Καθορισμός εκτάσεων για την εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας

ΦΕΚ Β 826 - 09.04.2013


Αριθμ. 2534
(1)
Καθορισμός εκτάσεων για την εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 255 παρ.10 του ΝΑ 86/1969 «περί Δασικού Κώδικα» όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4α του άρθρου 57 του ν. 2637/27-8-1998 (ΦΕΚ 200/τ.Α΄/27-8-98) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν.δ. 86/1969 “Δασικός Κώδιξ”».
2. Τις διατάξεις του ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/τ.Α΄/2-2-2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ’ αριθμ. 1425/19-1-2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή “Με εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων κλπ.” σε υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης».
4. Την υπ’ αριθμ. 105190/5421/6-11-2001 απόφαση Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών, «περί εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων».
5. Την υπ’ αριθμ. 2071/9-5-2007 (ΔΑΔ 2/2007) Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας Δασαρχείου Αριδαίας περί ορισμού ζωνών εκπαίδευσης σκύλων.
6. Την αρ. 36/8-4-2010 πρόταση του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλμωπίας.
7. Την ανάγκη ρύθμισης και καθορισμού συγκεκριμένων ζωνών, για την εκγύμναση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, των κυνηγετικών σκύλων καθώς επίσης την ανάγκη προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας στην υπόλοιπη, πέραν των ζωνών, έκταση.
8. Την γεωγραφική κατανομή και το μέγεθος των δασών και δασικών εκτάσεων της Αλμωπίας (700.000 στρεμ.), τον μεγάλο αριθμό των κυνηγών που την επισκέπτονται, την έκτασή της, την διασπορά των οικισμών της και την εξ αυτών ανάγκη χωροθέτησης επτά (7) διάσπαρτων ζωνών εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων, συνολικού εμβαδού 34.261 στρεμ.
9". Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις παρακάτω επτά (7) ζώνες εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων (Ζ.Ε.Σ.) σε περιοχές της διοικητικής περιφέρειας του Δασαρχείου Αριδαίας, που περιγράφονται ως εξής:
1. Ζ.Ε.Σ. Βορεινού Εμβαδόν 8.239 στρ.
Θέση: Κουφόπετρα - Χειμαδιό - Πευκωτόν
Οριοθετική γραμμή: Αρχίζει από τη διασταύρωση του δασικού δρόμου Βορεινού - Πευκωτού με το δασικό δρόμο που ακολουθεί την υπώρεια (πρόποδες) του βουνού με κατεύθυνση Δυτική ώσπου συναντά το ρέμα «Πρόι» στη θέση «Μαύρη Πέτρα» (πρώτο φράγμα). Από εκεί με κατεύθυνση ΒΑ ακολουθεί τη ράχη μέχρι το ύψωμα «Βότανα» (1025μ.) ώσπου να συναντήσει το δασικό δρόμο Πευκωτού - Βορεινού, τον οποίο ακολουθεί με κατεύθυνση Α μέχρι το σημείο που συναντά βόρεια δασικό δρόμο. Από εκεί ακολουθεί αρχικά το ρέμα «Ρέμα» και έπειτα το ρέμα «Ασπρόρεμα» έως τη θέση «Κούτσουρο» (τεχνητές λίμνες άρδευσης) όπου ακολουθεί τη Δυτική διακλάδωση του ρέματος έως το σημείο από όπου άρχισε.
2. Ζ.Ε.Σ. Προμάχων. Εμβαδόν 7.732στρ.
Θέση: Κρύα Περιοχή - Μυτερή - Φλαμούρι Νικόλα - Γυμνό (1409μ.)
Οριοθετική γραμμή: Αρχίζει από τον οικισμό Προμάχων Θέση «Μπιτσκία» και ακολουθεί το δασικό δρόμο με κατεύθυνση ΒΔ έως το σημείο που συναντά τη ράχη προς την κορυφή «Κακουρούς» την οποία και ακολουθεί με κατεύθυνση ΒΑ. Από εκεί ράχη -ράχη συναντά τις κορυφές «Γυμνό» (1409μ.) - «Λιβάδια» (1383μ.) - Γαβροκορφή» (869μ.) έως το σημείο από όπου άρχισε.
3. Ζ.Ε.Σ. Σαρακηνών. Εμβαδόν 2.664 στρ.
Θέση: Μοναστηράκιον
Οριοθετική γραμμή: Αρχίζει Δυτικά του οικισμού Μεγαπλατάνου στο σημείο όπου το ρέμα «Γρηάς Ρ.» συναντά το κανάλι και τον επαρχιακό δρόμο Μεγαπλατάνου - Σαρακηνών τον οποίο ακολουθεί με νότια κατεύθυνση, έως το σημείο που συναντά δυτικά του αγροτικό δρόμο τον οποίο και ακολουθεί με κατεύθυνση δυτική στους πρόποδες της θέσης «Δάση» (553μ.) έως το ρέμα «Γρηάς P.». Στη συνέχεια ακολουθεί το ρέμα Β-ΒΑ έως το κανάλι, το σημείο από όπου άρχισε.
4. Ζ.Ε.Σ. Αρχαγγέλου. Εμβαδόν 3.027στρ.
Θέση: Βραχοκορφές
Οριοθετικη γραμμή: Αρχίζει από το σημείο που ο επαρχιακός δρόμος Αρχαγγέλου -Σκρα συναντά τον δασικό δρόμο, δυτικά της περιοχής «Τάφος του Μήτσου», τον οποίο ακολουθεί με βόρεια κατεύθυνση έως την πρώτη διασταύρωση στην περιοχή «Γυμνή». Συνεχίζει ΝΔ ακολουθώντας τον δασικό δρόμο ώσπου συναντά τον δρόμο Περίκλειας - Σκρα τον οποίο ακολουθεί ανατολικά έως το σημείο από όπου άρχισε.
5. Ζ.Ε.Σ. Αετοχωρίου. Εμβαδόν 4.273στρ.
Θέση: Κώστα (685μ.) - Χειμαδιό
Οριοθετική γραμμή: Αρχίζει από το σημείο όπου ο επαρχιακός δρόμος Αετοχωρίου - Νότιας συναντά το ρέμα «Καραβίδια» το οποίο ακολουθεί με νότια κατεύθυνση έως τη διακλάδωση με δυτικό ρέμα που διασχίζει την περιοχή «Χειμαδιό» και κορυφή «Κώστα» (685μ.). Στη συνέχεια με ΒΔ κατεύθυνση ακολουθεί το ρέμα μέχρι τον αγροτικό δρόμο και από εκεί μέχρι το σημείο από όπου ξεκίνησε.
6. Ζ.Ε.Σ. Χρυσής. Εμβαδόν 4.540 στρ.
Θέση: Βραχιόλι
Οριοθετικη γραμμή: Αρχίζει από το δρόμο Χρυσής προς ΧΥΤΑ με κατεύθυνση ΝΑ, στη συνέχεια ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο πριν το ΧΥΤΑ με κατεύθυνση ΒΑ μέχρι το ρέμα πριν τον επαρχιακό δρόμο Εξαπλατάνου -Κρανιάς. Ακολουθεί το ρέμα μέχρι την πεδινή περιοχή και στη συνέχεια με κατεύθυνση ΝΔ ακολουθεί την υπώρεια του βουνού μέχρι το σημείο από όπου άρχισε.
7. Ζ.Ε.Σ. Κωνσταντίας. Εμβαδόν 3.786 στρ.
Θέση: Ψηλό λιβάδι (985μ.) - Μαύρο ύψωμα (1017μ.)
Οριοθετικη γραμμή: Αρχίζει από το σημείο συνάντησης του δασικού δρόμου Κωνσταντίας - Τριών Ελάτων με νότιο δασικό δρόμο, μετά την περιοχή «Αγ. Θεοδώρων», τον οποίο ακολουθεί αρχικά με ΝΑ και στη συνέχεια με Β κατεύθυνση έως ότου συναντά ξανά τον δασικό δρόμο Κωνσταντίας - Τριών Ελάτων. Από εκεί ακολουθεί τον δασικό δρόμο βόρεια και έπειτα το ρέμα μετά την κορυφή «Ψηλό λιβάδι» (985μ.) με κατεύθυνση ΒΔ μέχρι το δασικό δρόμο. Στη συνέχεια ακολουθεί το δασικό δρόμο με Β κατεύθυνση μέχρι το σημείο από όπου άρχισε.
• Οι παραπάνω αναφερόμενες Ζ.Ε.Σ. απεικονίζονται στα συνημμένα αποσπάσματα χάρτη, κλιμ. 1:50.000, και συνοδεύουν αναπόσπαστα την παρούσα.
• Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται μόνο στους καθορισμένους χώρους εκγύμνασης. Τα προς εκγύμναση σκυλιά θα συνοδεύουν οι ίδιοι οι κάτοχοί τους κυνηγοί ή κυναγωγοί χωρίς κυνηγετικό όπλο. Η εκπαίδευση μπορεί να γίνεται καθημερινά από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση του. Οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η εκγύμναση είναι μόνο οι δασικές εκτάσεις ενώ εξαιρούνται οι φυτείες δενδρώνων, αμπελώνων, κ.λπ. καλλιεργειών καθώς και οι χώροι σταυλικών εγκαταστάσεων που τυχόν βρίσκονται εντός των καθορισμένων με την παρούσα χώρων εκγύμνασης σκύλων.
• Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 287 παρ. 18 του Ν.Δ. 86/1969 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 996/1971 και άρθρο 12 του Ν. 177/1975.
• Η παρούσα απόφαση καταργεί την το 5" σχετ. όμοιά της.
• Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και για απεριόριστο χρονικό διάστημα μέχρι έκδοσης νεότερης που θα την τροποποιεί ή θα την καταργεί, η δε τήρηση και εφαρμογή της απόφασης αυτής ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, στα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλμωπίας, στα μέλη των κυνοφιλικών οργανώσεων καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αριδαία, 11 Μαρτίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Αριδαίας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΤΗΣ