Η ΒΙ.ΠΕ. Δράμας περιοχή NATURA 2000

Η Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) της Δράμας είναι Ζώνη Ειδική Προστασίας (ΖΕΠ), δηλαδή περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000. Κι όμως δεν πρόκειται για πρωταπριλιάτικο αστείο, αφού αυτό αναφέρεται τόσο στη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπογράφηκε στις 1 Σεπτεμβρίου 2010 από την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγή κ. Τίνα Μπιρμπίλη, την τότε Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη και τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη. Η απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 6 Σεπτεμβρίου 2010 (Τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1495).

Το ίδιο αναφέρεται και σε επιστολή της κ. Μπριμπίλη στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ στις 26 Απριλίου 2010 με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 140769/1325.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως Βιομηχανική από το 1973.

Πώς όμως φτάσαμε στην ένταξη της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας σε περιοχή Natura

Η Ελλάδα καταδικάστηκε το 2007 από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τον ελλιπή χαρακτηρισμό Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Δικτύου Natura 2000 στη χώρα, σε σχέση με τον κατάλογο ΙΒΑ 2000 (κατάλογος των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας της Οργάνωσης BirdLife International). Τον Μάρτιο 2010 απεστάλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) σχετική προειδοποιητική επιστολή, κατά την οποία αναφερόταν ότι η ΕΕ βρίσκεται στη φάση προσδιορισμού, με στόχο την επιβολή προστίμου στη χώρα, για τη μη συμμόρφωσή της με την ανωτέρω αναφερόμενη καταδικαστική απόφαση. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις Κοινοτικές περιβαλλοντικές Οδηγίες και τη σχετική νομολογία του ΔΕΚ, η δήλωση περιοχών Natura 2000 (Ζωνών Ειδικής Προστασίας και Τόπων Κοινοτικής Σημασίας) βασίζεται αυστηρά και μόνον σε επιστημονικά κριτήρια και μελέτες.

Για να μπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ΔΕΚ:
Το τ. ΥΠΕΧΩΔΕ προκήρυξε μελέτη με τίτλο «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας», η οποία εκπονήθηκε το διάστημα 21 Νοεμβρίου 2008 έως 21 Οκτωβρίου 2009, με προϋπολογισμό 306.701,6 € από το ΕΠΠΕΡ.

Η μελέτη είχε ως αντικείμενο την επαναξιολόγηση συγκεκριμένων περιοχών του καταλόγου ΙΒΑ 2000 ως βιοτόπων ορνιθοπανίδας, βάσει επικαιροποιημένων στοιχείων, καθώς και την σύνταξη σχεδίων δράσης για κάθε περιοχή, ανάλογα με τα είδη προτεραιότητας αυτής. Η μελέτη βασίστηκε σε εργασίες πεδίου. Οι προδιαγραφές αναγνώρισης και οριοθέτησης των ΖΕΠ, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προαναφερόμενης μελέτης, προέκυψαν από προγενέστερη μελέτη με τίτλο «Καθορισμός μεθοδολογίας και σύνταξη προδιαγραφών για την αξιολόγηση περιοχών και το χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Πιλοτική εφαρμογή σε 10 περιοχές», η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον του Γ΄ ΚΠΣ με 127.000 € και ολοκληρώθηκε το 2004.

Τον Απρίλιο 2010, η Υπουργός ΠΕ.Κ.Α, με το υπ’ αρ. οικ. 140769/1325/26-4-2010 έγγραφό της προς την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στις Βρυξέλλες, απέστειλε στην ΕΕ νέες εκτάσεις ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα (ΖΕΠ).

Strantza psalidi

Ολόκληρο το άρθρο