Σύγκριση με ΜΗ ΘΗΡΕΥΣΙΜΑ είδη μπεκατσινιού με τα οποία μπορεί να προκληθεί σύγχυση: Διπλομπεκάτσινο Gallinago media, Κουφομπεκάτσινο Lymnocryptes minimus

Μπεκατσίνι Gallinago gallinago Διπλομπεκάτσινο Gallinago media Κουφομπεκάτσινο Lymnocryptes minimus