Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέα φιλόδοξη στρατηγική για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και τις υπηρεσίες που παρέχουν τα οικοσυστήματα της ΕΕ με ορίζοντα το 2020. Τίθενται έξι κύριοι στόχοι, και 20 δράσεις για να βοηθήσουν την Ευρώπη στην επίτευξη του στόχου της. Η απώλεια βιοποικιλότητας αποτελεί τεράστια πρόκληση για την ΕΕ, με το ένα στα τέσσερα είδη να απειλούνται με εξαφάνιση και το 88% των αλιευτικών αποθεμάτων να υφίστανται υπερεκμετάλλευση ή σοβαρή μείωση.
Οι έξι στόχοι περιλαμβάνουν:

  • Πλήρη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία της βιοποικιλότητας
  • Καλύτερη προστασία των οικοσυστημάτων, καθώς και αυξηση της χρήσης πράσινων υποδομών
  • Εξασφάλιση της βιωσιμότητας της γεωργίας και της δασοκομίας
  • Καλύτερη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων της ΕΕ
  • Αυστηρότεροι έλεγχοι για εισβάλοντα ξένα είδη
  • Αυξημένη συνεισφορά της ΕΕ στην αποτροπή της παγκόσμιας απώλειας της βιοποικιλότητας

Communication from the Commission: Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020 (COM(2011) 244)

Ολόκληρο το άρθρο