Άδεια ερευνών για την Νανόχηνα -εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η έγκριση του αιτήματος της Ορνιθολογικής για εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος θερμικών και συμβατικών καμερών στην Κερκίνη και τον Έβρο.

Αντιγράφουμε από την απόφαση του ΥΠΕΚΑ:

Εγκρίνουμε

Α. Την εγκατάσταση και λειτουργία 2 κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα 'Εβρου και στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Λ. Κερκίνης, με σκοπό την παρακολούθηση των βιολογικών -οικολογικών παραμέτρων και της συμπεριφοράς του πληθυσμού της Νανόχηνας (Anser erythropus) που διαχειμάζει στις εν λόγω περιοχές, καθώς και την καταγραφή πιθανών κρουσμάτων λαθροθηρίας σε βάρος αυτού του παγκοσμίως απειλουμένου είδους. Το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει θερμικές και συμβατικές κάμερες η δε θα εγκατάσταση και λειτουργία του θα γίνει από έμπειρο μελετητή και εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΟΕ, ενώ τα δεδομένα θα τηρούνται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν. 3917/2011) . Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα LIFE10/ΝΑΤ/GR/000638, στην υλοποίηση του οποίου συμμετέχει και το ΥΠΕΚΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,                     Αθήνα 15/2/2012
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. Πρωτ.: 166359/285
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &                       ΠΡΟΣ: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π.                                       Β. Ηρακλείου 24,
Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘ. ΔΑΣΩΝ, ΔΡΥΜΩΝ                                    10682 Αθήνα
ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ


ΤΜΗΜΑ Β'

ΚΟΙΝ.: ΠΑ.
Ταχ. Δ/νση : Χαλκοκονδύλη 31 Ταχ. Κωδ. : 101 64 ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Γ. Χανδρινός Τηλέφωνο : 210 2124701 ΡΑΧ.            : 210 5244775

ΘΕΜΑ: Άδεια ερευνών για την Νανόχηνα -εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης ΣΧΕΤ: Η 12/16/27-1-2012 αίτηση σας

Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις του αρθρ. 19 του Ν. 998/79,του Π.Δ. 67/81 «περί προστασίας της Ελληνικής Άγριας Πανίδας και Αυτοφυούς Χλωρίδας» (ΦΕΚ 23/Α/ 30-1-81 και 43/Α/18-2-81), του Ν.2637/98 (ΦΕΚ 200/Α/27-8-98) και του Ν. 3937/ 2011 (ΦΕΚ 60/Β/31-3-2011).
2.  Την ΚΥΑ (ΦΕΚ1289/Β/28-12-98) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας- εναρμόνιση της Κοινοτικής Οδηγίας 92/437ΕΟΚ»
3.  Την ΚΥΑ Η.Π. 37338/1807/Ε103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β/ 6-9-2010 ).
4.  Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214/Α/2009).
5.   Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/2009).
6.  Την αριθμ 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β/2009) απόφαση του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού σειράς τάξης Υπουργείων».
7.  Την ΥΑ 52196/29-11-2010 (ΦΕΚ 1921/Β/13-12-2010) «περί εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Υπουργού της Υπουργού ΠΕΚΑ στους Γεν. και Ειδικούς Γραμματείς, καθώς και στους Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων του ΥΠΕΚΑ».
8. Την οικ. 105067/2901/14-6-04 εγκύκλιο.
9. Την ανωτέρω σχετική επιστολή-αίτηση σας.
10. Το γεγονός ότι η έρευνα σας οφείλει να διεξαχθεί με τρόπο που δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην επιβίωση του είδους.
11. Το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της έρευνας σας ενδιαφέρουν άμεσα την υπηρεσία

Εγκρίνουμε

Α. Την εγκατάσταση και λειτουργία 2 κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα 'Εβρου και στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Λ. Κερκίνης, με σκοπό την παρακολούθηση των βιολογικών -οικολογικών παραμέτρων και της συμπεριφοράς του πληθυσμού της Νανόχηνας (Anser erythropus) που διαχειμάζει στις εν λόγω περιοχές, καθώς και την καταγραφή πιθανών κρουσμάτων λαθροθηρίας σε βάρος αυτού του παγκοσμίως απειλουμένου είδους. Το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει θερμικές και συμβατικές κάμερες η δε θα εγκατάσταση και λειτουργία του θα γίνει από έμπειρο μελετητή και εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΟΕ, ενώ τα δεδομένα θα τηρούνται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( Ν. 3917/2011) . Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα LIFE10/ΝΑΤ/GR/000638, στην υλοποίηση του οποίου συμμετέχει και το ΥΠΕΚΑ.

Β. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 31-12-2014 και είναι ανεξάρτητη από άδειες, πιστοποιητικά κ.α. που τυχόν απαιτούνται από άλλες υπηρεσίες, στρατιωτικές αρχές κ.α.

Γ. Μετά το πέρας των εργασιών σας, παρακαλούμε να μας στείλετε περίληψη των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων της έρευνας σας, καθώς και ένα πλήρες αντίγραφο, μετά την ολοκλήρωση της.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης α/α

Δημήτριος Γερμανός

ΚΟΙΝ:1. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα
2. Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης
3. Δασαρχείο Σιδηροκάστρου
4. Φορέας Διαχείρισης Εθν.Υγροτοπικού Πάρκου Δέλτα Έβρου 68100 Τραϊανούπολη
5. Φορέας Διαχείρισης Εθν. Υγροτοπικού Πάρκου Λ.Κερκίνης 62055 Κάτω Πορόια