ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΣ
Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ

Πολύ κατατοπιστική παρουσίαση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου για τις περιοχές Natura και τις προστατευόμενες περιοχές

Vanikioti

Σχόλια   

# Πολίτης 27-04-2012 16:58
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι η υποστήριξη και η συµµετοχή των ανθρώπων σε τοπικό επίπεδο, στη «βάση», είναι καθοριστικής σηµασίας προκειµένου να διασωθούν τα φυσικά ενδιαιτήµατα και η άγρια ζωή.
ec.europa.eu/.../focus_el.pdf
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή
# Πολίτης 15-05-2012 14:39
Η πρόσφατη εθνική υποβολή των εθνικώς προστατευόμενων περιοχών (CDDA) πραγματοποιήθηκ ε στις 15 Μαρτίου 2012 από το ΥΠΕΚΑ. Η βάση δεδομένων και τα γεωγραφικά αρχεία περιλαμβάνονται στον φάκελοCDDA 2012 από τον σύνδεσμο: cdr.eionet.europa.eu/.../cdda1. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεταιστη χρήση των γεωγραφικών αρχείων, διότι αυτά δεν αποτελούν το σύνολο των γεωγραφικών αρχείων των προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας, αλλά συμπλήρωση των αρχείων που είχαν υποβληθεί σε προηγούμενες υποβολές (φάκελοι CDDA 2009 και 2010). Σημειώνεται επίσης, ότι η υποβολή του 2012 δεν αφορά σε προσθήκη κάποιας νέας προστατευόμενης περιοχής, παρά μόνο σε συμπληρώσεις της βάσης δεδομένων και σε διορθώσεις των γεωγραφικών ορίων 3 Εθνικών Πάρκων: Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης, Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας-Βόλβη ς και Μακεδονικών Τεμπών, Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτ ωλικού. [30/03/2012]
ekby.gr/.../...

Τι είναι οι περιοχές CDDA:
Προστατευόμενες περιοχές για βιοποικιλότητα
Διαθεσιμότητα δεδομένων : Τα δεδομένα διατίθενται από το Βαρόμετρο Natura 2000 και αφορούν τον αριθμό και τις εκτάσεις (σε km2) που έχουν χαρακτηριστεί στο πλαίσιο της οδηγίας της ΕΕ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της οδηγίας περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών Ορισμένες εκτάσεις θα χαρακτηριστούν στο πλαίσιο και των δύο οδηγιών, γεγονός που σημαίνει διπλές μετρήσεις. Στις χαρακτηρισμένες εκτάσεις σύμφωνα με την οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων περιλαμβάνονται μεγάλης έκτασης προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές που χρειάζεται να προσδιοριστούν μεμονωμένα, εάν επιθυμεί κανείς την πραγματική εικόνα του βαθμού προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Δηλαδή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, η οποία τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/62/ΕΚ και της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
Πρόταση περαιτέρω ανάπτυξης : Το WCMC (Παγκόσμιο Κέντρο Παρακολούθησης της Διαφύλαξης) του UNEP (Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον), το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΕΟΠ και η MCPFE (Διυπουργική Συνδιάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη) καταβάλλουν επί του παρόντος μεγάλες προσπάθειες για τον συντονισμό των πληροφοριών για τις προστατευόμενες σε εθνικό επίπεδο περιοχές σε όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο της CDDA (Κοινή Βάση Δεδομένων για Χαρακτηρισμένες Περιοχές).
Μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν και εργαλεία του GIS (Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών) για το συσχετισμό των χαρακτηρισμένων περιοχών με άλλου είδους χωρικές πληροφορίες, όπως η χρήση γης, οι υποδομές, οι οικιστικές εγκαταστάσεις και ο τουρισμός. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να συμβάλουν στον προσδιορισμό των κατάλληλων μέτρων στο πλαίσιο μιας πολιτικής επικεντρωμένης στη διατήρηση και τη βιώσιμη αξιοποίηση της ποικιλομορφίας των βιολογικών ειδών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Αξίζει κανείς να ρίξει μια ματιά και στο:
eea.europa.eu/.../...
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση | Αναφορά στον Διαχειριστή