Δασική ειδική απαγορευτική διάταξη θήρας ορισμένου χρόνου

ΦΕΚ Β 2085 - 20.09.2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2232
(8)
Δασική ειδική απαγορευτική διάταξη θήρας
ορισμένου χρόνου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 257 παρ. 2 Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 (όπως η παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν. Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα»).
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 259 & 261), του Ν.Δ. 996/1971 (άρθρο 11), του Ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/1998 (άρθρα 57, 58 & 59) και της 414985/29.11.1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β΄/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16.12.1996 (Φ.Ε.Κ. 1188/Β΄/31.12.1996) και 294283/23.12.1997 (Φ.Ε.Κ. 68/Β΄/4.2.1998) και 87578/703/06.03.07 (Φ.Ε.Κ. 581/τ. Β΄/23.4.07) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
6. Την με αριθμό ΓΓ15646/1521/1-3-2011 απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
7. Την υπ’ αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 απόφαση των υπουργείων Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της...».
8. Την αριθμ. Α1/Φ07/65037/2543/2-1-81 υπουργική απόφαση «Περί κηρύξεως της περιοχής Καϊάφα - Στροφιλιά ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους».
9. Το γεγονός ότι η περιοχή Καϊάφα - Στροφιλιά έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα NATURA 2000.
10. Το υπ’ αριθμ. 1604/15-06-2011 έγγραφο του Δασαρχείου μας προς την Δ/νση Δασών Ηλείας με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας κυνηγετικής περιόδου 2011-2012».
11. Τα υπ’ αριθμ. 73406/5060/26-8-2011, 67705/4637/
4.8.2011 έγγραφα της Γεν. Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Τμήμα Δασικό Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
12. Το υπ’ αριθμ. 2088/12-8-2011 έγγραφο του Δασαρχείου Ολυμπίας που αφορά τη ρύθμιση του κυνηγίου στην περιοχή του Καϊάφα.
13. Το υπ’ αριθμ. 3469/2-7-2009 έγγραφο της Ε.Τ.Α. Καϊάφα για την απαγόρευση του κυνηγίου εντός της λίμνης Καϊάφα.
14.Το γεγονός ότι γίνονται αθλητικές δραστηριότητες θαλασσίου σκι καθόλο το έτος από διάφορους Συλλόγους εντός της λίμνης.
15. Τη σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου στην λίμνη Καϊάφα για την προστασία και αύξηση του πληθυσμού του θηραματικού πλούτου καθώς και την οικολογική ισορροπία του οικοσυστήματος της λίμνης, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων με κάθε μέσο εντός Λίμνης Καϊάφα (περιμετρικός δρόμος και νοτιοδυτικά εθνικός δρόμος Πύργου Κυπαρισσίας) Δήμου Ζαχάρως εμβαδού 2010 περίπου στρεμμάτων για πέντε χρόνια.
Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος πλωτών μέσων, βαρκών κ.λπ. με σκοπό την άσκηση θήρας ή σύλληψη χτυπημένων θηραμάτων.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει για την κυνηγετική περίοδο 2011-2016.
Κρέστενα, 30 Αυγούστου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Ολυμπίας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ