Έγκριση προγράμματος κυνηγίου της Ιδιωτικής Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής, στην περιοχή Ασκύφου Σφακιών Ν. Χανίων για το κυνηγετικό έτος 2010-2011

ΦΕΚ Β 1554 - 21.09.2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4400
(5)
Έγκριση προγράμματος κυνηγίου της Ιδιωτικής Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής, στην περιοχή Ασκύφου Σφακιών Ν. Χανίων για το κυνηγετικό έτος 2010-2011.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ 200149/2834/6-8-20-10 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον «Καθορισμό τελών έκδοσης αδειών κυνηγίου για το κυνηγετικό έτος 2010-2011».
2. Την υπ’ αριθμ 200148/2833/6-8-2010 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2010-2011».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 και του άρθρου 6 παρ. 3 του Π.Δ. 453/77 «Περί των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών (ΕΚΠ) και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας σε αυτές.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 253 και 254 του Ν,Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα», όπως έχουν αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75.
5. Την με αριθ. 934/27-2-2001 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 499/τΒ/30-4-2001 « Χαρακτηρισμός και ίδρυση ιδιωτικής ελεγχόμενης κυνηγετικής περιοχής στα Ασκύφου Σφακιών Ν. Χανίων».
6. Το από 3-8-2010 πρόγραμμα κυνηγίου, που συντάχθηκε από την ΚΟΥΦΟΣ Π. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΚΥΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΕΚΠ), και συμπληρώθηκε από την Υπηρεσία μας.
7. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 107/τΑ/30-5-97).
8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 6730/12-8-2003 (ΦΕΚ Β΄ 1288) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής με Ε.Γ.Γ.Π. Κρήτης αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους προϊσταμένους και υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Περιφέρειας», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το πρόγραμμα κυνηγίου της Ιδιωτικής Ελεγχόμενης Κυνηγετικής -Περιοχής ΚΟΥΦΟΣ Π.-ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΚΥΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΕΚΠ), για την κυνηγετική περίοδο 2010-2011 όπως παρακάτω.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΥΦΟΣ Π.-ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΚΥΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009-2010
Άρθρο 1
Δυνατότητα κυνηγιού στην ΚΟΥΦΟΣ Π-ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ, ΟΕ ΑΣΚΥΦΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (EXIT) έχει κάθε Έλληνας ή αλλοδαπός κυνηγός με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.1 Να είναι εφοδιασμένοι με την καθιερωμένη άδεια κυνηγίου που να ισχύει για τον Νομό Χανίων.
1.2 Να εξασφάλισα την ειδική άδεια κυνηγιού που εκδίδα η ΚΟΥΦΟΣ Π.-ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ.Ο.Ε.
Άρθρο 2
Διαδικασία
2.1. Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός απευθύνεται στην ΚΟΥΦΟΣ Π.-ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ.Ο.Ε. στην διεύθυνση: «Είδη κυνηγιού - Εκτροφείο θηραμάτων Σκοπευτήριο Ασκύφου Δήμου Σφακίων (τηλ 6977444959)» στην τοποθεσία Πηγαδάκια, και γνωστοποιεί στον επόπτη λειτουργίας την επιθυμία του να κυνηγήσει γνωστοποιώντας το ονοματεπώνυμο, την δ/νση κατοικίας του, το τηλέφωνο, το επάγγελμα του, θηράματα για τα οποία ενδιαφέρεται και ημερομηνία κυνηγίου.
2.2. Η ΚΟΥΦΟΣ Π.-ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. ΟΕ με βάση το βιβλίο προτεραιότητας, καθορίζει τις πιθανές ημερομηνίες κυνηγίου και εκδίδει την ειδική άδεια κυνηγίου, ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο.
23. Τουλάχιστον 24 ώρες, πριν από την καθορισμένη ημέρα κυνηγίου ο κυνηγός θα πρέπει να επικοινωνήσει με την γραμματεία της ΚΟΥΦΟΣ Π.-ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. ΟΕ, για να επιβεβαιώσει την διάθεση του να κυνηγήσει.
2.4. Την ημέρα του κυνηγιού, ο κυνηγός παρουσιάζεται στο καφέ μπαρ της εταιρίας που ευρίσκεται στην τοποθεσία Πηγαδάκια Ασκύφου περί πρωινή ώρα, παραδίδει την κανονική άδεια και παραλαμβάνει από τον επόπτη της ΚΟΥΦΟΣ Π. - ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. ΟΒ. την ειδική άδεια.
2.5. Ακολουθεί ο έλεγχος της ασφάλειας του οπλισμού και καταλληλότητας των φυσιγγίων για αποφυγή ατυχημάτων.
Στον κυνηγό γνωστοποιούνται βασικοί κανόνες κυνηγίου που θα πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς απόκλιση και παραδίδεται το πρόγραμμα του κυνηγιού καθώς και άλλα έντυπα συνοδευόμενα με τα όρια της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (E.Κ.Π).
2.6. Μετά την παραπάνω διαδικασία ακολουθεί η οργάνωση, ο σχεδιασμός και το κυνήγι στην E.Κ.Π. σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες της επομένης ποιραγράφου και της ρυθμίσεις της παραγράφου Α.
2.7. Μετά την λήξη του κυνηγιού, ο κυνηγός επιστρέφει στο χώρο υποδοχής του καφέ -σκοπευτηρίου όπου ακολουθεί η λογιστική τακτοποίηση του.
Άρθρο 3
Κανόνες κυνηγίου
Με την παραλαβή της ειδικής άδειας κυνηγίου, ο κυνηγός ακολουθεί πιστά και αδιαμαρτύρητα τις οδηγίες του επόπτη και εφαρμόζει οπωσδήποτε τους παρακάτω κανόνες.
3.1. Εισέρχεται στο χώρο κυνηγιού της Ε.Κ.Π. με την συνοδεία εντεταλμένου οργάνου της ΚΟΥΦΟΣ Π.-ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε και χωρίς συνοδό επισκέπτη για λόγους ασφαλείας.
3.2. Ο σκύλος ή τα σκυλιά που χρησιμοποιούνται πρέπει να υπακούουν πιστά στις εντολές του ιδιοκτήτη τους.
33. Κινείται μόνο μέσα στον τομέα που αναγράφει η ειδική άδεια του και στη κατεύθυνση που κρίνα σωστή ο επόπτης, ώστε να εξασφαλίζεται α) η ασφάλααοιπό κυνηγετικά ατυχήματα β) η μεγαλύτερη επιτυχία και γ) η μικρότερη διασπορά θηραμάτων.
3.4. Ο κυνηγός δεν πυροβολεί χαμηλά ποτέ, όταν το θήραμα ευρίσκεται μακρύτερα από το δραστικό βεληνεκές του όπλου του.
3.5. Μόλις συμπληρώσει τον αριθμό θηραμάτων που έχα δηλώσα, ειδοποιεί τον επόπτη, ο οποίος αποφάσιζα στην συνέχεια αν πρέπα να αποσυρθεί η όχι.
3.6. Γι α λόγους ασφαλείας των κυνηγών και βελτίωση της λατουργικότητας της κυνηγετικής περιοχής έχει διαχωριστεί σε δυο τομείς με σαφή οριοθέτηση και με βάση την τοπογραφική διαμόρφωση της περιοχής.
3.7. Ο συνολικός αριθμός κυνηγών που θα κυνηγούν ταυτόχρονα στην ΚΟΥΦΟΣ Π.-ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε, δεν θα υπερβαίνει τους ΔΕΚΑ, ενώ κατανομή τους κατά ομάδες και τομείς θα γίνεται με απόλυτη πρωτοβουλία του επόπτη.
3.8. Επιτρέπεται στον κυνηγό να φέρει τα δικά του κυνηγετικά τουφέκια με γέμισμα μέχρι 3 φυσίγγια. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιεί τα δικά του σκυλιά μέχρι δυο και εφόσον, με κτηνιατρικά πιστοποιητικά αποδεικνύεται η άριστη υγεία των.
3.9 Από την ΚΟΥΦΟΣ Π.-ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε, διατίθενται σκυλιά φέρμας, άριστα εκπαιδευμένα καθώς επίσης και κυνηγετικά τουφέκια δωρεάν.
3.10 Ο συνολικός αριθμός θηραμάτων που θα θηρευτούν κατά την κυνηγετική περίοδο καθορίζεται ως εξής:
Φασιανοί: 1500
Πέρδικες: 1000
Ορτύκια: 1000
Οι παραπάνω αριθμοί μπορούν να διαφοροποιηθούν με απόφαση της Δ/ντριας Δασών ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.
3.11 Τα θηράματα των οποίων επιτρέπεται το κυνήγι στην ΚΟΥΦΟΣ Π.-ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ.Ο.Ε είναι μόνο τα είδη που εκτρέφονται στο ομώνυμο εκτροφείο της εταιρείας με τα οποία εμπλουτίζεται η περιοχή Κανένα άλλο είδος θηράματος δεν θα μεταφέρεται η εξαπολύεται στην κυνηγετική περιοχή.
3.12 Οι τιμές των παραπάνω θηραμάτων (θηρευμένων) είναι:
Φασιανοί 20 ευρώ ο καθένας
Πέρδικες 16 ευρώ η κάθε μία
Ορτύκι 8 ευρώ το κάθε ένα
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π. Α 11%
3.13 Ο επιτρεπόμενος αριθμός προς θήρα για κάθε θήραμα είναι μέχρι 40 φασιανοί, 20 πέρδικες και 40 ορτύκια ανά κυνηγό και έξοδο.
3.14 Μετά το τέλος του κυνηγιού ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της ΚΟΥΦΟΣ Π.- ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. θα εκδίδει διπλότυπη απόδειξη για τον αριθμό και την αξία των φονευθέντων θηραμάτων.
Αντίγραφο της παραπάνω απόδειξης παραδίδεται στον κυνηγό και αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό διακίνησης και κατοχής των θηραμάτων.
3.15 Όλοι οι κυνηγοί κατά την άσκηση θήρας στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή είναι ασφαλισμένοι με το υπάριθμ 44421 συμβόλαιο της Διεθνής Ένωσης σε περίπτωση ατυχήματος.
3.16 Η Κυνηγετική περίοδος για την ΚΟΥΦΟΣ Π.-ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε αρχίζει από 20-8-2010 έως 28.2.2011.
3.17 Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινόμενων δεν θα ασκείται κυνήγι (χιονόπτωση και για όσες ημέρες η κυνηγετική περιοχή είναι χιονοσκεπής, κυνήγι επίσης δεν θα ασκείται σε περίπτωση που δεν υπάρχει καλή ορατότητα λόγω ομίχλης).
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Χανιά, 27 Αυγούστου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Δ/ντής Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ