Τροποποίηση Δασικής Ειδικής Απαγορευτικής
Διάταξης Θήρας Ορισμένου Χρόνου

ΦΕΚ Β 2399 - 29.08.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2276
(6)
Τροποποίηση Δασικής Ειδικής Απαγορευτικής
Διάταξης Θήρας Ορισμένου Χρόνου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 257 παρ. 2 Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, (όπως η παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν. Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα»).
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 259 και 261), του Ν.Δ. 996/1971 (άρθρο 11), του Ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/1998 (άρθρα 57, 58 και 59) και της 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16.12.1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31.12.1996) και 294283/23.12.1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.1998) και 87578/703/06.03.07 (ΦΕΚ 581/Β΄/23.4.07) Κ.Υ.Α.
4. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
6. Την με αριθμό ΓΓ15646/1521/1-3-2011 απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
7. Την υπ’ αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτωντης ...».
8. Την αριθμ. Α1/Φ07/65037/2543/2-1-81 Υπουργική Απόφαση «Περί κηρύξεως της περιοχής Καϊάφα - Στροφιλιά ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους».
9. Το γεγονός ότι η περιοχή Καϊάφα - Στροφιλιά έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα NATURA 2000.
10. Το υπ’ αριθ. 1604/15-06-2011 έγγραφο του Δασαρχείου μας προς την Δ/νση Δασών Ηλείας με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας κυνηγετικής περιόδου 2011 - 2012».
11. Τα υπ’ αριθ. 73406/5060/26-8-2011, 67705/4637/4-8-2011 έγγραφα της Γεν. Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Τμήμα Δασικό Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
12. Το υπ’ αριθ. 2088/12-8-2011 έγγραφο του Δασαρχείου Ολυμπίας που αφορά την ρύθμιση του κυνηγίου στην περιοχή του Καϊάφα.
13. Το υπ’ αριθ. 3469/2-7-2009 έγγραφο της Ε.Τ.Α. Καϊάφα για την απαγόρευση του κυνηγίου εντός της λίμνης Καϊάφα.
14. Το γεγονός ότι γίνονται αθλητικές δραστηριότητες θαλασσίου σκι καθόλο το έτος από διάφορους Συλλόγους εντός της λίμνης.
15. Την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου στην λίμνη Καϊάφα για την προστασία και αύξηση του πληθυσμού του θηραματικού πλούτου, καθώς και την οικολογική ισορροπία του οικοσυστήματος της λίμνης.
16. Τα υπ’ αριθ. Δ 137984/27-9-2011 έγγραφο Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 3053/3-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν. Ηλείας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 2232/30-8-2011 Δασική Ειδική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας Ορισμένου Χρόνου (ΦΕΚ Β΄/2085/20-9-2011) ως εξής:
α. Απαγορεύουμε εντελώς το κυνήγι όλων των θηραμάτων με κάθε μέσο εντός των ορίων της Λίμνης Καϊάφα του Δήμου Ζαχάρως (εμβαδού 2010 στρεμμάτων) και για πέντε χρόνια.
β. Απαγορεύουμε το κυνήγι, από 20 Αυγούστου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους, περιμετρικά των ορίων της λίμνης Καϊάφα σε ζώνη πλάτους 1000 μέτρων, για την προστασία των λουομένων.
γ. Επιτρέπουμε την άσκηση της θήρας από 1 Νοεμβρίου έως 28 Φεβρουαρίου εκτός των ορίων της λίμνης.
δ. Καθορίζουμε τα όρια της λίμνης ως εξής:
Με εθνικό δρόμο Πύργου Κυπαρισσίας και περιμετρικό δρόμο της λίμνης που ξεκινά από την Βόρεια αποβάθρα και καταλήγει στην Νότια αποβάθρα.
ε. Δεν επιτρέπεται η είσοδος πλωτών μέσων, βαρκών κ.λπ. με σκοπό την άσκηση θήρας ή σύλληψη χτυπημένων θηραμάτων.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 3 ν, 177/75 ΦΕΚ 205/Α΄/1975 και θα ισχύει για την κυνηγετική περίοδο 2011 - 2016.
Από την ισχύ της παρούσας παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη απόφαση.
Κρέστενα, 3 Αυγούστου 2012
Με εντολή
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Ολυμπίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ