ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΣ
Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ

Πολύ κατατοπιστική παρουσίαση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου για τις περιοχές Natura και τις προστατευόμενες περιοχές

Vanikioti