Άδεια έρευνας για την Ορεινή Πέρδικα

Η Γ' Κ.Ο.Π. συνεχίζει τη μελέτη της ορεινής στην Πελοπόννησο, μετά την έγκριση του ΥΠΕΚΑ.

Εγκρίνουμε
Α. Την χορήγηση αδείας έρευνας της Ορεινής Πέρδικας.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καταγραφή του πληθυσμού του είδους με την χρήση κυνηγετικών σκυλιών δυο φορές τον χρόνο (Μάρτιος-Μάιος και Αυγ. -Σεπτέμβριος), σε όλη την περιοχή ευθύνης της Γ' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου. Επειδή για την ερευνά σας θα χρησιμοποιήσετε κυνηγετικούς σκύλους από την ισχύ των ανωτέρω εξαιρούνται τα καταφύγια άγριας ζωής. Διότι:

  1. Οι κυνηγετικοί σκύλοι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ.86/69 θεωρούνται « μέσα σκοπόν έχοντα την θήραν» και κατά συνέπεια αντιβαίνουν προς τις διατάξεις της παραγράφου 4.3.β του άρθρου5 του ν.3937/2011(ΦΕΚ 60'α) και
  2. Η είσοδος τους θα διαταράξει την ισορροπία της πανίδας του καταφυγίου άγριας ζωής.

Η μελέτη θα διενεργηθεί υπό την καθοδήγηση του Δασολόγου-Περιβαλλοντολόγου(Μ8ο) Δόγανου Δημητρίου και του Δασοπόνου- Περιβαλλοντολόγου(Μ8ο) Τσολάκου Κων/νου.
Β. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 1-3-2015 και είναι ανεξάρτητη από άδειες, πιστοποιητικά κ.α. που τυχόν απαιτούνται από άλλες υπηρεσίες, στρατιωτικές αρχές κ.α.
Γ. Μετά το πέρας των εργασιών σας, παρακαλούμε να μας στείλετε περίληψη των αποτελεσμάτων της ερευνάς σας, καθώς και ένα πλήρες αντίγραφο, μετά την ολοκλήρωση της.