Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

► B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 998/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 26ης Μαΐου 2003

για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(EE L 146 της 13.6.2003, σ. 1)

Τροποποιείται από:

           
         

Επίσημη Εφημερίδα

         

αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

► M1

Κανονισμός 2004

(ΕΚ)

αριθ.

592/2004 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου

L 94

7

31.3.2004

► M2

Απόφαση 2004/650/ΕΚ

του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2004

L 298

22

23.9.2004

► M3

Κανονισμός 2004

(ΕΚ)

αριθ.

1994/2004 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου

L 344

17

20.11.2004

► M4

Κανονισμός 2004

(ΕΚ)

αριθ.

2054/2004 της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου

L 355

14

1.12.2004

► M5

Κανονισμός 2005

(ΕΚ)

αριθ.

425/2005 της Επιτροπής της 15ης Μαρτίου

L 69

3

16.3.2005

► M6

Κανονισμός 2005

(ΕΚ)

αριθ.

1193/2005 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου

L 194

4

26.7.2005

► M7

Κανονισμός 2006

(ΕΚ)

αριθ.

18/2006 της Επιτροπής της 6ης Ιανουαρίου

L 4

3

7.1.2006

► M8

Κανονισμός 2006

(ΕΚ)

αριθ.

590/2006 της Επιτροπής της 12ης Απριλίου

L 104

8

13.4.2006

► M9

Κανονισμός 2006

(ΕΚ)

αριθ.

1467/2006 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου

L 274

3

5.10.2006

► M10

Κανονισμός

(ΕΚ)

αριθ.

245/2007 Της επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2007

L 73

9

13.3.2007

► M11

Κανονισμός

(ΕΚ)

αριθ.

454/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

L 145

238

4.6.2008

 

του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008

     

▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 998/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 26ης Μαΐου 2003

για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού

χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση

της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37 και το άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο β),

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3), υπό το πρίσμα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 18 Φεβρουαρίου 2003,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)       Η εναρμόνιση των υγειονομικών όρων που εφαρμόζονται στις άνευ εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς από το ένα κράτος μέλος στο άλλο ή από τρίτες χώρες είναι αναγκαία, μόνον δε κοινοτικά μέτρα μπορούν να καταστήσουν δυνατή την επίτευξη αυτού του στόχου.

(2)       Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι οι μετακινήσεις ζώντων ζώων που εμπίπτουν στο παράρτημα Ι της συνθήκης. Ορισμένες από τις διατάξεις του, ιδίως αυτές που αφορούν τη λύσσα, αποβλέπουν άμεσα στην προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ άλλες αφορούν αποκλειστικά την υγεία των ζώων. Ως εκ τούτου, ως νομικές βάσεις ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν το άρθρο 37 και το άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο β) της συνθήκης.

(3)       Η βελτίωση της κατάστασης στο σύνολο της Κοινότητας όσον αφορά τη λύσσα υπήρξε θεαματική κατά την τελευταία δεκαετία μετά την εφαρμογή προγραμμάτων στοματικού εμβολιασμού των αλεπούδων στις περιφέρειες που επλήγησαν από την επιδημία λύσσας της αλεπούς, η οποία σάρωσε τη βορειοανατολική Ευρώπη στη δεκαετία του 1960 και μετά.

(4)       Χάρις στη βελτίωση αυτή, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία εγκατέλειψαν το σύστημα της εξάμηνης καραντίνας, το οποίο εφήρμοζαν επί δεκαετίες, και το αντικατέστησαν με ένα άλλο σύστημα, λιγότερο καταναγκαστικό και εξίσου ασφαλές. Θα πρέπει, επομένως, να προβλεφθεί σε κοινοτικό επίπεδο η εφαρμογή ειδικού καθεστώτος για τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς προς

1) ΕΕ C 29 Ε της 30.1.2001, σ. 239 και ΕΕ C 270 Ε της 25.9.2001, σ. 109.
(2)   ΕΕ C 116 της 20.4.2001, σ. 54.
(3)   Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2001 (ΕΕ C 27 Ε της 31.1.2002, σ. 55), κοινή θέση του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 (ΕΕ C 275 Ε της 12.11.2002, σ. 42) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2002 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2003 και απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2003.

▼B

τα δύο αυτά κράτη μέλη επί μεταβατικό διάστημα πέντε ετών και να υποβάλει η Επιτροπή, σε εύθετο χρόνο και με βάση την μέχρι τότε εμπειρία και την επιστημονική γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, έκθεση συνοδευόμενη από τις κατάλληλες προτάσεις. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί συνοπτική διαδικασία προσωρινής παράτασης αυτού του μεταβατικού καθεστώτος, κυρίως αν η επιστημονική αξιολόγηση της αποκτηθείσας εμπειρίας απαιτήσει περισσότερο χρόνο από τον προβλεπόμενο.

(5)       Τα κρούσματα λύσσας στα σαρκοφάγα ζώα συντροφιάς στην Κοινότητα αφορούν πλέον, κατά κύριο λόγο, ζώα που προέρχονται από τρίτες χώρες όπου εξακολουθεί να ενδημεί η λύσσα αστικού τύπου. Θα πρέπει, επομένως, να ενισχυθούν οι υγειονομικοί όροι που εφαρμόζουν γενικώς σήμερα τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτρέψουν την είσοδο σαρκοφάγων ζώων συντροφιάς από τις εν λόγω τρίτες χώρες.

(6)       Θα πρέπει, ωστόσο, να εξετασθεί το ενδεχόμενο παρεκκλίσεων προκειμένου για μετακινήσεις ζώων από τρίτες χώρες οι οποίες, υγειονομικώς, ανήκουν στο ίδιο γεωγραφικό σύνολο με την Κοινότητα.

(7)       Σύμφωνα με το άρθρο 299 παράγραφος 6 στοιχείο γ) της συνθήκης και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 706/73 του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 1973, περί των κοινοτικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στις Αγγλονορμανδικές νήσους και στη Νήσο Μαν όσον αφορά το εμπόριο γεωργικών προϊόντων (1), η κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία εφαρμόζεται στις Αγγλονορμανδικές νήσους και στη Νήσο Μαν, οι οποίες επομένως για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού αποτελούν τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου.

(8)       Θα πρέπει επίσης να θεσπιστεί ένα νομικό πλαίσιο για τις υγειονομικές απαιτήσεις που ισχύουν για τις μη εμπορικές μετακινήσεις ειδών ζώων μη ευπαθών στη λύσσα ή στα οποία η λύσσα δεν λαμβάνει διαστάσεις επιδημίας, καθώς και για άλλες μολύνσεις στις οποίες είναι ευπαθή τα είδη ζώων του παραρτήματος Ι.

(9)       Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται τηρουμένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών αγρίας πανίδας και χλωρίδας και τον έλεγχο του εμπορίου τους (2).

(10)     Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, περί καθορισμού των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3).

(11)     Οι ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις στον τομέα των υγειονομικών απαιτήσεων, ειδικότερα δε η οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (4), εφαρμόζονται εν γένει μόνο στις εμπορικού χαρακτήρα ανταλλαγές. Για να αποφευχθεί τυχόν δολία παρουσίαση εμπορικών μετακινήσεων ως μη εμπορικού

(1)   ΕΕ L 68 της 15.3.1973, σ. 1- κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1174/86 (ΕΕ L 107 της 24.4.1986, σ. 1).
(2)   ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1" κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2476/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 334 της 18.12.2001, σ. 3).
(3)   ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(4)   ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54' οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1282/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 16.7.2002, σ. 3).

▼B

χαρακτήρα μετακινήσεων ζώων συντροφιάς κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν όσες διατάξεις της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ αναφέρονται στις μετακινήσεις ζώων που ανήκουν στα απαριθμούμενα στο παράρτημα Ι μέρη Α και Β είδη, ούτως ώστε να ευθυγραμμισθούν με εκείνες του παρόντος κανονισμού. Για τον ίδιο σκοπό θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί δυνατότητα καθορισμού ανωτάτου αριθμού ζώων που θεωρούνται ότι μετακινούνται κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, πέραν του οποίου εφαρμόζονται οι περί εμπορίου κανόνες.

(12) Τα μέτρα του παρόντος κανονισμού αποσκοπούν στην επαρκή προστασία έναντι των σχετικών υγειονομικών κινδύνων. Δεν αποτελούν αδικαιολόγητα εμπόδια στις μετακινήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, διότι βασίζονται στα συμπεράσματα των ομάδων εμπειρογνωμόνων των οποίων ζητήθηκε σχετικώς η γνώμη, και μάλιστα σε έκθεση της επιστημονικής κτηνιατρικής επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1997,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους υγειονομικούς όρους (υγεία των ζώων) που πρέπει να πληρούν οι μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, καθώς και τους κανόνες περί ελέγχου αυτών των μετακινήσεων.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις μετακινήσεις, μεταξύ κρατών μελών ή με προέλευση τρίτες χώρες, ζώων συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

Εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

Δεν θίγονται από τον παρόντα κανονισμό οι διατάξεις που λαμβάνονται για μη υγειονομικούς λόγους και αποσκοπούν στον περιορισμό των μετακινήσεων ορισμένων ειδών ή φυλών ζώων συντροφιάς.

Άρθρο 3

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

α) «ζώα συντροφιάς»: τα ζώα των ειδών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος I, τα οποία συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι' αυτά για λογαριασμό του ιδιοκτήτη στη διάρκεια της μετακίνησής τους, και τα οποία δεν προορίζονται για πώληση ή για μεταβίβαση σε άλλο ιδιοκτήτη·

β) «διαβατήριο»: κάθε έγγραφο που επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση του ζώου συντροφιάς και περιλαμβάνει τις ενδείξεις βάσει των οποίων εξακριβώνεται το καθεστώς του ζώου από τη σκοπιά του παρόντος κανονισμού. Το διαβατήριο αυτό καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 δεύτερο εδάφιο'

γ) «μετακίνηση»: κάθε μετακίνηση ζώου συντροφιάς από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, ή είσοδος ή επανείσοδος αυτού από τρίτη χώρα στο έδαφος της Κοινότητας.

▼B

Άρθρο 4

1.      Επί μεταβατική περίοδο οκτώ ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα ζώα των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρη Α και Β θεωρούνται αναγνωρισθέντα εάν φέρουν:

α) ευανάγνωστο τατουάζ, ή

β) σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης).

Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου στοιχείο β), όταν ο αποκριτής πομποδέκτης δεν συμμορφούται προς το πρότυπο ISO 11784 ή προς το παράρτημα A του προτύπου ISO 11785, ο ιδιοκτήτης ή το φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη του ζώου συντροφιάς για λογαριασμό του ιδιοκτήτη πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να παρέχει τα αναγκαία μέσα για την ανάγνωση του σήματος του αποκριτή πομποδέκτη.

2.      Ανεξαρτήτως της μορφής του, το σύστημα αναγνώρισης του ζώου πρέπει επίσης να προβλέπει τη μνεία στοιχείων που προσδιορίζουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του ζώου.

3.      Τα κράτη μέλη, τα οποία απαιτούν για τα ζώα που εισέρχονται στο έδαφός τους, εφόσον δεν βρίσκονται σε καραντίνα, την αναγνώρισή τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), δύνανται να εξακολουθήσουν να το πράττουν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

4.      Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, μόνον η μέθοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) είναι αποδεκτή ως μέσο αναγνώρισης ζώου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Όροι για μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών

Άρθρο 5

1.      Τα ζώα συντροφιάς των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρη Α και Β πρέπει, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του άρθρου 6, κατά τις μετακινήσεις τους:

α) να αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 και

β) να έχουν διαβατήριο χορηγούμενο από εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή κτηνίατρο, με το οποίο να αποδεικνύεται ισχύων αντι-λυσσικός εμβολιασμός, κατά περίπτωση δε επανεμβολιασμός, σύμφωνα με τις συστάσεις του εργαστηρίου παρασκευής, ο οποίος έγινε στο ζώο με αδρανοποιημένο εμβόλιο μίας τουλάχιστον μονάδας αντιγόνου ανά δόση (πρότυπο ΠΟΥ).

2.      Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις μετακινήσεις ζώου ανήκοντος στα είδη του παραρτήματος Ι μέρη Α και Β, ηλικίας κάτω των τριών μηνών και μη εμβολιασμένου, εφόσον έχει διαβατήριο και γεννήθηκε και έζησε στο ίδιο μέρος χωρίς να έρθει σε επαφή με άγρια ζώα που έχουν ενδεχομένως μολυνθεί από τον ιό ή εφόσον συνοδεύει την μητέρα του από την οποία εξαρτάται ακόμη.

Άρθρο 6

▼ M11

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2010 η εισαγωγή στο έδαφος της Ιρλανδίας, της Μάλτας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ζώων συντροφιάς που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος Α, υπόκειται στις ακόλουθες απαιτήσεις:

▼B

—  πρέπει να αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), εκτός αν το κράτος μέλος προορισμού επιτρέπει και αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και

—  πρέπει να έχουν διαβατήριο χορηγηθέν από εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή κτηνίατρο που να πιστοποιεί, επιπλέον των όσων ορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β), τιτλοδότηση των εξουδετερωτικών αντισωμάτων τουλάχιστον ίση προς 0,5 UI/ml, πραγματοποιηθείσα επί δείγματος από εγκεκριμένο εργαστήριο εντός των προθεσμιών που τάσσουν οι εθνικές ρυθμίσεις οι υφιστάμενες κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 25 δεύτερο εδάφιο.

Η τιτλοδότηση αντισωμάτων δεν χρειάζεται να επαναληφθεί όταν το ζώο, μετά την τιτλοδότηση, υποβλήθηκε σε τακτικούς επανεμβολια-σμούς στα διαστήματα που προβλέπει το άρθρο 5 παρ¬γραφος 1, χωρίς διακοπή της διαδικασίας εμβολιασμού που ορίζει το εργαστήριο παρασκευής.

Το κράτος μέλος προορισμού μπορεί να απαλλάξει τα ζώα συντροφιάς που μετακινούνται μεταξύ ►Μ2 των τεσσάρων ανωτέρω κρατών μελών ◄ από την υποχρέωση εμβολιασμού και τιτλοδότησης αντισωμάτων που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με τις εθνικές ρυθμίσεις που υφίστανται κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 25 εδάφιο δεύτερο.

2.      Πλην παρεκκλίσεων χορηγουμένων από την αρμόδια αρχή σε ειδικές περιπτώσεις, τα ζώα ηλικίας κάτω των τριών μηνών των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Α δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν εάν δεν έχουν φθάσει σε ηλικία εμβολιασμού και αν δεν έχουν υποβληθεί, εφόσον υπάρχουν σχετικές διατάξεις, σε δοκιμή καθορισμού της τιτλοδότησης των αντισωμάτων.

3.      Η κατά την παράγραφο 1 μεταβατική περίοδος μπορεί να παραταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει προτάσεως της Επιτροπής, σύμφωνα με τη συνθήκη.

Άρθρο 7

Οι μετακινήσεις ζώων των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος Γ, μεταξύ κρατών μελών ή από ένα από τα απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β τμήμα 2 εδάφη, δεν υπόκεινται σε υγειονομικές απαιτήσεις όσον αφορά τη λύσσα. Για άλλες νόσους, και εφόσον παραστεί ανάγκη, μπορούν να θεσπιστούν με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2 ειδικές απαιτήσεις —μεταξύ των οποίων ενδεχομένως και περιορισμός του αριθμού ζώων— και υπόδειγμα πιστοποιητικού που θα συνοδεύει το ζώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Όροι για μετακινήσεις από τρίτες χώρες

Άρθρο 8

1. Κατά τις μετακινήσεις τους, τα ζώα συντροφιάς των ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρη Α και Β πρέπει:

α) όταν προέρχονται από τρίτη χώρα περιλαμβανόμενη στο παράρτημα II μέρος Β τμήμα 2 και μέρος Γ και εισάγονται:

i) σε ένα εκ των κρατών μελών του παραρτήματος ΙΙ μέρος Β τμήμα 1 να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 ·

ii) σε ένα εκ των κρατών μελών του παραρτήματος ΙΙ μέρος Α είτε απευθείας, είτε αφού διέλθουν από έδαφος περιλαμβανόμενο στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β, να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6-

▼B

β) όταν προέρχονται από άλλη τρίτη χώρα και εισάγονται:

i) σε ένα από τα κράτη μέλη του παραρτήματος ΙΙ μέρος Β τμήμα 1:

—  να αναγνωρίζονται με το σύστημα αναγνώρισης που ορίζεται στο άρθρο 4 και

—  να έχουν υποστεί:

—  αντιλυσσικό εμβολιασμό βάσει των απαιτήσεων του άρθρου 5 και

—  τιτλοδότηση των εξουδετερωτικών αντισωμάτων τουλάχιστον ίση προς 0,5 UI/ml, η οποία να έχει πραγματοποιηθεί σε δείγμα ληφθέν από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό και τρεις μήνες πριν από τη μετακίνηση.

Η τιτλοδότηση των αντισωμάτων δεν χρειάζεται να επαναληφθεί όταν το ζώο συντροφιάς επανεμβολιάζεται στα διαστήματα που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 1.

Το τρίμηνο δεν ισχύει σε περίπτωση επανεισαγωγής ενός ζώου συντροφιάς, του οποίου το διαβατήριο πιστοποιεί ότι είχε πραγματοποιηθεί τιτλοδότηση προτού το ζώο εξέλθει από το κοινοτικό έδαφος και το αποτέλεσμα ήταν θετικό'

ii) σε ένα από τα κράτη μέλη του παραρτήματος ΙΙ μέρος Α, είτε απευθείας, είτε αφού διέλθουν από ένα από τα εδάφη του παραρτήματος ΙΙ μέρος Β, πρέπει να τεθούν σε καραντίνα εκτός αν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6 μετά την είσοδό τους στην Κοινότητα.

2.      Τα ζώα συντροφιάς πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό επισήμου κτηνιάτρου ή, σε περίπτωση επανεισόδου, από διαβατήριο όπου θα πιστοποιείται η τήρηση της παραγράφου 1.

3.      Κατά παρέκκλιση από τις προηγούμενες διατάξεις:

α) τα ζώα συντροφιάς που προέρχονται από τα εδάφη του παραρτήματος ΙΙ μέρος Β τμήμα 2, υπόκεινται στους κανόνες του κεφαλαίου ΙΙ εφόσον διαπιστούται, με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, ότι εκεί ισχύουν κανόνες τουλάχιστον ισοδύναμοι προς τους κοινοτικούς κανόνες του παρόντος κεφαλαίου'

β) οι μετακινήσεις ζώων συντροφιάς μεταξύ Αγίου Μαρίνου, Βατικανού και Ιταλίας, μεταξύ Μονακό και Γαλλίας, μεταξύ Ανδόρας και Γαλλίας ή Ισπανίας και μεταξύ Νορβηγίας και Σουηδίας μπορούν να συνεχίσουν να υπόκεινται στις υποχρεώσεις που ορίζουν οι εθνικοί κανόνες εν ισχύι κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 25 εδάφιο δεύτερο ημερομηνία'

γ) με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, και υπό καθοριστέες προϋποθέσεις, μπορεί να επιτραπεί η είσοδος μη εμβολιασμένων ζώων συντροφιάς ηλικίας κάτω των τριών μηνών και ανηκόντων στα είδη του παραρτήματος Ι μέρος Α, τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες συμπεριλαμβανόμενες στο παράρτημα ΙΙ μέρη Β και Γ, εφόσον το δικαιολογεί η κατάσταση των χωρών αυτών από άποψη λύσσας.

4.      Οι διατάξεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου, και ιδίως το υπόδειγμα πιστοποιητικού, θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2.

Άρθρο 9

Οι όροι που εφαρμόζονται στις μετακινήσεις ζώων των ειδών του παραρτήματος Ι μέρος Γ, προέλευσης τρίτων χωρών, και το υπόδειγμα

▼B

πιστοποιητικού που πρέπει να τα συνοδεύει καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2.

Άρθρο 10

Πριν από την ημερομηνία του άρθρου 25 δεύτερο εδάφιο και με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 24 παράγραφος 2, καταρτίζεται ο κατάλογος των τρίτων χωρών που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Γ. Για να συμπεριληφθεί σ' αυτόν τον κατάλογο μια τρίτη χώρα, πρέπει προηγουμένως να αποδείξει την κατάστασή της ως προς τη λύσσα, καθώς και ότι:

α) η κοινοποίηση των υπονοιών περί λύσσας στις αρχές είναι υποχρεωτική-

β) υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα επιτήρησης, από διετίας τουλάχιστον

γ) η δομή και η οργάνωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών της μπορούν να εγγυηθούν το έγκυρο των πιστοποιητικών

δ) έχουν ληφθεί και εφαρμόζονται όλα τα κανονιστικά μέτρα πρόληψης και ελέγχου της λύσσας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί εισαγωγών

ε) εφαρμόζονται κανονιστικές διατάξεις όσον αφορά τη διάθεση των αντιλυσσικών εμβολίων στην αγορά (κατάλογος επιτρεπομένων εμβολίων και κατάλογος εργαστηρίων).

Άρθρο 11

Τα κράτη μέλη παρέχουν στο κοινό σαφείς και εύκολα προσιτές πληροφορίες όσον αφορά τις υγειονομικές απαιτήσεις που ισχύουν για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς στο έδαφος της Κοινότητας, καθώς και όσον αφορά τους όρους εισόδου ή επανει-σόδου των ζώων στο έδαφος της Κοινότητας. Φροντίζουν επίσης να υπάρχει στα μεθοριακά σημεία εισόδου προσωπικό πλήρως ενημερωμένο και ικανό να εφαρμόσει τις σχετικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 12

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα ζώα συντροφιάς που εισέρχονται στο κοινοτικό έδαφος από τρίτη χώρα μη περιλαμβανόμενη στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β τμήμα 2:

α) εφόσον είναι πέντε ή λιγότερα, να υποβάλλονται σε έλεγχο ως προς τα συνοδευτικά έγγραφα και σε έλεγχο ταυτότητας από την αρμόδια αρχή του σημείου εισόδου των ταξιδιωτών στο έδαφος της Κοινότητας·

β) εφόσον είναι περισσότερα από πέντε, να υπόκεινται στις απαιτήσεις και ελέγχους της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ.

Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρχή που θα διενεργεί τους ελέγχους και ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 13

Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και διαβιβάζει στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τον πίνακα των σημείων εισόδου περί των οποίων το άρθρο 12.

▼B

Άρθρο 14

Κατά τη διάρκεια οιασδήποτε μετακίνησης, ο ιδιοκτήτης ή το φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη του ζώου συντροφιάς πρέπει να μπορεί να επιδείξει στις επιφορτισμένες με τους ελέγχους αρχές διαβατήριο ή το πιστοποιητικό του άρθρου 8 παράγραφος 2, το οποίο να πιστοποιεί ότι το ζώο πληροί τους απαιτούμενους όρους για τη συγκεκριμένη μετακίνηση.

Ειδικότερα, στην περίπτωση περί της οποίας το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο σÄοιχείο β), όταν ο αποκριτής πομποδέκτης δεν ανταποκρίνεται στο πρότυπο ISO 11784 ή το παράρτημα A του προτύπου ISO 11785, ο ιδιοκτήτης ή το φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη του ζώου οφείλει να παρέχει κατά τους ελέγχους τα αναγκαία μέσα για την ανάγνωση του σήματος του αποκριτή πομποδέκτη.

Αν οι έλεγχοι καταδείξουν ότι το ζώο δεν πληροί τις προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό απαιτήσεις, η αρμόδια αρχή σε συνεννόηση με τον επίσημο κτηνίατρο, αποφασίζει:

α) είτε να στείλει το ζώο πίσω στη χώρα προέλευσης·

β) είτε να το απομονώσει υπό επίσημο έλεγχο όσο χρόνο χρειάζεται για την ανταπόκρισή του προς τους υγειονομικούς όρους, με έξοδα του ιδιοκτήτη ή του φυσικού προσώπου που έχει την ευθύνη του'

γ) είτε, στην εσχάτη των περιπτώσεων, την ευθανασία του —χωρίς χρηματική αποζημίωση— όταν δεν είναι δυνατόν να σταλεί πίσω ή να απομονωθεί σε καραντίνα.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα ζώα των οποίων δεν επιτρέπεται η είσοδος στην Κοινότητα να φυλάσσονται σε ειδικούς χώρους υπό επίσημο έλεγχο μέχρις ότου σταλούν πίσω ή μέχρις ότου ληφθεί οιαδήποτε άλλη διοικητική απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Κοινές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 15

Όσον αφορά τη λύσσα, όταν οι όροι που ισχύουν για μετακινήσεις προβλέπουν τιτλοδότηση αντισωμάτων, η λήψη δείγματος γίνεται από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο, η δε δοκιμή πραγματοποιείται σε εργαστήριο εγκεκριμένο σύμφωνα με την απόφαση 2000/258/ΕΚ του Συμβου-λίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για τον ορισμό ειδικού ινστιτούτου υπεύθυνου για τον καθορισμό των κριτηρίων τυποποίησης των ορολογικών δοκιμασιών ελέγχου της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων (1).

Άρθρο 16

▼ M11

Έως τις 30 Ιουνίου 2010 η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Μάλτα, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, για την εχινοκοκκίαση, και η Ιρλανδία, η Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο, για τα τσιμπούρια, μπορούν να θέτουν ως προϋπόθεση για την είσοδο ζώων συντροφιάς στο έδαφός τους τη συμμόρφωση με τους ειδικούς κανόνες που ίσχυαν κατά την ημεÁομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

▼B

Προς τούτο, υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση για την επικρατούσα κατάσταση ως προς την εν λόγω νόσο, όπου αιτιολογείται η ανάγκη

ΕΕ L 79 της 30.3.2000, σ. 40.

▼B

συμπληρωματικών εγγυήσεων για την πρόληψη της εισαγωγής της νόσου.

Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της επιτροπής του άρθρου 24 για τις εν λόγω συμπληρωματικές εγγυήσεις.

Άρθρο 17

Για τις μετακινήσεις ζώων των ειδών του παραρτήματος Ι μέρη Α και Β, είναι δυνατόν να καθορισθούν, με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, και άλλες τεχνικές προϋποθέσεις, πέραν εκείνων που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό.

Τα υποδείγματα διαβατηρίου που πρέπει να έχουν τα ζώα των ειδών του παραρτήματος Ι μέρη Α και Β, όταν μετακινούνται, καταρτίζονται με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 24 παράγραφος 2.

Άρθρο 18

Τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται στην οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αφοράς (1) και στην οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροÀοποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (2) ισχύουν και εν προκειμένω.

Ειδικότερα, κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής και εφόσον το δικαιολογεί η κατάσταση ενός κράτους μέλους ή τρίτης χώρας ως προς τη λύσσα, μπορεί να αποφασισθεί, με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 3, ότι τα ζώα των ειδών του παραρτήματος Ι μέρη Α και Β, τα οποία προέρχονται από το εν λόγω έδαφος, υπόκεινται στους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Άρθρο 19

Το παράρτημα I μέρος Γ και το παράρτημα ΙΙ μέρη Β και Γ μπορούν να τροποποιηθούν με την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 παράγραφος 2 διαδικασία προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εντός της Κοινότητας ή εντός των τρίτων χωρών εξέλιξη της κατάστασης ως προς τις νόσους των ζώων των ειδών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, και ιδίως ως προς τη λύσσα, και ενδεχομένως να καθορισθεί, για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού, ανώτατος αριθμός ζώων δυναμένων να μετακινηθούν.

Άρθρο 20

Τα εκτελεστικά μέτρα τεχνικού χαρακτήρα θεσπίζονται με την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 παράγραφος 2 διαδικασία.

1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29' οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/118/ΕΟΚ (ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49).
(2) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56' οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/43/ΕΚ (ΕΕ L 162 της 1.7.1996, σ. 1).

▼B

Άρθρο 21

Τυχόν μεταβατικές εκτελεστικές διατάξεις μπορούν να θεσπισθούν με την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 παράγραφος 2 διαδικασία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μετάβαση από τις ισχύουσες ρυθμίσεις στις ρυθμίσεις που θεσπίζει ο παρών κανονισμός.

Άρθρο 22

Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1.  Στο άρθρο 10:

α) η λέξη «νυφιτσών» απαλείφεται από την παράγραφο l·

β) οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Για να επιτρέπεται το εμπόριο γατών, σκύλων και νυφιτσών, πρέπει να πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΚ του Συμβουλίου (1).

Το πιστοποιητικό που συνοδεύει τα ζώα πρέπει, επιπλέον, να πιστοποιεί ότι 24 ώρες πριν από τη μεταφορά έχει πραγματοποιηθεί κλινική εξέταση από κτηνίατρο εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή και ότι από την εξέταση αυτή προέκυψε ότι τα ζώα είναι υγιή και μπορούν να αντέξουν τη μεταφορά μέχρι το σημείο προορισμού τους.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όταν η εμπορία προορίζεται για την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Σουη-δία, οι γάτες, οι σκύλοι και οι νυφίτσες πρέπει να πληρούν τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003.

Το πιστoποιητικό που συνοδεύει τα ζώα πρέπει επιπλέον να πιστοποιεί ότι 24 ώρες πριν από τη μεταφορά έχει πραγματοποιηθεί κλινική εξέταση από κτηνίατρο εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή και ότι από την εξέταση αυτή προέκυψε ότι τα ζώα είναι υγιή και μπορούν να αντέξουν τη μεταφορά μέχρι το σημείο προορισμού τους.'

γ) στην παράγραφο 4, μετά τη λέξη «σαρκοφάγων» προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις:

«πλην των ειδών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3»·

δ) η παράγραφος 8 απαλείφεται.

2.  Το άρθρο 16 συμπληρώνεται με τα ακόλουθα εδάφια:

«Όσον αφορά τις γάτες, τους σκύλους και τις νυφίτσες, οι όροι εισαγωγής πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι με τους όρους του κεφαλαίου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003.

Το πιστοποιητικό που συνοδεύει τα ζώα πρέπει επιπλέον να πιστοποιεί ότι 24 ώρες πριν από τη μεταφορά έχει πραγματοποιηθεί κλινική εξέταση από κτηνίατρο εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή και ότι από την εξέταση αυτή προέκυψε ότι τα ζώα είναι υγιή και μπορούν να αντέξουν τη μεταφορά μέχρι το σημείο προορισμού τους.»

ΕΕ L 146 της 13.6.2003, σ. 1.»

▼B

Άρθρο 23

Πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2007, η Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων σχετικά με την ανάγκη διατήρησης της ορολογικής δοκιμής, θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση βασιζόμενη στην κτηθείσα πείρα και σε εκτίμηση του κινδύνου, συνοδευόμενη από κατάλληλες προτάσεις για τον καθορισμό του εφαρμοστέου καθεστώτος από την ►Mil 1η Ιουλίου 2010 ◄ για τα άρθρα 6, 8 και 16.

Άρθρο 24

1.      Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.      Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3.      Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δεκαπέντε ημέρες.

4.      Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 25

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Εφαρμόζεται από τις 3 Ιουλίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

ΜΕΡΟΣ A Σκύλοι Γάτες ΜΕΡΟΣ Β Νυφίτσες ΜΕΡΟΣ Γ

Ασπόνδυλα (πλην μελισσών και οστρακοειδών), τροπικά διακοσμητικά ψάρια, αμφίβια, ερπετά.

Πτηνά: όλα τα είδη [πλην των πουλερικών περί των οποίων οι οδηγίες 90/539/ΕΟΚ (1) και 92/65/ΕΟΚ].

Θηλαστικά: τρωκτικά και κατοικίδια κουνέλια.

▼M9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α

ΙΕ Ιρλανδία

ΜΤ Μάλτα

SE Σουηδία

UK Ηνωμένο Βασίλειο

ΜΕΡΟΣ B Τμήμα 1

α) DKΔανία, περιλαμβανομένων της GL — Γροιλανδίας και των FO — Νήσων Φερόε'

β) ES Ισπανία, περιλαμβανομένων των Βαλεαρίδων Νήσων, των Κανάριων Νήσων, της Θέουτας και της Μελίγιας-

γ) FR Γαλλία, περιλαμβανομένων της GF — Γαλλικής Γουιάνας, της GP — Γουαδελούπης, της MQ — Μαρτινίκας και της RE — Ρεϋνιόν

δ) GI Γιβραλτάρ-

ε) PT Πορτογαλία, περιλαμβανομένων των νήσων Αζορών και της νήσου Μαδέρας-

στ) κράτη μέλη εκτός εκείνων που παρατίθενται στο μέρος A και στα στοιχεία α), β), γ) και ε) του παρόντος τμήματος.

Τμήμα 2

AD Ανδόρρα

CH Ελβετία

IS Ισλανδία

LI Λιχτενστάιν

MC Μονακό

NO Νορβηγία

SM Άγιος Μαρίνος

VA Αγία Έδρα (Βατικανό)

ΜΕΡΟΣ Γ

AC Νήσος της Αναλήψεως ΑΕ Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα AG Αντίγκουα και Μπαρμπούντα ΑΝ Ολλανδικές Αντίλλες AR Αργεντινή AU Αυστραλία A W Αρούμπα ΒΑ Βοσνία-Ερζεγοβίνη ΒΒ Μπαρμπάντος ΤΜ10

ΤΜ9

ΒΗ Μπαχρέιν

ΒΜ Βερμούδες BY Λευκορωσία

▼M9

CA Καναδάς

CL Χιλή

FJ Φίτζι

FK Νήσοι Φώκλαντ

ΗΚ Χονγκ Κονγκ

HR Κροατία

JM Τζαμάικα

JP Ιαπωνία

ΚΝ Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

ΚΥ Νήσοι Κάυμαν

MS Μοντσερράτ

MU Νήσος Μαυρίκιος

MX Μεξικό

ΤΜ10

MY Μαλαισία

ΤΜ9

NC Νέα Καληδονία

ΝΖ Νέα Ζηλανδία PF Γαλλική Πολυνησία ΡΜ Σαιν Πιερ και Μικελόν ΤΜ10

ΤΜ9

RU Ρωσική Ομοσπονδία

SG Σινγκαπούρη

SH Αγία Ελένη

ΤΤ Τρινιδάδ και Τομπάγκο

TW Ταϊβάν

US Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (περιλαμβανομένης της GU — Γκουάμ)

VC Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

VG Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

VU Βανουάτου

WF Βαλίς και Φουτούνα

ΥΤ Μαγιότ