Κόστος αδειών θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2011 – 2012. Ενημερωτική επιστολή της ΚΟΜΑΘ σε όλους τους Κ.Σ.

ΠΡΟΣ: Τους Κυνηγετικούς Συλλόγους Θεσσαλονίκη: 05 – 08 – 2011
Αρμοδιότητας ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ Αριθ. Πρωτ.: 1643
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Κόστος αδειών θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2011 – 2012.
?
Μετά από αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Διεύθυνση Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας σας ενημερώνουμε για το κόστος άδειας θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2011– 2012 ώστε να ενημερωθούν τόσο τα μέλη του Διοικητικού σας Συμβουλίου, όσο και των κυνηγών – μελών του Κυνηγετικού σας Συλλόγου.
Από τη μεριά των κυνηγετικών οργανώσεων κατατέθηκε, μέσω της Κ.Σ.Ε., εμπεριστατωμένη έγγραφη πρόταση πλήρως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη με επιστημονικά δεδομένα. Επιτυχία θεωρείται η για πολλοστή χρονιά διατήρηση του χρόνου άσκησης κυνηγίου και του καταλόγου των θηρεύσιμων ειδών.
Έτσι για το νέο κυνηγετικό έτος η υποχρεωτική εισφορά υπέρ Κυνηγετικών Οργανώσεων καθορίζεται σε 60 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
- υπέρ Κυνηγετικού Συλλόγου: 14,90 ευρώ,
- υπέρ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας: 5,00 ευρώ,
- υπέρ Συνομοσπονδίας: ενιαία εισφορά 40,10 ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά τη λειτουργία του Σώματος της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και το υπόλοιπο θα διατεθεί για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα ώστε με στοιχεία, επιστημονικά τεκμηριωμένα, να ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ από το Υπουργείο ρυθμίσεις του κυνηγίου σε βάθος χρόνου.
Τα τέλη υπέρ Δημοσίου διαμορφώνονται ως εξής:
- για την τοπική: 10 ευρώ
- για την περιφερειακή: 30 ευρώ
- για τη γενική: 60 ευρώ.

Τα ποσά αυτά κατατίθενται από τον Κυνηγετικό Σύλλογο στους αντίστοιχους λογαριασμούς για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς προς την αντίστοιχη Κυνηγετική Ομοσπονδία και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία κατά τη διαδικασία έκδοσης ή θεώρησης της άδειας θήρας και τα σχετικά παραστατικά κατάθεσής τους, ήτοι τα τραπεζικά γραμμάτια εισπράξεως αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ή θεώρηση της άδειας θήρας. Κατά συνέπεια οι κυνηγετικοί σύλλογοι πρέπει να καταθέτουν στους παρακάτω λογαριασμούς τα ποσά:
Α.Τ.Ε. 017 04 00 3618-05 (Κ.Σ.Ε.) ποσό 40,10 ευρώ ανά άδεια θήρας
Α.Τ.Ε 074 04 00 3003-39 (ΣΤ’ Κ.Ο.ΜΑ.Θ.) ποσό 5,00 ευρώ ανά άδεια θήρας

Ειδικά όμως το κόστος του χαρτόσημου στελέχους (1.2%) προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συνόλου των πρόσθετων και τακτικών εισφορών υπέρ Κυνηγετικών Οργανώσεων με το 1,2%.

Π.χ. αν ένας Σύλλογος έχει αποφασίσει να επιβάλλει 20 ευρώ πρόσθετη εισφορά υπέρ Συλλόγου τότε το χαρτόσημο στελέχους γίνεται: 60€ (συνδρομή κυνηγ. Οργανώσεων) + 5€ (πρόσθετη εισφορά υπέρ ΚΟΜΑΘ) + 20€ (πρόσθετη εισφορά υπέρ Συλλόγου = 85€

85€ Χ 1,2 %=1,02€.

Προσοχή λοιπόν στον ορθό υπολογισμό του χαρτοσήμου, ανάλογα με την πρόσθετη εισφορά υπέρ Κυνηγετικού Συλλόγου.

Στον παρακάτω πίνακα το χαρτόσημο στελέχους (1,02€) έχει υπολογιστεί επί ποσού πρόσθετης εισφοράς υπέρ Συλλόγου 20 ευρώ. Αν είναι μεγαλύτερη εφαρμόστε τον τύπο για τον ορθό υπολογισμό του

Η εγγραφή νέων μελών παραμένει 1,76 € και το χαρτόσημο εγγραφής 0,02 €

Σας υπενθυμίζουμε ότι η απόφαση για την επιβολή των πρόσθετων εισφορών υπέρ Κ. Σ. και ΚΟΜΑΘ ελήφθη στην έκτακτη Γ.Σ. της ΚΟΜΑΘ στις 29-05-2011. Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 4 του καταστατικού της ΚΟΜΑΘ οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων δεσμεύουν όλα τα μέλη της έστω κι αν αυτά ήταν απόντα ή διαφώνησαν κατά τη λήψη των αποφάσεων. Σχετικά σας έχει ήδη κοινοποιηθεί το περιεχόμενο της με αριθ. 1056/22-06-2011 τελεσίδικης απόφασης του Αρείου Πάγου. Επίσης σε Γ. Σ. της ΚΟΜΑΘ έχουν επανειλημμένα ληφθεί αποφάσεις που αναφέρουν ότι όποιος Κυνηγετικός Σύλλογος δεν επιβάλλει στα μέλη του και δεν αποδώσει τις πρόσθετες εισφορές δεν θα ενισχυθεί από την ΚΟΜΑΘ τόσο οικονομικά όσο και επιστημονικά και νομικά, ενώ θα κινηθούν διαδικασίες διεκδίκησης των οφειλομένων δια της δικαστικής οδού.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι και τη νέα κυνηγετική περίοδο (2011 – 2012) οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι θα καταθέτουν υποχρεωτικά τις εισφορές τους υπέρ Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας αναγράφοντας το σκοπό και τον ειδικό κωδικό που αναφέρεται στο υπ’ αριθ. 732/09-07-2010 έγγραφο της ΚΣΕ. Θεωρούμε σκόπιμο να σας συστήσουμε να συνεννοηθείτε με τους κυνηγετικούς συλλόγους της περιοχής σας ώστε να έχετε, εάν είναι δυνατόν, το ίδιο κόστος άδειας.

Αναλυτικά το κόστος έκδοσης της άδειας θήρας (χωρίς τα ασφάλιστρα των κυνηγών, το κόστος αγοράς βιβλιαρίου θήρας, τη συνδρομή νέων μελών κ.λπ.) ανά κατηγορία αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΘΗΡΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 – 2012

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΗΡΑΣ (€)

Τακτικές

Τοπική Περιφερειακή Γενική
Τέλη Δημοσίου (Κ.Τ.Γ.Κ.) 10,00 30,00 60,00
Πάγιο τέλος χαρτοσήμου 15,00 15,00 15,00
ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου 3,00 3,00 3,00
Για κυνηγετικές οργανώσεις
[α) 14,90 για τον σύλλογο,
β) 5,00 για την Κ.Ο.ΜΑ.Θ.,
γ) 40,10 για την Κ.Σ.Ε.]
60,00 60,00 60,00
Χαρτόσημο στελέχους (1,2%), έξοδα Τράπεζας, υπεύθυνη δήλωση (περίπου) 1,02 1,02 1,02
Κόστος βιβλιαρίου θήρας ? ? ?
Ασφάλιση κυνηγού ? ? ?

Πρόσθετες

Υπέρ Ομοσπονδίας 5,00 5,00 5,00
Υπέρ Συλλόγου 20,00 (τουλάχισ.) 20,00 (τουλάχιστον) 20,00 (τουλάχιστον)
ΣΥΝΟΛΟ (δεν περιλαμβάνεται κόστος ασφάλειας κυνηγών, βιβλιαρίου και τυχόν διαφορά χαρτοσήμου)

Ευχόμαστε σ’ όλους τους συναδέλφους υγεία και καλή κυνηγετική χρονιά και σ΄ εσάς, το Δ. Σ., επί πλέον πολύ κουράγιο, για να συνεχίσουμε τους αγώνες.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Ι. Πολυχρόνης

Ο Γεν. Γραμματέας Ν. Καλογεράκος

114,02 134,02 164,02

hunters.gr