Ν.Δ. 996 της 30-9/6-10-71 (Α 192). Περί αντικαταστάσεως και συ-
μπληρώσεως διατάξεων τίνων του Ν.Δ. 86/1969 «κερί Δασικού Κωδικός»
και Κωδικοποιήσεως των υπ' αριθ. 871/1971 και 919/1971 Ν.Λ/των.


Ν.Δ. 996 της 30-9/6-10-71 (Α 192)