Περί καθορισμού περιοχών ζωνών θήρας τρυγόνων, ορτύγων, δενδροβίων και λοιπών περιστεροειδών.

Καθορίζομεν καθ' άπασαν την Επικράτειαν και διά μίαν 15ετίαν τάς πέριοχάς ζωνών θήρας τρυγόνων, ορτύγων. δενδροβίων πτηνών (αετομάχου, συκοφάγου), λοιπών περιστεροειδών και επιβλαβών θηραμάτων, από 20ής Αυτούστου έως 15ης Σεπτεμβρίου, κατά δασικήν Αρχήν, ώς ακολούθως:

Ένας φίλος που απ' το 1976 δεν έλειψε στιγμή από κοντά μας

Γιατί και πότε καθορίστηκαν οι ζώνες διάβασης αποδημητικών. Τι εξυπηρετούν και τι προβλήματα δημιουργούν σήμερα.