Με στόχο την ορθολογική διαχείριση της θήρας

Πηγή

Στην προστασία του περιβάλλοντος στοχεύει η προώθηση και υλοποίηση του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, με γενικό τίτλο Thiropedia (ΘΗΡΟΠΑΙΔΕΙΑ), στο οποίο εταίροι είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, η Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου και τρεις δήμοι της Ιταλίας. Το πρόγραμμα έχει ως βασική στόχευση την ορθολογική διαχείριση της δραστηριότητας της θήρας και την ενημέρωση του κοινού, κάτι που θα επιτευχθεί μέσω της συλλογής πληροφοριών, της ψηφιοποίησης και διάχυσης της περιβαλλοντικής πληροφορίας, αλλά και την ενημέρωση για τις εθνικές και ευρωπαϊκές πρακτικές.

Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη κοινή συνάντηση των εταίρων του προγράμματος με την Περιφέρεια Ηπείρου, που είναι ο επικεφαλής εταίρος, να αναλαμβάνει το συντονισμό υλοποίησής του. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου πλησιάζει τις 500.000 ευρώ και η διάρκεια υλοποίησης είναι 24 μήνες.

Κέντρο ενημέρωσης

Μία από τις βασικές δράσεις που προβλέπεται να αναπτυχθούν μέσα από το πρόγραμμα είναι και η δημιουργία ενός περιβαλλοντικού κέντρου ενημέρωσης του κοινού, με ιδιαίτερη βαρύτητα στα σχολεία και γενικότερα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το κέντρο αυτό θα δημιουργηθεί σε χώρο που θα παραχωρήσει η Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου και θα εξοπλιστεί από δαπάνες του προγράμματος. Αναφορικά με τον πιθανό χώρο, που μπορεί να λειτουργήσει αυτό το κέντρο, δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί η άρτια και υπερσύγχρονη εγκατάσταση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, που έχει ολοκληρωθεί σε επίπεδο υποδομών στους Λιγγιάδες από την Ε’ ΚΟΗ.

Ακόμη, στις κύριες δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνονται:
Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης για το περιβάλλον και την άγρια πανίδα, τόσο στην Περιφέρεια Ηπείρου όσο και στους Δήμους της Ιταλίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων εύκολα προσβάσιμης στο ευρύ κοινό. Η ψηφιοποίηση της ανωτέρω πληροφορίας μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και η παραγωγή χαρτογραφικού υλικού.

Η παραγωγή ενός πρακτικού οδηγού, στην Ελληνική και Ιταλική γλώσσα, που θα περιλαμβάνει την εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία που σχετίζεται με την δραστηριότητα του κυνηγιού, τα είδη που εμφανίζονται στην περιοχή εφαρμογής με σαφή διαχωρισμό τους σε θηρεύσιμα και μη, οι περιοχές προστασίας (Εθνικά Πάρκα, Δρυμοί, ΚΑΖ, Απαγορεύσεις Ορισμένου Χρόνου, NATURA κα) καθώς και πληροφορίες για περιβαλλοντικούς φορείς. Η δημιουργία μιας διαδραστικής Ιστοσελίδας που θα περιλαμβάνει όλη την ανωτέρω πληροφορία. Η πραγματοποίηση συναντήσεων (workshops) στην Ελλάδα και την Ιταλία για τον συντονισμό του προγράμματος, την ανταλλαγή απόψεων και την πραγματοποίηση ημερίδων εκατέρωθεν για την ενημέρωση του κοινού.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ από την Ελευθερία

Σχετικά

Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα