Απαγόρευση Θήρας Περιοχής Αμβρακικού Νομού Πρέβεζας

ΦΕΚ Β 1907 - 18.09.2008


Αριθμ.: 70329/2431
(5)
Απαγόρευση Θήρας Περιοχής Αμβρακικού Νομού Πρέβεζας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις.
α. Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση - Οργάνωση - Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
β. Του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια».
γ. Του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.δ. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969 του Δασικού Κώδικα».
2. Την υπ’ αριθ. 414985/1929 Νοεμβρίου 1985 (ΦΕΚ Β΄/ 757/18.12.1985) κοινή υπουρική απόφαση, «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 87578/703 / 6.3.2007 (ΦΕΚ Β΄ 581/23.4.2007) κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικ. και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Την υπ’ αριθ. 11989 /14 Μαρτίου 2008 (ΦΕΚ Δ΄ /123/ 21.3.2008) κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εμπορικής Ναυτιλίας - Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Την υπ’ αριθ. υπ’ 67253/1710/2.4.1996 διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας αναφορικά με τις απαγορεύσεις κυνηγιού ορισμένου χρόνου.
5. Την υπ’ αριθ. 7622/1484/29.1.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων», αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, από την έναρξη της Κυνηγετικής περιόδου 2008-2009 μέχρι τη λήξη της Κυνηγετικής περιόδου 2010-2011 στην περιοχή του τμήματος του Αμβρακικού που βρίσκεται στα όρια Δικαιοδοσίας της Δ/νσης Δασών Ν. Πρέβεζας και ειδικότερα:
Α. Απαγορεύεται πλήρως το κυνήγι στα τέσσερα (4) παρακάτω τμήματα:
1. Τμήμα Λιμνοθάλασσας Μάζωμα
Το τμήμα αυτό ορίζεται ως εξής:
Βόρεια: Με αγροτική οδό που ξεκινάει από την Εθνική οδό Πρέβεζας - Ιωαννίνων, βόρεια του γηπέδου Νικόπολης, και καταλήγει στην ακτογραμμή. Με την ίδια κατεύθυνση εισέρχεται στο θαλάσσιο χώρο σε απόσταση 500 μέτρων από την ακτή.
Ανατολικά: Με κατεύθυνση νότια ακολουθεί πορεία παράλληλη της λουρονησίδας της λιμνοθάλασσας «μάζωμα» καθόλο το μήκος της.
Νότια: Με κατεύθυνση δυτική καταλήγει αρχικά στην ακτογραμμή και στη συνέχεια ακολουθώντας την νοτιοδυτική όχθη της λιμνοθάλασσας «μάζωμα» φθάνει στο ύψος των οικιών «Ακρίβη», όπου καταλήγει αγροτικός δρόμος.
Δυτικά: Ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο που διέρχεται από τις οικίες «Ακρίβη» και τον «Άγιο Ιωάννη», φθάνει αρχικά στην Εθνική Οδό Πρέβεζας - Ιωαννίνων και στη συνέχεια ακολουθώντας την Ε.Ο. καταλήγει βόρεια του γηπέδου Νικόπολης στη συμβολή της με τον αγροτικό δρόμο απ’ όπου και ξεκίνησε.
2. Τμήμα Περιοχής Τσοπέλι.
Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει την περιοχή του ιχθυοτροφείου «Τσοπέλι» και ορίζεται ως εξής:
Βόρεια: Ακολουθεί τον αμαξιτό δρόμο που ξεκινάει από την Ε.Ο. Πρέβεζας - Ιωαννίνων και αναπτύσσεται βόρεια της λιμνοθάλασσας «τσοπέλι» μέχρι το μόλο και τη συμβολή του με τον ποταμό Λούρο.
Ανατολικά: Ακολουθεί την κοίτη του ποταμού Λούρου (όρια Νομών Πρέβεζας - Άρτας) και καταλήγει στον Αμβρακικό κόλπο σε απόσταση ενός (1) περίπου χιλιομέτρου από τις εκβολές του.
Νότια: Με κατεύθυνση αρχικά δυτική ακολουθεί θαλάσσια πορεία σχεδόν παράλληλη προς τη λουρονησίδα της λιμνοθάλασσας «τσοπέλι» καθόλο το μήκος της και σε μέση απόσταση 600 μέτρων περίπου απ’ αυτής.
Δυτικά: Με κατεύθυνση βορειοδυτική καταλήγει αρχικά στην ακτογραμμή και στη συνέχεια ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο φθάνει στη συμβολή του με την Ε.Ο. Πρέβεζας - Ιωαννίνων (απόσταση 300 περίπου μέτρων Βόρεια της διασταύρωσης Μιχαλιτσίου) την οποία ακολουθεί μέχρι της συμβολής της με τον αμαξιτό δρόμο που αναπτύσσεται βόρεια της λιμνοθάλασσας «τσοπέλι» απ’ όπου και ξεκίνησε.
3. Τμήμα Περιοχής Γλυκού Βάλτου
Το τμήμα αυτό ορίζεται ως εξής:
Βόρεια: Ακολουθεί το εξωτερικό ανάχωμα του ποταμού Λούρου από το ύψους του Αγίου Βαρνάβα μέχρι τη συμβολή του με την Ε.Ο. Πρέβεζας - Ιωαννίνων (απόσταση 320 μ. βορειοδυτικά της διασταύρωσης Πέτρας).
Ανατολικά: Με κατεύθυνση νοτιοανατολική ακολουθεί την Ε.Ο. επί μήκους 320μ. μέχρι τη διασταύρωση Πέτρας, στη συνέχεια ακολουθεί το δρόμο προς Πέτρα μέχρι τη συμβολή του με το εσωτερικό ανάχωμα του ποταμού Λούρου, το οποίο ακολουθεί μέχρι του λιβαδίου Πέτρας (γεωργικοί κλήροι) διερχόμενο στο εξωτερικό όριο αυτού και με κατεύθυνση αρχικά νότια και στη συνέχεια ανατολική καταλήγει επί της οδού Πέτρας- Στρογγυλής την οποία ακολουθεί μέχρι τα όρια των Νομών Πρέβεζας - Άρτας.
Νότια - Δυτικά: Ακολουθεί τα όρια των Νομών Πρέβεζας -
Άρτας που διέρχονται διαμέσου του γλυκού βάλτου και με κατεύθυνση νοτιοδυτική καταλήγει στον ποταμό Λούρο τον οποίο ακολουθεί για μικρό διάστημα (κατά το ρουν αυτού) και στη συνέχεια στρέφεται δυτικά και καταλήγει σε υπάρχοντα αγροτικό δρόμο, τον οποίο ακολουθεί για να καταλήξει επί του αναχώματος στο σημείο απ’ όπου και ξεκίνησε.
4. Τμήμα Περιοχής Προφήτη Ηλία
Το τμήμα αυτό ορίζεται ως εξής:
Βόρεια: Με δασικό δρόμο Ηλιοβουνίων από τη θέση «δεξαμενή» ποτίσματος ζώων, διερχόμενο από τις θέσεις «κακολάγκαδο», «λούτσα», «δεξαμενή» μέχρι τη θέση «σκυλοπήγαδο».
Ανατολικά: Ακολουθώντας τον ίδιο δρόμο διέρχεται από τις θέσεις «φτεριάς», «γκρόπα» και φθάνει στο ύψος του λατομείου, από εκεί στρέφεται αρχικά βορειοδυτικά και στη συνέχεια νότια για να καταλήξει επί της Ε.Ο. Πρέβεζας - Ιωαννίνων.
Νότια - Δυτικά: Ακολουθεί την Ε.Ο. μέχρι τη συμβολή της με το δασικό δρόμο που διέρχεται ανατολικά του οικισμού Ηλιοβουνίων και στη συνέχεια δια του δασικού δρόμου καταλήγει στη θέση «δεξαμενή» απ’ όπου και ξεκίνησε.
Β. Απαγορεύεται το κυνήγι με χρήση πλωτών μέσων σε όλη την υπόλοιπη (Χερσαία) περιοδικά κατακλυζόμενη με νερό περιοχή του Αμβρακικού που βρίσκεται στα Διοικητικά όρια του Ν. Πρέβεζας.
Η πορεία των παραπάνω οριογραμμών απεικονίζεται παραστατικότερα στο χάρτη κλίμακας 1:70.000 που συνοδεύει την παρούσα, ενώ για την διευκόλυνση των κυνηγών θα πρέπει να γίνει σήμανση των ορίων με κατάλληλες πινακίδες, με μέριμνα των Κυνηγετικών Συλλόγων Πρέβεζας και Φιλιππιάδας.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (σύμφωνα με το άρθρο 3 ν. 177/1975 ΦΕΚ 205/1975 τ.Α΄) και θα ισχύει από την έναρξη της Κυνηγετικής περιόδου 2008-2009.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 287 παρ. 9 και 18 του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα» και του άρθρου 9 παρ. 3 της με αριθμ. 414985/1985 (ΦΕΚ Β 7757 /18.12.1985) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πρέβεζα, 7 Αυγούστου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Β. ΔΑΛΑΡΟΣ