Σύγκριση με ΜΗ ΘΗΡΕΥΣΙΜΑ είδη με τα οποία μπορεί να προκληθεί σύγχυση: Δεντροσταρήθρα Lullula arborea, Τσιφτάς Emberiza calandra, Λιβαδοκελάδα Anthus pratensis

Σιταρήθρα Alauda arvensis Δεντροσταρήθρα Lullula arborea Τσιφτάς Emberiza calandra Λιβαδοκελάδα Anthus pratensis