Ρύθμιση Θήρας στην περιοχή Δήμου Ελαφονήσου

ΦΕΚ Β 2399 - 29.08.2012

Έχοντας υπόψη:
...
8. Το υπ’ αριθμ. 814/20-6-2012 έγγραφο του Δήμου Ελαφονήσου με το οποίο κοινοποιείται η υπ’αριθμ. 58/2006 Απόφαση του Κ.Σ. «Περί καθυστέρησης έναρξης της κυνηγετικής περιόδου» σύμφωνα με την οποία προτείνεται ως χρόνος έναρξης της κυνηγετικής περιόδου την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.
9. Το γεγονός ότι ο θηραματικός πλούτος της νήσου Ελαφονήσου έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην εν λόγω περιοχή και είναι ανάγκη αμέσου λήψης μέτρων προστασίας των, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε την έναρξη της τρέχουσας κυνηγετικής περιόδου 2012 - 2013 για όλα τα θηράματα στην περιοχή της Ελαφονήσου την 1η Οκτωβρίου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 173803/2135/31-7-2012 (ΦΕΚ 2225 Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής...
Αριθμ. 1554
(5)
Ρύθμιση Θήρας στην περιοχή Δήμου Ελαφονήσου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ», όπως προστέθηκε με το αρθρ. 7 παρ.3 Ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205 Α΄) «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας αριθ. 25234/1637/7.4.1976 (ΦΕΚ 640 Β΄) «Περί εγκρίσεως καταστατικού Κυνηγετικών Συλλόγων, κυνηγετικών Ομοσπονδιών και Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος».
3. Την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας αριθ. 223015/4286/23.7.1977 (ΦΕΚ 714 Β΄) «Περί αναγνωρίσεως κυνηγετικών συλλόγων ως συνεργαζομένων μετά του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αριθ. 173803/2135/
31-7-2012 (ΦΕΚ 2225 Β΄) «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012 - 2013.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232 Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
7. Την με αριθ. ΓΓ15646/1521/01.03.2011 (ΦΕΚ 491 B΄) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
8. Το υπ’ αριθμ. 814/20-6-2012 έγγραφο του Δήμου Ελαφονήσου με το οποίο κοινοποιείται η υπ’αριθμ. 58/2006 Απόφαση του Κ.Σ. «Περί καθυστέρησης έναρξης της κυνηγετικής περιόδου» σύμφωνα με την οποία προτείνεται ως χρόνος έναρξης της κυνηγετικής περιόδου την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.
9. Το γεγονός ότι ο θηραματικός πλούτος της νήσου Ελαφονήσου έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην εν λόγω περιοχή και είναι ανάγκη αμέσου λήψης μέτρων προστασίας των, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε την έναρξη της τρέχουσας κυνηγετικής περιόδου 2012 - 2013 για όλα τα θηράματα στην περιοχή της Ελαφονήσου την 1η Οκτωβρίου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 173803/2135/31-7-2012 (ΦΕΚ 2225 Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Η απόφαση αυτή, που ισχύει από της κοινοποιήσεώς της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μολάοι, 10 Αυγούστου 2012
Με εντολή
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Μολάων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ