Σύγκριση με ΜΗ ΘΗΡΕΥΣΙΜΑ είδη με τα οποία μπορεί να προκληθεί σύγχυση: Νεροκοτσέλα Rallus aquaticus

Νερόκοτα Gallinula chloropus Νεροκοτσέλα Rallus aquaticus Νεροκοτσέλα Rallus aquaticus