Αλληλοσυγχαίρονται για τις μαζικές απολύσεις οι πρεσβείες