Θ Ε Μ Α : « Εφοδιασμός με άδεια κατοχής κυνηγετικών οπλών, κατόχων τέτοιων όπλων, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στίς αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές».

Σ Χ Ε Τ : Άρθρο 10 παράγραφος 7 του Ν. 3944/2011 (ΦΕΚ Α' 67/05-04-2011).

  1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ανωτέρω συνημμένη σχετική κάτοχος κυνηγετικού όπλου που δεν έχει εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 2168/93 άδεια κατοχής δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από την αρμόδια Αρχή, υποβάλλει στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την χορήγηση άδειας κατοχής μεταξύ των οποίων και καταβολή τέλους εξήντα (60,00) ΕΥΡΏ υπέρ Μ.Τ.Σ. και εξήντα (60,00) ΕΥΡΏ για ένσημο ΕΛ.ΑΣ.
  2. Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως ενημερώσετε με κάθε πρόσφορο μέσο τους κατοίκους περιφέρειάς σας, κατόχους εν λόγω όπλων, ότι μπορούν να προσέρχονται στην Υπηρεσία μας για να εφοδιασθούν με την προβλεπόμενη άδεια.
έγγραφο

Πηγή: kskyparissias.com