Μεγάλος κίνδυνος σύγχισης με την ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗ και ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ Νανόχηνα.

Βασικό διακριτικό χαρακτηριστικό ο κίτρινος δακτύλιος γύρω απ' το μάτι
Νανόχηνα Anser erythropus. Παρατηρήστε τον χαρακτηριστικό κίτρινο δακτύλιο περιμετρικά του ματιού
που φέρει η Νανόχηνα.

Ασπρομετωπόχηνα Anser albifrons Νανόχηνα Anser erythropus