ΝΟΜΟΣ: 495/76

Περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων και άλλων τινών ποινικών διατάξεων.

(ΦΕΚ 337/Α/18-12-1976)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

Άρθρον 1.
Έννοια όρων

1. Εν τη εφαρμογή του παρόντος:
α) Όπλον είναι παν μηχάνημα εκτοξεύον βλήμα δι' ωστικής δυνάμεως, οπωσδήποτε παραγομένης, ή αέρια ή χημικάς ουσίας ή ακτίνας ή φλόγας, πρόσφορον να επιφέρη εκ μικράς ή μεγάλης αποστάσεως κάκωσιν ή βλάβην της υγείας, εις πρόσωπα ή βλάβην εις πράγματα ή έκρηξιν πυρκαϊάς, ιδία δε τα πάσης φύσεως πολεμικά τυφέκια, τα αυτόματα, τα πολυβόλα, τα πιστόλια, τα περίστροφα, αι χειροβομβίδες, ως και πάσα εν γένει συσκευή δια της οποίας δύναται να προκληθούν καθ' οιονδήποτε τρόπον τα ως άνω αποτελέσματα.
β) Κυνηγετικά όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκαννα και δίκαννα, επαναληπτικά ή αυτογεμή (αυτόματα) έχοντα το εσωτερικόν της κάννης λείον και ουχί ραβδωτόν και λειτουργούντα δια δυνάμεως παραγομένης εκ της καύσεως πυρίτιδος...

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση