Καθορισμός αποδοχών του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου

Αριθμ. 2/37366/0022
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 163 - 06.06.2011
Καθορισμός αποδοχών του Προέδρου
του Πράσινου Ταμείου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 182).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄40).
3. Τις διατάξεις του άρθου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221).
5. Την αριθμ. 2876/7-10-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).
6. Την αριθμ. 2672/3-12-2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2408).
7. Την αριθ. 14694/31-3-2011 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 94).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 58.000) περίπου, σε βάρος του Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ 0219), αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τις αποδοχές του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου Κωνσταντίνου Σερράου του Ναζάριου -Αποστόλου (ΑΔΤ ΑΕ 017696), Επίκουρου Καθηγητή ΕΜΠ, σε τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (€ 4.800,00) μηνιαίως.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ