικτίδων).

2. Την απόφαση 2011/874/ΕΕ, της Επιτροπής της Ε.Ε., με την οποία καθορίζεται ο κατάλογος των τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση σκύλων, γατών και κουναβιών και οι μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα περισσότερων από πέντε σκύλων, γατών και κουναβιών καθώς και τα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές και τις μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα των προαναφερόμενων ζώων στην Ένωση.

Επιπλέον, καθορίζεται το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις στην ΕΕ πέντε ή λιγότερων σκύλων, γατών και κουναβιών. Συνεπώς, η απόφαση 2004/824/ΕΚ καταργείται.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση 2011/874/ΕΚ :

Α) Καθορίζει τον κατάλογο των τρίτων χωρών ή των περιοχών αυτών από τις οποίες επιτρέπεται να γίνει η εισαγωγή εμπορικών αποστολών ή η μετακίνηση ζώων συντροφιάς που ο αριθμός τους ξεπερνά τα 5 ζώα. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

Β) Καθορίζει τον κατάλογο των τρίτων χωρών ή των περιοχών αυτών από τις επιτρέπεται η μετακίνηση ζώων συντροφιάς που ο αριθμός τους δεν ξεπερνά τα 5 ζώα Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού του Παραρτήματος II της παρούσας που περιλαμβάνει και δήλωση του ιδιοκτήτη ότι πρόκειται για μη εμπορική αποστολή, βάσει του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 998/2003.

2.  Την απόφαση 2004/839/ΕΚ τχ\ς Επιτροπής της Ε.Ε. με την οποία θεσπίζονται οι υγειονομικοί όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων και γάτων ηλικίας κάτω των τριών μηνών.

3.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 388/2010 που καθορίζει τον μέγιστο αριθμό ζώων συντροφιάς (σκύλων, γάτων, ικτίδων) που μπορούν να υπόκεινται σε μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις.

4.   Την απόφαση 2010/436/ΕΕ της Επιτροπής της Ε.Ε., με την οποία καθορίζεται ότι κάθε εργαστήριο σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που έχει αδειοδοτηθεί για τη διενέργεια ορολογικών δοκιμών για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων θα υποβάλλεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο σε δοκιμασία επάρκειας από το εργαστήριο AFSSA Nancy και η άδεια του θα διατηρείται μόνο εφόσον η αξιολόγηση του είναι θετική.

5.  Την απόφαση 2007/25/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία καθορίζεται υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για τα πτηνά συντροφιάς που προέρχονται από τρίτες χώρες.

6. Τον Νόμο 4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α') «για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό».

Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων οι υγειονομικοί όροι και οι όροι ταυτοποίησης που διέπουν τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, συνοψίζονται στα παρακάτω :