Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής «ΚΟΖΙΑΚΑ» Τρικάλων περιόδου 2011 – 2012

ΦΕΚ Β 2247 - 10.10.2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2449/97126
(2)
Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής «ΚΟΖΙΑΚΑ» Τρικάλων περιόδου 2011 – 2012.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 253, 254 και 255 παρ. 10 του Ν.Δ. 86/69.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του Π.Δ. 453/1977 «Περί ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών και των όρων και προϋποθέσεων άσκησης θήρας σ’ αυτές».
3. Τη με αριθμό 67019/2901/22.10.1975 (ΦΕΚ 1305/Β΄) απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας «Περί χαρακτηρισμού και ίδρυσης Ε.Κ.Π. “ΚΟΖΙΑΚΑ” Νομού Τρικάλων».
4. Τη με αριθμό 217056/2441/1.8.2011 (ΦΕΚ 1763/Β΄) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2011-2012» παρ. Γ2, Γ4.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες Δ/ξεις».
6. Τις δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
7. Τις δ/ξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.»
8. Τις δ/ξεις του ΠΔ 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».
9. Τη με αριθμό 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β΄) απόφαση Γενικής Γραμματέως Αποκε-ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στον Προιστάμενο της Γενικής Δ/νσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους προισταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της παραπάνω Γενικής Δ/νσεως».
10. Τις Δ/ξεις του Ν. 3469/27-6-2006 (ΦΕΚ 131/Α΄) «Περί Εθνικού Τυπογραφείου Εφημερίδα της Κυβερνήσεως & άλλες Δ/ξεις».
11. Το Πρόγραμμα κυνηγίου που συντάχθηκε από τον Επόπτη Δημήτριο Καλόγηρο και συνυ-ποβλήθηκε σε μας με τη με αριθμό 4271/96651 /25-8-2011 αναφορά του Δασαρχείου Τρικάλων.
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το πρόγραμμα θήρας της Ε.Κ.Π. Κόζιακα Τρικάλων κυνηγετικής περιόδου 2011 – 2012 όπως παρακάτω:
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Άρθρο 1
Για να αποκτήσει κανείς δικαίωμα κυνηγίου στην περιοχή «Κόζιακα» Τρικάλων απαιτούνται:
1.1 Κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου που θα ισχύει για την περιφέρεια του Νομού Τρικάλων ήτοι Τοπικής, Περιφερειακής ή Γενικής άδειας.
1.2 Απόκτηση ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Κυνηγετική περιοχή.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Άρθρο 2
Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την ειδική άδεια κυνηγίου πρέπει να υποβάλλει στο Δασαρχείο Τρικάλων (Κυνηγετική περιοχή) Κολοκοτρώνη 35, τηλ 2431020595, FAX 2431020107:
2.1. Αίτηση στην οποία να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το επάγγελμα, το έτος γέννησης, ο αριθμός αδείας κυνηγίου η εκδούσα αρχή, η Δ/νση κατοικίας, ο αρ. τηλεφώνου, η περίοδος που επιθυμεί να κυνηγήσει και τα θηράματα για τα οποία ενδιαφέρεται.
2.2. Κοινή άδεια θεωρημένη για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
2.3. Να καταβάλλει την τιμή εκδόσεως, της ειδικής άδειας που καθορίζεται ως εξής:
2.3.1. Για τους μόνιμους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων που ολόκληρο ή μέρος των διοικητικών ορίων τους βρίσκεται μέσα στην Κυνηγετική περιοχή 17,00 ΕΥΡΩ.
2.3.2. Για τους μόνιμους κατοίκους του Ν. Τρικάλων 25,40 ΕΥΡΩ.
2.3.3. Για τους υπόλοιπους Έλληνες, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας και υπηκόους χωρών της Ε.Ε 38,20 ΕΥΡΩ.
2.3.4. Για τους υπόλοιπους υπηκόους άλλων ξένων κρατών πλην Ε.Ε. 47,46 ΕΥΡΩ.
2.3.5. Η ειδική άδεια ισχύει για δέκα (10) ημέρες κυνηγίου εκτός των κυνηγών του άρ-θρου 2.3.4 που ισχύει για δύο (2) ημέρες κυνηγίου. Όσοι επιθυμούν να κυνηγή-σουν για περισσότερες ημέρες μπορούν να βγάλουν περισσότερες άδειες στις οποίες θα ορίζεται ο χρόνος κυνηγίου κάθε φορά που επιθυμούν να κυνηγήσουν.
Κυνηγοί υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε) εκτός από τα τέλη της ειδικής άδειας οφείλουν να εφοδιασθούν με Γενική άδεια καταβάλλοντας τέλη, όπως αυτά ορίζονται με την ετήσια Ρυθμιστική δ/γή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για διάρκεια 15 ημερών ή δύο (2) μηνών ή ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο.
Όλες οι κατηγορίες ειδικών αδειών επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%
Αίτηση χρειάζεται μόνο για την πρώτη άδεια.
2.4. Ο κυνηγός που τήρησε την διαδικασία του παρόντος άρθρου αποκτά το δικαίωμα κυνηγίου στην Ε.Κ.Π. «Κόζιακα» Τρικάλων.
Άρθρο 3
3.1. Αν για οποιαδήποτε αιτία ύστερα από εισήγηση του επόπτη της Ε.Κ.Π. απαγο-ρευτεί το κυνήγι και λόγω της απαγορεύσεως αυτής δεν έχει ο κυνηγός τον απαιτούμενο χρόνο να κυνηγήσει έστω και μια φορά, η Υπηρεσία υποχρεούται να επιστρέψει στους κυνηγούς τα χρηματικά ποσά που καταβάλλουν για την έκδοση ειδικής άδειας.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Άρθρο 4
4.1. Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός μπορεί να υποβάλλει αίτηση για σειρά προτεραιότητας από την 1 Ιανουαρίου του έτους της Κυνηγετικής περιόδου και να ακολου-θήσει τη λοιπή διαδικασία αργότερα (δηλ. μετά τη θεώρηση της κοινής άδειας κυνηγίου) κάθε αίτηση πρωτοκολλείται, δίδεται η σειρά προτεραιότητας και κα-ταχωρείται, σε ειδικό βιβλίο.
Η σειρά προτεραιότητας κυνηγίου ισχύει για ολόκληρη την Κυνηγετική περιοχή και όχι χωριστά.
4.2. Οι ενδιαφερόμενοι κυνηγοί, θα πρέπει απαραίτητα να τηλεφωνήσουν στον Επόπτη της Κυνηγετικής περιοχής και στο τηλέφωνο (2431020595) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη του κυνηγίου του κάθε θηράματος, για να πληροφορηθούν την σειρά προτεραιότητας και να καθορισθεί η ημερoμηνία κυνηγίου.
4.3. Ο αριθμός των κυνηγών για κάθε μέρα κυνηγίου, ο τόπος και ο τρόπος κυνηγίου καθώς και άλλες λεπτομέρειες καθορίζονται από τον Επόπτη της Κυνηγετικής περιοχής ή σε περίπτωση απουσίας του, από τον υπεύθυνο βοηθό του.
4.4. Οι τομείς θήρας, οι κυνηγετικές θέσεις και οι τόποι παρουσιάσεως των κυνηγών θα καθορίζονται από τον Επόπτη ή σε περίπτωση απουσίας του από τον υπεύθυνο βοηθό του και είναι δυνατόν για την ομαλή και ελεγχόμενη διεξαγωγή του κυνηγίου, να περιορίζονται, να αυξάνονται ή και να αλλάζουν, ανάλογα με τις δυνατότητες σε προσωπικό μόνιμο και εποχιακό της Ε.Κ.Π. Επίσης είναι δυνατόν ο Επόπτης να αλλάξει την ημερομηνία έναρξης του κυνηγίου στους Τομείς θήρας ή να μην πραγματοποιήσει το κυνήγι κάποιες ημέρες δια λόγους αναγόμενους στις λειτουργικές δυνατότητες της Υπηρεσίας και στην εύρυθμη λειτουργία της Ε.Κ.Π.
4.5. Ο αριθμός των ομάδων σε κάθε τομέα καθορίζεται από τον Επόπτη της ΕΚΠ ενώ ο αριθμός των κυνηγών σε κάθε ομάδα δεν υπερβαίνει τους έξι (6), με εξαίρεση το κυνήγι του αγριόχοιρου, του ζαρκαδιού, του ελαφιού και του αίγαγρου, που οι ομάδες επιβάλλεται να περιλαμβάνουν από πέντε (5) μέχρι δέκα (10) κυνηγούς. Είναι δυνατόν όμως για το κυνήγι του αγριόχοιρου, του ζαρκαδιού, του ελαφιού και του αίγαγρου να επιτραπούν και ομάδες με λιγότερα από πέντε (5) άτομα, όταν υπάρχουν κενές κυνηγετικές θέσεις και κατά την απόλυτη κρίση του Επόπτη της ΕΚΠ.
4.6. Για την ομαλή διεξαγωγή του κυνηγίου ο Επόπτης της ΕΚΠ δύναται να συγκροτήσει σε ομάδα μεμονωμένους κυνηγούς τόσον των εντός της περιοχής όσον και των εκτός αυτής προερχομένων ή να εντάσσει μεμονωμένους κυνηγούς σε άλλη ομάδα.
4.7. Οι ομάδες κυνηγών, για το κυνήγι του αγριόχοιρου, του ζαρκαδιού, του ελαφιού και του αίγαγρου, συγκροτούνται σε έντυπη κατάσταση εις διπλούν (δίνεται από τα όργανα της Ε.Κ.Π.), που συμπληρώνεται από κυνηγό που αναλαμβάνει ως ομαδάρχης. Η κατάσταση υπογράφεται απ΄αυτόν, θεωρείται από τον Επόπτη ή τον βοηθό του και παραδίνεται στον αρμόδιο δασοφύλακα ή φύλακα της Ε.Κ.Π., μαζί με τις άδειες, το πρωί της μέρας του κυνηγίου. Για την αναγραφή και άλλων κυνηγών στην κατάσταση και μέχρι δέκα (10) ατόμων, απαιτείται η προσκόμιση της κατάστασης στα παραπάνω υπεύθυνα όργανα της Ε.Κ.Π. (Επόπτη ή βοηθό επόπτη).
4.8. Οι κυνηγοί που κατοικούν σε Τοπικές Κοινότητες των οποίων εκτάσεις ευρίσκονται εντός της Ε.Κ.Π. και είναι κάτοχοι ειδικής άδειας της κατηγορίας της παραγράφου 2.3.1 του άρθρου 2 δικαιούνται να κυνηγήσουν μόνο στην περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας του οποίου είναι μόνιμοι κάτοικοι. Οι κυνηγοί που επιθυμούν να κυνηγήσουν και σε άλλες περιοχές της Ε.Κ.Π., πρέπει να είναι κάτοχοι ειδικής άδειας που ισχύει για τους κατοίκους εντός του Ν. Τρικάλων.
4.9. Κατά την έκδοση της ειδικής άδειας οι κυνηγοί που κατοικούν σε Τοπικές Κοινότητες που ολόκληρο ή μέρος των διοικητικών ορίων τους βρίσκεται μέσα στην Κυνηγετική περιοχή και επιθυμούν να τύχουν αντιστοίχου κατηγορίας ειδικής άδειας, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της Δημοτικής Αρχής στην οποία να φαίνεται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους. Επί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κοινή άδεια κυνηγίου για τους κυνηγούς που κατοικούν μόνιμα στις Τοπικές Κοινότητες περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Τρικάλων να έχει εκδοθεί από το Δασαρχείο Τρικάλων, ενώ για τους κυνηγούς που κατοικούν μόνιμα στις Τοπικές Κοινότητες περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Καλαμπάκας να έχει εκδοθεί από το Δασαρχείο Καλαμπάκας.
4.10. Οι βοηθοί κυνηγίου χωρίς όπλο, πρέπει να έχουν εφοδιαστεί και αυτοί με ειδική άδεια κυνηγίου. Παρατηρητές κυνηγίου (φωτογράφοι κ.λπ.) δεν χρειάζεται να εφοδιαστούν με ειδική άδεια αλλά παραμένουν κοντά στο αρμόδιο δασικό όργανο του κάθε τομέα και δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο κυνήγι.
4.11. Οι επισκέπτες της Ε.Κ.Π. δεν καταβάλουν τέλη εισόδου, οφείλουν όμως να προστατεύουν τα θηράματα, ενώ για την αποφυγή κυνηγετικού ατυχήματος απαγορεύεται ρητώς η είσοδός τους στις κυνηγετικές θέσεις.
Άρθρο 5
5.1. Οι κυνηγοί έχουν υποχρέωση να παρουσιάζονται στο Δασαρχείο Τρικάλων (Κυνηγετική Περιοχή οδός Κολοκοτρώνη 35, γραφ. 3, τηλ. 2431020595, FAX 2431020107) μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα που καθορίσθηκε να κυνηγήσουν και κατά τις εργάσιμες ώρες (7.30 – 14.00) ή να στείλουν αντιπρόσωπό τους σε περίπτωση κωλύματος και να φέρουν μαζί τους την κοινή άδεια κυνηγίου και την εδική άδεια της Κυνηγ. Περιοχής (σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί άδεια, ακολουθεί αμέσως η διαδικασία εκδόσεώς της) για να καθορισθεί η ημέρα εισόδου, ο αριθμός και το είδος των θηραμάτων, τα όργανα που θα τους οδηγήσουν κλπ.
5.2. Η ειδική άδεια και η άδεια κυνηγίου παραδίδονται στα αρμόδια δασικά όργανα πριν αρχίσει το κυνήγι και επιστρέφονται αφού τελειώσει το κυνήγι, προσωπικά στον καθέναν και εφόσον έχουν όλα καλώς.
5.3. O κυνηγός που παρουσιάζεται στους τόπους συγκέντρωσης για να κυνηγήσει και δεν έχει μαζί του την κοινή άδεια κυνηγίου ή στερείται ειδικής άδειας ή δεν έχει καθορισθεί έπ’ αυτής ο χρόνος κυνηγίου, ο χώρος κλπ. στοιχεία, της άδειας κυνηγίου δεν έχει το δικαίωμα να κυνηγήσει.
5.4. Ειδικές άδειες δεν εκδίδονται στο χώρο κυνηγίου ή στους τόπους συγκέντρωσης από τους θηρ/κες παρά μόνο στο γραφείο της Ε.Κ.Π. από τον Επόπτη της Ε.Κ.Π. ή από εξουσιοδοτημένους από αυτόν υπαλλήλους.
5.5. Ο κυνηγός ενημερώνεται από τους υπεύθυνους της Ε.Κ.Π. για τον τόπο συγκέντρωσης, ώρα έναρξης του κυνηγίου καθώς και για κάθε άλλη λεπτομέρεια που έχει σχέση με το κυνήγι.
5.6. Οι κυνηγοί πρέπει να γνωρίζουν τον κανονισμό των κυνηγετικών περιοχών και τα θηράματα της περιοχής.
5.7. Η θήρα αρχίζει στις 7:00 η ώρα το πρωί και τελειώνει στις 14.00 το μεσημέρι. Τις απογευματινές ώρες δεν ασκείται θήρα στην Ε.Κ.Π.
ΜΕΣΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ (ΟΠΛΑ-ΣΚΥΛΙΑ)
Άρθρο 6
6.1. Ο κάθε κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του μόνο ένα όπλο. Επιτρέπεται η χρήση επαναληπτικών όπλων (καραμπίνα) και με γέμισμα μέχρι 3 φυσίγγια.
6.2. Για το κυνήγι του αγριόχοιρου, του ζαρκαδιού, του ελαφιού και του αίγαγρου τα φυσίγγια υποχρεωτικά θα είναι μονόβολα. Τα εννεάβολα ή οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια απαγορεύονται.
6.3. Κάθε κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι δύο σκυλιά πτερωτού θηράματος τα οποία πρέπει να υπακούουν απόλυτα στο πρόσταγμά του.
6.4. Σε τομείς που δεν υπάρχει κίνδυνος ζημιών σε θηράματα ο επόπτης δύναται να επιτρέψει στους κυνηγούς να χρησιμοποιούν και σκυλιά Γκέκικα.
6.5. Οι ιδιοκτήτες των κυνηγετικών σκύλων που εισέρχονται στην Ε.Κ.Π. πρέπει να είναι εφοδιασμένοι, με το βιβλιάριο υγείας του σκύλου όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 του Ν.3170/2003 Περί «Ζώων συντροφιάς, αδέσποτα ζώα και άλλες διατάξεις», ενώ τα κυνηγετικά σκυλιά κατά τη διάρκεια του κυνηγιού θα πρέπει να φέρουν περιλαίμιο με μεταλλικό έλασμα, στο οποίο θα αναγράφεται ο ιδιοκτήτης και το τηλέφωνό του.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Άρθρο 7
7.1. Ο κυνηγός ή η ομάδα κυνηγών παρουσιάζονται την καθορισμένη ημέρα και ώρα στο αρμόδιο Δασικό όργανο της περιοχής που επέλεξαν για κυνήγι, εφόσον τους έχει καταχωρηθεί η ημερομηνία, ο Δασοφύλακας, το θήραμα και η θέση από το γραφείο της Ε.Κ.Π., και αφού παραδώσουν τις άδειες θήρας, τις ειδικές άδειες εισόδου στην Ε.Κ.Π. και την θεωρημένη κατάσταση όταν πρόκειται για κυνήγι αγριόχοιρου, ζαρκαδιού, ελαφιού και αίγαγρου, τους γίνεται ο σχετικός έλεγχος και οδηγούνται στον τομέα τους για κυνήγι. Μαζί τους έχουν τις ειδικές άδειες εισόδου στην Ε.Κ.Π. για να τις επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο, ενώ την άδεια θήρας παραλαμβάνουν με την λήξη του κυνηγίου από τον Δασοφύλακα οι ίδιοι προσωπικά.
7.2. Ο κυνηγός ή η ομάδα των κυνηγών που λαμβάνει μέρος στο κυνήγι μέσα στην Ε.Κ.Π. εποπτεύεται πάντοτε από αρμόδιο δασικό όργανο ή από τους βοηθούς τους.
7.3. Απαγορεύεται η απομάκρυνση από την ομάδα μεμονωμένων κυνηγών. Οι παραβάτες απομακρύνονται της Ε.Κ.Π. και στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή αποζημίωση.
7.4. Η αλλαγή του τομέα ή της ειδικότερης περιοχής κυνηγίου που έχει καθοριστεί, απαγορεύεται να γίνει από τους κυνηγούς, χωρίς την έγκριση των οργάνων της Ε.Κ.Π. Κάθε τυχόν αλλαγή, θα γίνεται νωρίς το πρωί, πριν την έναρξη του κυνηγίου.
7.5. Οι κυνηγοί όλων των θηραμάτων κατά την διάρκεια του κυνηγίου, θα φέρουν στον κορμό του σώματός τους, υποχρεωτικά φωσφορούχα γιλέκα, χρώματος πορτοκαλί προς αποφυγή ατυχημάτων. Κυνηγοί που δεν θα έχουν φωσφορούχα γιλέκα θα απομακρύνονται της Ε.Κ.Π. και θα στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή αποζημίωση.
7.6. Ο κυνηγός που τραυματίζει, κατά την απόλυτη κρίση του δασικού οργάνου που παρακολουθεί το κυνήγι, το θήραμα και δεν το συλλαμβάνει καταβάλλει το μισό της προβλεπόμενης για το θήραμα αξίας.
7.7. Οι κυνηγοί υποχρεούνται να κυνηγήσουν κατ’ αρχήν μόνον τα θηράματα που έχουν δηλώσει και τους έχει εγκριθεί, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του επιτρεπόμενου αριθμού, που ορίζουν οι διατάξεις του προγράμματος.
Πάντως είναι δυνατή κατά το κυνήγι των πτερωτών θηραμάτων και η περιστασιακή θήρευση του λαγού και αντιστρόφως.
7.8. Κυνηγός που δεν παρουσιαστεί για κυνήγι τη ημέρα που του έχει οριστεί, δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει την άδεια της ημέρας αυτής, για άλλη είσοδο που θα ζητήσει, εκτός αν το συμβάν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
7.9. Σε περίπτωση που κάποιος κυνηγός χάσει ή αδυνατεί να συγκεντρώσει τα σκυλιά του, μπορεί με άδεια του αρμόδιου δασοφύλακα να παραμείνει για δύο επί πλέον ώρες στην Ε.Κ.Π. για την αναζήτησή τους χωρίς να φέρει μαζί του κυνηγετικό όπλο. Αν για την αναζήτηση χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο τότε οφείλει τα όπλα που θα έχει μέσα σ΄αυτό να είναι μέσα σε θήκη και άνευ φυσιγγίων.
Άρθρο 8
8.1. Μετά το πέρας του κυνηγίου, οι κυνηγοί με όλα τα οχήματά τους επιστρέφουν στο αρμόδιο Δασικό όργανο και τους γίνεται ο σχετικός έλεγχος. Ο φύλακας θήρας ή το εντεταλμένο Δασικό όργανο της Ε.Κ.Π. θα εκδίδει τιμολόγιο πώλησης της Ε.Κ.Π το οποίο θα έχει τις αυτές ενδείξεις με την ειδική άδεια και θα εισπράττει το σχετικό ποσό. Το αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης που θα δίδεται στον κυνηγό θα αποτελεί νόμιμο τίτλο κατοχής των θηραμάτων που αναγράφονται.
8.2. Η ομάδα κυνηγών δικαιούται να κατανέμει μεταξύ των μελών της μέχρι το ανώτερο επιτρεπτό όριο, τα θηράματα που κυνηγήθηκαν απ’ αυτούς.
8.3. Όταν η ομάδα αποτελείται από κυνηγούς με διαφορετική άδεια τότε οι τιμές όλων των φονευθέντων θηραμάτων καθορίζονται από τις μεγαλύτερες τιμές των θηραμάτων που αναγράφονται στις ειδικές άδειες των κυνηγών της ομάδας.
8.4. Ο κυνηγός που τελειώνει το κυνήγι πριν τις 14:00 μ.μ. και επιθυμεί να αποχωρήσει από την Ε.Κ.Π. οφείλει να ενημερώσει το αρμόδιο Δασικό όργανο.
Άρθρο 9
9.1. Με απόφαση του Δ/ντού Δασών ύστερα από εισήγηση του Επόπτη Ε.Κ.Π. είναι δυνατόν να τροποποιηθεί το πρόγραμμα θήρας ή να διακόπτεται για ορισμένο χρόνο ή τελεσίδικα, ή να παραταθεί.
9.2. Διακόπτεται το κυνήγι σε οποιαδήποτε περίπτωση κρίνει τούτο αναγκαίο ο φύλακας θήρας.
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ - ΤΙΜΕΣ
Άρθρο 10
10.1. Κατά τη θηρευτική περίοδο 2011-2012 επιτρέπεται η θήρα για κάθε κυνηγό και κάθε κυνηγετική ημέρα των παρακάτω θηραμάτων σε αριθμό και τιμή μονάδας, εκτός από τα θηράματα (ελάφι κόκκινο, ελάφι πλατώνι, ζαρκάδι, αγριογούρουνο και αίγαγρο) για τα οποία ο επιτρεπόμενος θηρεύσιμος αριθμός τους είναι κατά ομάδα για κάθε κυνηγετική ημέρα.
T I M E Σ Θ Η Ρ Α Μ Α ΤΩ Ν
Α/Α Είδος Θηρ/τος Επιτρ. Αριθ.
Θηρ/των Κυνηγοί που κατοικούν σε Τοπικές Κοινότητες μέσα στην Ε.Κ.Π. Κυνηγοί που κατοικούν μέσα στο
Ν. Τρικάλων Κυνηγοί που κατ. εκτός Ν. Τρικάλων, Αλλοδαποί πέραν 15ετίας, Αλλοδαποί χωρών – μελών Ε.Ε. Αλλοδαποί κυνηγοί εκτός Ε.Ε.
1 2 3 4 5 6 7
1) Φασιανός Απ/στος 4,63 ΕΥΡΩ 5,88 ΕΥΡΩ 7,92 ΕΥΡΩ 16,30 ΕΥΡΩ
2) Πέρδικα τσούκαρ » 3,52 ΕΥΡΩ 4,40 ΕΥΡΩ 6,16 ΕΥΡΩ 12,36 ΕΥΡΩ
3) Ορτύκι » 1,76 ΕΥΡΩ 2,08 ΕΥΡΩ 2,36 ΕΥΡΩ 3,52 ΕΥΡΩ
4) Περιστεροειδή » 2,04 ΕΥΡΩ 2,64 ΕΥΡΩ 2,92 ΕΥΡΩ 4,17 ΕΥΡΩ
5) Μπεκάτσα » 2,04 ΕΥΡΩ 2,92 ΕΥΡΩ 3,52 ΕΥΡΩ 8,98 ΕΥΡΩ
6) Μπεκατσίνι » 2,04 ΕΥΡΩ 2,36 ΕΥΡΩ 2,64 ΕΥΡΩ 3,52 ΕΥΡΩ
7) Υδρόβια-Παρυδάτια » 2,04 ΕΥΡΩ 2,64 ΕΥΡΩ 3, 52 ΕΥΡΩ 7,09 ΕΥΡΩ
8) Τσίχλα - Κοτσύφι » 1,16 ΕΥΡΩ 1,76 ΕΥΡΩ 2,36 ΕΥΡΩ 3,52 ΕΥΡΩ
9) Πέρδικα ορεινή 2 4,95 ΕΥΡΩ 5,88 ΕΥΡΩ 7,32 ΕΥΡΩ 14,12 ΕΥΡΩ
10) Λαγός 1 17,61ΕΥΡΩ 20,56 ΕΥΡΩ 26,44 ΕΥΡΩ 46,99ΕΥΡΩ
11) Αγριογούρουνο 2 κατά ομάδα για κάθε ημέρα κυνηγίου 102,78 ΕΥΡΩ
το καθένα 132,08 ΕΥΡΩ
το καθένα 176,11 ΕΥΡΩ
το καθένα 293,47 ΕΥΡΩ
το καθένα
12) Ζαρκάδι 1 κατά ομάδα για κάθε ημέρα κυνηγίου 102,78 ΕΥΡΩ
το καθένα 132,08 ΕΥΡΩ
το καθένα 176,11 ΕΥΡΩ
το καθένα 352,18 ΕΥΡΩ
το καθένα
13) Ελάφι πλατύκερο
(Πλατώνι) 1 κατά ομάδα για κάθε ημέρα κυνηγίου 264,12 ΕΥΡΩ 352,18 ΕΥΡΩ 469,59 ΕΥΡΩ 704,36 ΕΥΡΩ
14) Ελάφι κόκκινο 1 κατά ομάδα για κάθε ημέρα κυνηγίου 410,88 ΕΥΡΩ 528,29 ΕΥΡΩ 704,36 ΕΥΡΩ 880,32 ΕΥΡΩ
13) Αίγαγρος 2 κατά ομάδα για κάθε ημέρα κυνηγίου 102,78 ΕΥΡΩ
το καθένα 132,08 ΕΥΡΩ
το καθένα 176,11 ΕΥΡΩ
το καθένα 234,81 ΕΥΡΩ
το καθένα
14) Αλεπού Απ/στος 0,00 ΕΥΡΩ 0,00 ΕΥΡΩ 0,00 ΕΥΡΩ 0,00 ΕΥΡΩ
15) Πετροκούναβο Απ/στος 0,00 ΕΥΡΩ 0,00 ΕΥΡΩ 0,00 ΕΥΡΩ 0,00 ΕΥΡΩ

10.2 Ο παραπάνω επιτρεπόμενος αριθμός θηραμάτων δύναται, εφόσον υφίστανται ανάλογες προϋποθέσεις να αυξηθεί κατά 100% μετά την εισήγηση του Επόπτη Ε.Κ.Π. και έγκριση του Δ/ντή Δασών.
Οι παραπάνω τιμές θηραμάτων επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 13%
10.3 Για τα τριχωτά θηράματα οι κυνηγοί που επιθυμούν να αποκομίσουν μόνο τα τρόπαια καταβάλλουν το ήμισυ της αξίας του θηράματος, το δε θήραμα παραμένει υπέρ της Ε.Κ.Π. και διατίθεται σε πλειστηριασμό.
10.4. Το κυνήγι των ειδών που δεν αναφέρονται παραπάνω, απαγορεύεται.
10.5. Εντός της περιφραγμένης έκτασης του Αγίου Βησσαρίωνα ομάδα κυνηγών που φόνευσε ένα αγριογούρουνο ή ένα αίγαγρο δικαιούται να συνεχίσει το κυνήγι. Ενώ ομάδα κυνηγών που φόνευσε ένα ζαρκάδι ή ένα ελάφι ενημερώνει το αρμόδιο Δασικό όργανο και σταματάει αμέσως το κυνήγι.
10.6. Το κυνήγι της αλεπούς και του κουναβιού, επιτρέπεται ελεύθερα σε οποιοδήποτε αριθμό και η τυχόν επιθυμούμενη, αποκόμισή τους από την Ε.Κ.Π. γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση των κυνηγών.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
΄Αρθρο 11
11.1. Η Θηρευτική περίοδος 2011 – 2012 στην Ε.Κ.Π. Τρικάλων αρχίζει την 1 Οκτωβρίου 2011 και λήγει στις 26 Φεβρουαρίου του έτους 2012. Αναλυτικά ο χρόνος θήρας κάθε θηράματος στις διάφορες περιφέρειες έχει ως εξής:
11.2. Στις περιφέρειες των Τοπικών Κοινοτήτων Κοτρωνίου, Αγ. Προκοπίου, Καλογήρων, Βροντερού, Ελάτης, Περτουλίου, Στουρναρέικων, Νεραϊδοχωρίου, Πύρρας, Δέσης, Δρ/χωρίου, Αγ. Νικολάου, Χρυσομηλιάς, Γλυκομηλιάς, Αηδόνας, Παλ/χωρίου, Καλογριανής, Κλεινού - (ορεινή περιοχή)-:
ΘΗΡΑΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
1) Φασιανός 15/10* 29/12
2) Περιστεροειδή 1/10 29/12
3) Υδρόβια 1/10 29/12
4) Μπεκάτσα - Μπεκατσίνι Tσίχλα – Καλιμάνι 1/10 29/12
5) Λαγός 1/10 29/12
6) Ζαρκάδι 15/10 28/11
7) Αγριογούρουνο 15/10 29/12
8) Αλεπού 1/10 29/12
9) Πετροκούναβο 1/10 29/12

* Με την επιφύλαξη της μετακίνησης της ημερομηνίας έναρξης του εκτρεφόμενου φασιανού προς τα πίσω και ανάλογα με την διαθεσιμότητα του και την κανονική του διάπλαση.
11.3. Στις περιφέρειες των Τοπικών Κοινοτήτων, Πύλης, Αγ. Βησ/νος, Φιλύρας, Πιαλείας, Ελευθεροχωρίου, Δενδροχωρίου, Ξυλοπαροίκου, Γοργογυρίου, Προδρόμου, Γενεσίου, Πρίνους, Μεγάρχης, (Καλονερίου-Ανταλλάξιμα), Αγ. Παρασκευής και Βυτουμά Καλαμπάκας, Διάβας, Κρύας Βρύσης - (Πεδινή περιοχή) -, εκτός από την περιφραγμένη έκταση του Αγίου Βησσαρίωνα:
ΘΗΡΑΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
1) Φασιανός 15/10* 26/2
2) Πέρδικα Τσούκαρ 15/10* 26/2
3) Ορτύκι 1/10 26/2
4) Περιστεροειδή 1/10 26/2
5) Υδρόβια 1/10 26/2
6) Μπεκάτσα – Μπεκατσίνι Τσίχλα – Καλιμάνι 1/10 26/2
7) Λαγός 1/10 29/12
8) Ζαρκάδι 15/10 28/11
9) Αγριογούρουνο 15/10 29/12
10) Αλεπού 1/10 29/12
11) Πετροκούναβο 1/10 29/12

* Με την επιφύλαξη της μετακίνησης της ημερομηνίας έναρξης του εκτρεφόμενου φασιανού και της πέρδικας τσούκαρ προς τα πίσω και ανάλογα με την διαθεσιμότητα τους και την κανονική τους διάπλαση.
11.4. Στην περιφραγμένη έκταση του Αγίου Βησσαρίωνα:
ΘΗΡΑΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
1) Ελάφι κόκκινο* 15/10 21/11
2) Ελάφι πλατύκερο (Πλατώνι) * 15/10 21/11
3) Ζαρκάδι* 15/10 21/11
4) Αγριογούρουνο* 15/10 21/11
5) Αίγαγρος* 15/10 21/11

* Το κυνήγι στην περιφραγμένη έκταση του Αγίου Βησσαρίωνα θα πραγματοποιηθεί: α) εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου «Συντήρηση περίφραξης της έκτασης εμπλουτισμού τριχωτών θηραμάτων στον Άγιο Βησσαρίωνα Δήμου Πύλης» που εκτελεί το Δασαρχείο Τρικάλων και β) εφόσον γίνει εμπλουτισμός της με τριχωτά θηράματα.
11.5 Για την ορεινή πέρδικα, ο χρόνος θήρας και η περιοχή στην οποία επιτρέπεται το κυνήγι της, ορίζεται ως εξής:
ΘΗΡΑΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
Ορεινή πέρδικα 8/10 21/11

Από την γέφυρα του Πορταϊκού στην περιοχή Πύλης ακολουθεί τον δημόσιο δρόμο που οδηγεί στην Ελάτη και από εκεί στα λιβάδια Περτουλίου. Στη συνέχεια ακολουθεί τον δρόμο προς Χρυσομηλιά. Από εκεί συνεχίζει τον νέο ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς Αηδόνα, περνά την γέφυρα Κουκουράβα και φθάνει στην γέφυρα των Αμπελίων που οδηγεί στη Διάβα. Ακολουθεί τον Κλεινοβίτη μέχρι της συμβολής του στον Πηνειό ποταμό. Στη συνέχεια ακολουθεί την ροή του Πηνειού ποταμού και τα γνωστά όρια της ΕΚΠ όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. 75128/2177/31-7-1992 απόφαση τροποποίησης των ορίων της μέχρι την γέφυρα του Πορταϊκού στην Πύλη.
Άρθρο 12
12.1. Κατά την Κυνηγετική περίοδο 2011 – 2012 δεν θα επιτρέπεται το κυνήγι κανενός θηράματος στην Ε.Κ.Π. κάθε Τρίτη και Παρασκευή για τον εφησυχασμό των θηραμάτων.
12.2. Οι ημέρες κυνηγίου και εφησυχασμού των θηραμάτων δύναται να τροποποιηθούν από τον Επόπτη δια λόγους αναγόμενους στις λειτουργικές δυνατότητες της Υπηρεσίας και στην εύρυθμη λειτουργία της Ε.Κ.Π.
12.3. Η Ε.Κ.Π. δεν λειτουργεί την 28η Οκτωβρίου, την 1η και 2η ημέρα των Χριστουγέννων, την 6η Ιανουαρίου (των Φώτων) και τα Σαββατοκύριακα που τυχόν θα διεξαχθούν Εθνικές ή Δημοτικές εκλογές καθώς και Ευρωεκλογές.
12.4 Τις ημέρες που το έδαφος καλύπτεται παντελώς με χιόνι, δεν γίνεται κυνήγι στην Ε.Κ.Π. Αν το χιόνι καλύπτει μόνο ορισμένους τομείς της Ε.Κ.Π., το κυνήγι απαγορεύεται στους τομείς αυτούς, σύμφωνα με την απόλυτη κρίση του Επόπτη. Τυχόν Δασικές Απαγορεύτηκες Διατάξεις για απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων που θα εκδοθούν από τα Δασαρχεία Τρικάλων και Καλαμπάκας δεν έχουν εφαρμογή επί της Ε.Κ.Π. Κόζιακα διότι η θήρα εντός αυτής ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 453/1977 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
Άρθρο 13
13.1. Κατά την θηρευτική περίοδο 2011-2012 θα θηρευτούν συνολικά 5 Ελάφια κόκκινα και πλατύκερα, 5 Αίγαγροι, 64 ζαρκάδια, και 130 αγριογούρουνα.
Αναλυτικά:
Θ Η Ρ Α Μ Α Τ Α Τ Ο Π Ο Θ Ε Σ Ι Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
Ελάφια κόκκινα και πλατύκερα Αγίου Βησσαρίωνα
(Περιφραγμένο) 5
Αίγαγροι Αγίου Βησσαρίωνα
(Περιφραγμένο) 5
Ζαρκάδια Αγίου Βησσαρίωνα
(Περιφραγμένο) 4
Ζαρκάδια Ι.Μ. Βυτουμά 5
Ζαρκάδια Διάβα 4
Ζαρκάδια Κρύα Βρύση 4
Ζαρκάδια Γλυκομηλιά 4
Ζαρκάδια Αγ. Παρασκευή
(Καλαμπάκας) 3
Ζαρκάδια Καλονέρι 4
Ζαρκάδια Κοτρώνι 4
Ζαρκάδια Περτούλι 5
Ζαρκάδια Νεραϊδοχώρι 6
Ζαρκάδια Βροντερό 4
Ζαρκάδια Πύρρα 3
Ζαρκάδια Δέση 3
Ζαρκάδια Δροσοχώρι 3
Ζαρκάδια Αηδόνα 4
Ζαρκάδια Παλαιοχώρι 4
Αγριογούρουνα Αγίου Βησσαρίωνος
(Περιφραγμένο) 20
Αγριογούρουνα Ι.Μ. Βυτουμά 20
Αγριογούρουνα Διάβα 10
Αγριογούρουνα Κρύα Βρύση 10
Αγριογούρουνα Γλυκομηλιά 10
Αγριογούρουνα Αγ. Παρασκευή
(Καλαμπάκας) 10
Αγριογούρουνα Πρίνος 5
Αγριογούρουνα Πρόδρομος 5
Αγριογούρουνα Γενέση 5
Αγριογούρουνα Καλονέρι 10
Αγριογούρουνα Κοτρώνι 6
Αγριογούρουνα Περτούλι 2
Αγριογούρουνα Νεραϊδοχώρι 2
Αγριογούρουνα Βροντερό 5
Αγριογούρουνα Πύρρα 2
Αγριογούρουνα Δέση 2
Αγριογούρουνα Δροσοχώρι 2
Αγριογούρουνα Αηδόνα 2
Αγριογούρουνα Παλαιοχώρι 2

13.2. Η θήρα του αγριογούρουνου και του ζαρκαδιού για το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν πρόγραμμα θήρας (από 15/10 έως 29/12) και (από 15/10 έως 28/11) αντίστοιχα, θα επιτρέπεται μόνο σε ημέρες και τομείς που θα καθορίζονται κατά την απόλυτη κρίση του Επόπτη της Ε.Κ.Π. ή από τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο, λαμβάνοντας υπόψη την κινητικότητα του πληθυσμού τους, την ασφαλή διεξαγωγή του κυνηγίου στις ανωτέρω περιοχές και γενικά την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Κ.Π.
13.3. Ο αριθμός των ανωτέρω θηραμάτων μετά από εισήγηση του Επόπτη της ΕΚΠ και απόφαση του Δ/ντή Δασών δύναται να μεταβληθεί κατά περιφέρεια κατ’ είδος και χρόνο και να αυξομειωθεί στο σύνολό του σε ποσοστό έως και 100 % ανάλογα με τις δυνατότητες της Ε.Κ.Π.
ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
Άρθρο 14
14.1 Επιτρέπεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων εντός της Ε.Κ.Π. και σε καθορισμένους χώρους όπως αυτοί περιγράφονται κάτωθι:
α) Έκταση περιοχής Τ.Κ. Κρύας Βρύσης περιφέρειας Δήμου Καλαμπάκας εμβαδού 5.400 στρ. που ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από την νέα γέφυρα «Αμπελίων» επί του Κλεινοβίτικου Ποταμού και με κατεύθυνση Ανατολική ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο μέχρι συναντήσεώς του με τον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί στον Οικισμό Τριφύλλια (Θέση «Χάνι Ρίζου») τον οποίο ακολουθεί με κατεύθυνση Νότια έως την Θέση «Χάνια Τριφύλλια». Από εκεί με κατεύθυνση Δυτική ακολουθεί τον δασικό δρόμο μέχρι συναντήσεώς του με την κοίτη του Κλεινοβίτικου Ποταμού την οποία ακολουθεί με κατεύθυνση Βόρεια μέχρι συναντήσεώς της με την νέα γέφυρα «Αμπελίων» από όπου και άρχισε.
β) Έκταση περιοχής που ανήκει στην Τ.Κ. Μεγάρχης Δήμου Τρικκαίων και στον Δήμο Καλαμπάκας εμβαδού 3.000 στρ. που ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από την γέφυρα «Βυτουμά – Μεγάρχη» επί του ρέματος Βυτουμίτη και με κατεύθυνση Νότιο Ανατολική ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο μέχρι συναντήσεώς του με τον Οικισμό Ουρανός.Από εκεί με κατεύθυνση Βόρειο Δυτική ακολουθεί τον δασικό δρόμο μέχρι συναντήσεώς του με το εξωκλήσι Άγ. Γεώργιος επί του υψώματος «Σκούμπος», από όπου με κατεύθυνση Νότια ακολουθεί την Ανατολική ράχη του Υψώματος «Καλάμι» μέχρι συναντήσεώς της με τον επαρχιακό δρόμο Ανταλλάξιμα - Μεγάρχη στην Θέση «Βρωμόβρυση». Από εκεί με κατεύθυνση Ανατολική ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Ανταλλάξιμα - Μεγάρχη μέχρι συναντήσεώς του με τον επαρχιακό δρόμο Πρίνος - Μεγάρχη τον οποίο ακολουθεί με κατεύθυνση Βόρειο Ανατολική μέχρι συναντήσεώς του με την κοίτη του Πηνειού Ποταμού. Από εκεί με κατεύθυνση Βόρεια ακολουθεί την κοίτη του Ποταμού Πηνειού μέχρι συναντήσεώς της με την κοίτη του ρέματος Βυτουμίτη, την οποία ακολουθεί μέχρι συναντήσεώς της με την γέφυρα «Βυτουμά – Μεγάρχη» από όπου άρχισε.
14.2 Στις παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων για Φασιανό, Πέρδικα Τσούκαρ, Ορτύκι και Λαγό.
Άρθρο 15
15.1 Για να αποκτήσει κανείς δικαίωμα εκγύμνασης σκύλων στους καθορισμένους χώρους (άρθρο 14) της Ε.Κ.Π. Κόζιακα Τρικάλων απαιτείται η απόκτηση ειδικής άδειας εκγύμνασης για τον ίδιο και για τον κυνηγετικό του σκύλο.
15.2 Για να αποκτήσει ο κυνηγός ή κυναγωγός την ειδική άδεια εκγύμνασης θα πρέπει να υποβάλλει στο Δασαρχείο Τρικάλων (Ε.Κ.Π.) Κολοκοτρώνη 35 τηλ. 2431020595:
α) Αίτηση στην οποία να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, η Δ/νση κατοικίας, ο αρ. τηλεφώνου, ο αριθμός των σκύλων και οι ημερομηνίες που επιθυμεί για την εκγύμναση.
β) Να καταβάλει την τιμή έκδοσης της ειδικής άδειας, το τίμημα της οποίας καθορίζεται ως εξής:
β.1) Για τους μόνιμους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων που βρίσκονται μερικά ή ολικά μέσα στην Κυνηγετική περιοχή 5,10 ΕΥΡΩ.
β.2) Για τους μόνιμους κατοίκους του Ν. Τρικάλων 7,62 ΕΥΡΩ.
β.3) Για τους υπόλοιπους Έλληνες, υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας και υπηκόους χωρών της Ε.Ε. 11,46 ΕΥΡΩ.
β.4) Για τους υπόλοιπους υπηκόους άλλων ξένων κρατών πλην Ε.Ε. 23,73 ΕΥΡΩ
γ) Να καταβάλει το τίμημα για κάθε σκυλί που επιθυμεί να εκγυμνάσει και το οποίο καθορίζεται στο ήμισυ του τιμήματος της ειδικής άδειας εκγύμνασης.
δ) Να προσκομίζει το βιβλιάριο υγείας του σκύλου του όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 του Ν. 3170/2003 περί «Ζώων συντροφιάς, αδέσποτα ζώα και άλλες διατάξεις».
15.3 Ο κάθε κυνηγός ή κυναγωγός θα εισέρχεται χωρίς όπλο στο χώρο εκγύμνασης και θα φέρει μαζί του μέχρι δύο (2) κυνηγετικά σκυλιά.
15.4 Η ειδική άδεια ισχύει για τρεις (3) ημέρες εκγύμνασης εκτός των κυνηγών ή κυναγωγών του άρθρου 15.2.β4 που ισχύει για μία (1) ημέρα εκγύμνασης. Όσοι επιθυμούν να κάνουν εκγύμναση στα σκυλιά τους για περισσότερες ημέρες μπορούν να βγάλουν περισσότερες άδειες.
15.5 Όλες οι κατηγορίες ειδικών αδειών επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%
Αίτηση χρειάζεται μόνο για την πρώτη άδεια.
15.6 Κυνηγός ή κυναγωγός που τήρησε την διαδικασία του παρόντος άρθρου αποκτά το δικαίωμα εκγύμνασης σκύλων στην Ε.Κ.Π. «Κόζιακα» Τρικάλων.
Άρθρο 16
16.1 Η περίοδος εκγύμνασης των σκύλων στην Ε.Κ.Π. διαρκεί από την 1η Μαρτίου 2012 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2012.
16.2 Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί των κυνηγετικών σκυλιών που θα εισέρχονται στους χώρους εκγύμνασης της Ε.Κ.Π. θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το βιβλιάριο υγείας του σκύλου όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 του Ν 3170/2003 περί «Ζώων συντροφιάς, αδέσποτα ζώα και άλλες διατάξεις».
16.3 Η ειδικές άδειες εκγύμνασης καθώς και τα βιβλιάρια υγείας των σκύλων θα παραδίνονται στα αρμόδια δασικά όργανα πριν αρχίσει η εκγύμναση, υπό την επίβλεψη των οποίων θα πραγματοποιείται και θα επιστρέφεται μετά το πέρας αυτής.
Άρθρο 17
17.1 Ο ανώτερος επιτρεπόμενος αριθμός των κυνηγών ή κυναγωγών για κάθε ημέρα και χώρο εκγύμνασης θα καθορίζεται από τον Επόπτη Ε.Κ.Π.
17.2 Η εκγύμναση των σκύλων απαγορεύεται να γίνεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή για τον εφησυχασμό των θηραμάτων.
17.3 Οι ημέρες εκγύμνασης των σκύλων και εφησυχασμού των θηραμάτων δύναται να τροποποιηθούν με απόφαση της Δ/νσης Δασών ύστερα από εισήγηση του Επόπτη της Ε.Κ.Π.
17.4 Η εκγύμναση των σκύλων θα αρχίζει με την ανατολή του Ηλίου και θα τελειώνει στις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.
Άρθρο 18
18.1 Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί που επιθυμούν να εκγυμνάσουν τα σκυλιά τους με εκτρεφόμενα θηράματα (Φασιανό, Πέρδικα Τσούκαρ) και εφόσον διαθέτει τέτοια η Ε.Κ.Π., θα καταβάλουν για αυτά τίμημα ίσο με αυτό που προβλέπεται από το παρόν πρόγραμμα θήρας (άρθρο 10).
18.2 Σε περίπτωση που κατά την εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων φονευθεί θήραμα εκτός αυτών του άρθρου 18.1 τότε ο κυνηγός ή κυναγωγός θα πληρώσει το μισό του τιμήματος που προβλέπεται από το παρών πρόγραμμα (άρθρο 10), ενώ το θήραμα θα εκποιηθεί επί τόπου ή αλλού, από τον παρόντα δασικό υπάλληλο συντάσσοντας το σχετικό πρακτικό εκποίησης.
ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (Α.Κ.Ι.)
ΣΚΥΛΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
Άρθρο 19
19.1 Επιτρέπεται η διεξαγωγή Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σκύλων δεικτών εντός της Ε.Κ.Π. και σε καθορισμένους χώρους όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω:
α) Έκταση περιοχής Τ.Κ. Κρύας Βρύσης και Τ.Κ. Διάβας περιφέρειας Δήμου Καλαμπάκας εμβαδού 15.000 στρ. που ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από την γέφυρα «Καλαμπάκας - Διάβας» επί του Πηνειού Ποταμού και με κατεύθυνση Δυτική ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί προς τον Οικισμό Κρύα Βρύση μέχρι τον αυχένα στην θέση «Γιατράκος», από όπου συνεχίζοντας με κατεύθυνση Δυτική φθάνει έως την Θέση «Χάνια Τριφύλλια». Από εκεί με κατεύθυνση Δυτική ακολουθεί τον δασικό δρόμο μέχρι συναντήσεώς του με την κοίτη του Κλεινοβίτικου Ποταμού, την οποία ακολουθεί με κατεύθυνση Βόρεια μέχρι συναντήσεώς της με την νέα γέφυρα «Αμπελίων» επί του Κλεινοβίτικου Ποταμού. Από εκεί με κατεύθυνση Νότιο Ανατολική ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο μέχρι συναντήσεώς του με την γέφυρα «Καλαμπάκας - Διάβας» απο όπου και άρχισε.
β) Έκταση περιοχής που ανήκει στην Τ.Κ. Μεγάρχης Δήμου Τρικκαίων και στον Δήμο Καλαμπάκας εμβαδού 3.000 στρ. που ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από την γέφυρα «Βυτουμά – Μεγάρχη» επί του ρέματος Βυτουμίτη και με κατεύθυνση Νότιο Ανατολική ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο μέχρι συναντήσεώς του με τον Οικισμό Ουρανός.Από εκεί με κατεύθυνση Βόρειο Δυτική ακολουθεί τον δασικό δρόμο μέχρι συναντήσεώς του με το εξωκλήσι Αγ. Γεώργιος επί του υψώματος «Σκούμπος», από όπου με κατεύθυνση Νότια ακολουθεί την Ανατολική ράχη του Υψώματος «Καλάμι» μέχρι συναντήσεώς της με τον επαρχιακό δρόμο Ανταλλάξιμα - Μεγάρχη στην Θέση «Βρωμόβρυση». Από εκεί με κατεύθυνση Ανατολική ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Ανταλλάξιμα - Μεγάρχη μέχρι συναντήσεώς του με τον επαρχιακό δρόμο Πρίνος - Μεγάρχη τον οποίο ακολουθεί με κατεύθυνση Βόρειο Ανατολική μέχρι συναντήσεώς του με την κοίτη του Πηνειού Ποταμού. Από εκεί με κατεύθυνση Βόρεια ακολουθεί την κοίτη του Ποταμού Πηνειού μέχρι συναντήσεώς της με την κοίτη του ρέματος Βυτουμίτη, την οποία ακολουθεί μέχρι συναντήσεώς της με την γέφυρα «Βυτουμά – Μεγάρχη» από όπου άρχισε.
γ) Έκταση περιοχής που ανήκει στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου και Στουρναραίϊκων Δήμου Πύλης εμβαδού 7.400 στρ. που ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από τη διασταύρωση του δασικού δρόμου Βροντερού – Νεραϊδοχωρίου με τον δασικό δρόμο που οδηγεί προς Στουρναραίϊκα τον οποίο ακολουθεί μέχρι συναντήσεως του με το ρέμα Γελαδαριά – Μαυροπούλι. Από εκεί με κατεύθυνση Νότια ακολουθεί αντίθετα την ροή αυτού έως την κορυφή Μαυροπούλι (υψ. 1721 μ.). Από εκεί με κατεύθυνση Βόρειο - Δυτική περνά την κορυφή Αυγό (υψ. 1629 μ.) και φθάνει στην κορυφή Λουπάτα (υψ. 2066). Από εκεί με κατεύθυνση Ανατολική ακολουθεί την ράχη Αστραποκαμένος μέχρι συναντήσεως του με τον δασικό δρόμο Βροντερού – Νεραϊδοχωρίου στη θέση «Βαθιά Λάκκα». Από εκεί με κατεύθυνση Ανατολική ακολουθεί τον ανωτέρω δασικό δρόμο μέχρι συναντήσεώς του με τον δασικό δρόμο που οδηγεί προς Στουρναραίϊκα απο όπου άρχισε.
19.2 Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών θα διεξάγονται για τα παρακάτω είδη:
α) Εκτρεφόμενα θηράματα (φασιανός, Πέρδικα Τσούκαρ, Ορτύκι)
β) Πεδινή Πέρδικα
γ) Μπεκάτσα
Άρθρο 20
Διοργανωτές των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών εντός της Ε.Κ.Π. Κόζιακα Τρικάλων μπορούν να είναι μόνο Εθνικοί όμιλοι φυλών ή κυνοφιλικοί όμιλοι τοπικού χαρακτήρα που έχουν αναγνωριστεί ως σωματεία από τα αντίστοιχα Πρωτοδικεία της χώρας και τελούν υπό την αιγίδα (είναι μέλη) του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.).
Άρθρο 21
21.1 Για να αποκτήσουν οι Κυνοφιλικές οργανώσεις το δικαίωμα διεξαγωγής Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών στους καθορισμένους χώρους (άρθρο 19) της Ε.Κ.Π. Κόζιακα Τρικάλων, απαιτείται η απόκτηση άδειας διεξαγωγής Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών.
21.2 Για να αποκτήσουν οι Κυνοφιλικές οργανώσεις την άδεια διεξαγωγής Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:
21.2.1 Να υποβάλλουν στο Δασαρχείο Τρικάλων (Ε.Κ.Π.) Κολοκοτρώνη 35 τηλ. 2431020595, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την αιτούμενη ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα:
α) Αίτηση στην οποία θα αναφέρονται η έδρα και ο αρ. Τηλεφώνου της Κυνοφιλικής οργάνωσης, το προτεινόμενο πρόγραμμα του αγώνα, οι ημερομηνίες και η περιοχή διεξαγωγής του αγώνα και το είδος της άγριας πανίδας στο οποίο θα διαγωνισθούν τα σκυλιά.
β) Επικυρωμένο φ/φο του εγκεκριμένου από το Πρωτοδικείο καταστατικό και βεβαίωση του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) ότι τελούν υπό την αιγίδα του.
21.2.2 Εφόσον το Δασαρχείο Τρικάλων (Ε.Κ.Π.)απαντήσει θετικά στο ανωτέρω αίτημα, τότε θα πρέπει η ενδιαφερόμενη Κυνοφιλική οργάνωση:
α) Να υποβάλει νέο αίτημα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός των συμμετεχόντων κυναγωγών καθώς και ο αριθμός των διαγωνιζόμενων σκυλιών.
β) Να καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα το οποίο ορίζεται σε δέκα (10) Ευρώ για τους συμμετέχοντες κυναγωγούς και σε πέντε (5) Ευρώ για το κάθε διαγωνιζόμενο σκυλί.
Το παραπάνω τίμημα επιβαρύνεται με ΦΠΑ 23%
21.3 Δικαίωμα παρακολούθησης των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών έχουν και μέχρι πέντε (5) εκπρόσωποι του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων χωρίς την καταβολή τιμήματος.
Άρθρο 22
22.1 Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών θα διεξάγονται κατά την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2011-2012 της Ε.Κ.Π. «Κόζιακα» Τρικάλων και εφόσον δεν επηρεάζεται η διεξαγωγή του κυνηγίου σε αυτήν.
22.2 Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών θα διεξάγονται πάντα παρουσία οργάνων της Ε.Κ.Π. και οι οποίοι θα εποπτεύουν την όλη διαδικασία.
22.3 Εντός του καθορισμένου χώρου διεξαγωγής των αγώνων επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο οι κριτές και οι κυναγωγοί που θα συνοδεύουν τα διαγωνιζόμενα σκυλιά. Οι κυναγωγοί μπορούν να φέρουν μόνο πιστόλια αφέσεως αγώνων, που έχουν κατασκευα-στεί ειδικά για να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της κροτοφοβίας των διαγωνιζομένων σκύλων δεικτών.
22.4 Οι ιδιοκτήτες των διαγωνιζόμενων σκυλιών θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το βι-βλιάριο υγείας του σκύλου όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 του Ν 3170/2003 περί «Ζώων συντροφιάς, αδέσποτα ζώα και άλλες διατάξεις».
22.5 Κάθε δαπάνη σχετική με την οργάνωση και την διεξαγωγή των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους διοργανωτές.
Άρθρο 23
Οι Κυνοφιλικές οργανώσεις που επιθυμούν για την διεξαγωγή των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών να απελευθερώσουν εκτρεφόμενα θηράματα (Φασιανό, Πέρδικα Τσούκαρ, Ορτύκια) και εφόσον διαθέτει τέτοια η Ε.Κ.Π., θα καταβάλουν για αυτά τίμημα ίσο με αυτό που προβλέπεται από το παρόν πρόγραμμα θήρας (άρθρο 10).
Επιτρέπεται και η απελευθέρωση εκτρεφόμενων θηραμάτων τα οποία θα τα προμηθεύονται οι διοργανωτές Κυνοφιλικοί Όμιλοι από άλλα κρατικά εκτροφεία ή από νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά εκτροφεία. Τα θηράματα κατά την μεταφορά τους θα συνοδεύονται από το δελτίο διακίνησης καθώς και βεβαίωση κτηνιάτρου για την άριστη υγεία τους.
Άρθρο 24
Δύο μήνες μετά την τέλεση των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών, οι διοργανωτές υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Δασαρχείο Τρικάλων (Ε.Κ.Π.) έκθεση με τα αποτελέσματα των πληθυσμιακών μετρήσεων των ειδών της άγριας πανίδας.
Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης δεν θα ικανοποιείται νέο αίτημα του διοργανωτή.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25
25.1 Οι άδειες εισόδου των κυνηγών και των κυναγωγών θα εκδίδονται από τον Επόπτη ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο της Κυνηγετικής περιοχής.
25.2 Δίνεται η ευχέρεια στον Επόπτη της Ε.Κ.Π. σε συνεργασία με φορείς, συλλόγους, οργανώσεις αλλά και μεμονωμένα άτομα να πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα καταμετρήσεις των πληθυσμών των θηραμάτων με σκοπό την καλύτερη προστασία και τη διαχείριση του θηραματικού κεφαλαίου.
25.3 Κάθε άλλη λεπτομέρεια ως προς την λειτουργία της Ε.Κ.Π. που δεν καταχωρείται στο πρόγραμμα καθορίζεται από τον Επόπτη της ΕΚΠ μέσα στα πλαίσια του Π.Δ. 453/77 και των σχετικών περί θήρας Νόμων.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ
Α) Δεν επιτρέπεται:
1. Η χρήση διόπτρων και ασυρμάτων για άσκηση θήρας.
2. Η χρήση επαναληπτικών όπλων (καραμπινών) με γέμισμα άνω των τριών φυσιγγίων, όπλων με ραβδωτή κάνη και όπλων που φέρουν τηλεσκόπια.
3. Η χρήση εννεαβόλων φυσιγγίων καθώς και οποιοδήποτε άλλων φυσιγγίων για θήρα Ζαρκαδιού, Ελαφιού, Αίγαγρου και Αγριογούρουνου (επιτρέπεται μόνο μονόβολα).
4. Η θήρα των θηραμάτων που δεν κατονομάζονται.
5. Η χρησιμοποίηση σκυλιών δίωξης κατά τις ημέρες που δεν κυνηγιούνται τα τριχωτά θηράματα.
6. Η απόκρυψη φονευθέντος θηράματος.
7. Η θήρα θηράματος που ο αριθμός συμπληρώθηκε κατά τομέα ή σε ολόκληρη την Ε.Κ.Π. κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
8. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων εκτός των καθορισμένων χώρων της Ε.Κ.Π. Κόζιακα, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 14 του παρόντος προγράμματος θήρας.
Οι παραβάτες των ανωτέρω (1-8) περιπτώσεων διώκονται ποινικά για παράβαση των Νόμων περί θήρας ή απαγορευτικής διάταξης. Τα θηράματα που θηρεύτηκαν κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων κατάσχονται και εκποιούνται επί τόπου ή αλλού, αν υφίστανται η δυνατότητα μεταφοράς των, αποκλειωμένων των πα-ραβατών της συμμετοχής στην δημοπρασία.
Πλέον των παραπάνω οι παραβάτες των περιπτώσεων (1-7) θα στερούνται την ειδική άδεια κυνηγίου για ολόκληρη την θηρευτική περίοδο (ολόκληρη η ομάδα αν το κυνήγι είναι ομαδικό ή ο παραβάτης κυνηγός της ομάδας καθώς και ο μεμονωμένος κυνηγός) ενώ οι παραβάτες της (8) περίπτωσης θα στερούνται την ειδική άδεια εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων για ολόκληρη την περίοδο εκγύμνασης.
Β) Κυνηγοί που δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμα κυνηγίου της Ε.Κ.Π. Κόζιακα και δεν συμμορφώνονται με τις εντολές και τις υποδείξεις των οργάνων της και επιδεικνύουν ανυπακοή ή ανάρμοστη συμπεριφορά προς τα δασικά όργανα ή αποχωρήσουν από την Ε.Κ.Π. χωρίς να παραλάβουν προσωπικά το ατομικό βιβλιάριο θήρας και την ειδική άδεια θήρας, θα στερούνται του κυνηγίου μέχρι δεκαπέντε (15) κυνηγετικές ημέρες, μετά από πρόταση του Επόπτη της Ε.Κ.Π. Κόζιακα και απόφαση του Δασάρχη Τρικάλων. Σε περίπτωση υποτροπής θα κατάσχονται οι άδειες κυνηγίου (Κοινή και Ειδική) και το κυνηγετικό όπλο και οι κυνηγοί θα διώκονται ποινικά για παράβαση της ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου, κατά το άρθρο 287 παρ. 18 του Ν.Δ. 86/69.
Η απόφαση αυτή θα ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2011-2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τρίκαλα, 6 Σεπτεμβρίου 2011
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΤΑΓΙΩΤΗΣ