Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου

ΦΕΚ Β 2278 - 26.10.2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5428
(2)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, στις κτηματικές περιφέρειες των κοινοτήτων Γραμματικού - Βαρνάβα - Καπανδριτίου και Δήμου Μαραθώνα Αττικής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1 .Τις δ/ξεις του άρθρου 258 παρ.5 του ν.δ. 86/1969, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.3 του ν.. 177/71975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεως τινών του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 51/1987 «Καθορισμός Περιφερειών της χώρας, για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της Περιφ. Ανάπτυξης» .
3. Τις δ/ξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22.3.1993) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Την υπ’ αριθμ. 85352/3697/19.7.1993 εγκύκλιο Δ/γή της Δ/νσης Αισθητικών δασών - δρυμών και θήρας Υ.Α.Α.&Τ.
5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1.7.1994 εγκύκλιο Δ/γή της ίδιας ως άνω Δ/νσης. Τις δ/ξεις του ν. 2503/1997 «Πα την Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λ.π».
6. Την υπ’ αριθμ. 103382/2740/4.8.2009 υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1611 /Β΄/5.8.2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2009-2010».
7. Την υπ’αριθμ. 105786/3228/9.9.2009 υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1977/Β΄/10.9.2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2009-2010 για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Τροποποίηση της έναρξης κυνηγιού της νησιωτικής πέρδικας στην υπόλοιπη Ελλάδα».
8. Την υπ’ αριθμ. 105759/3006/26.8.2009 Δ/γή Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκδοση απαγόρευσης θήρας και αντίστοιχης ΔΑΔ».
9. Την υπ’αριθμ. 107545/1889/16.9.2009 Δ/γή Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ρυθμίσεις θήρας».
10. Την υπ’ αριθμ. οικ. 6413/29.5.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής «με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στον Γεν. Δ/ντή Περιφέρειας κ.λ.π.»
11. Την υπ’ αριθμ. 3846/26.8.2009 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Καπανδριτίου με την οποία προτείνεται η εν θέματι απαγόρευση.
12. Τις υπ’ αριθμ. 794/25.8.2009 και υπ’ αριθμ.Φ1410/2154/ 2.9.2009 Προτάσεις της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος για τις καμένες εκτάσεις στο πλαίσιο σχεδίου διαχείρισης της θηραματοπανίδας.
13. Την μεγάλη πυρκαγιά που έλαβε χώρα την 21-22-23-24 Αυγούστου 2009 στις κτηματικές περιφέρειες των κοινοτήτων Γραμματικού - Βαρνάβα - Καπανδριτίου και Δήμου Μαραθώνα Αττικής και κάηκαν εκτάσεις συνολικού εμβαδού 98.000 στρ. περίπου (δάση, δασικές αναδασωτέες εκτάσεις, αγροτικές εκτάσεις) των κτηματικών περιφερειών κοινοτήτων Γραμματικού - Βαρνάβα - Καπανδριτίου και Δήμου Μαραθώνα Αττικής, αποφασίζουμε:


Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων έως 31.5.2013 και επανεξέταση της αναγκαιότητας παράτασης την 31.1.2013 σε έκταση συνολικού εμβαδού 98.000 στρ. περίπου (δάση, δασικές αναδασωτέες, εκτάσεις, αγροτικές εκτάσεις) στις κτηματικές περιφέρειες του Δήμου Μαραθώνα και κοινοτήτων Γραμματικού - Βαρνάβα και Καπανδριτίου Αττικής όπως αυτές περικλείονται από τη συνεχόμενη μαύρη γραμμή πάχους 0,8 χιλ. που εμφαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα απόφασή μας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ, κλίμακας 1:50.000 θεωρημένο την 26.8.2009 από το Δασάρχη Καπανδριτίου Φραγκιαδάκη Γεώργιο.
Τα όρια της καμένης έκτασης ορίζονται σε από βορρά προς ανατολάς:
Άρχεται από «Πυργάθι» Γραμματικού ακολουθεί την νοητή γραμμή όριο καμένης έκτασης φτάνει στον αγροτοδασικό δρόμο Σέσι- οικισμός Γραμματικού τον ακολουθεί μέχρι την δασική θέση «Κουτσουλιέριζα» κατευθύνεται ανατολικά ακολουθώντας το όριο της καμένης έκτασης φτάνει στο δρόμο «Σέσι» Ραμνούντα μέχρι την διασταύρωσή του για Λιμνιώνα ακολουθεί το δρόμο Λιμνιώνα Σέλκι Γραμματικού ακολουθεί το όριο της καμένης έκτασης και φθάνει στην κορυφή «Κιάφα Μπέκα» κατέρχεται μέχρι τις εκχερσώσεις Πάντου στη θέση «Αύρα» ακολουθεί την νοητή γραμμή μέχρι τις εκχερσώσεις Πάντου στη θέση «Πάτημα» φτάνει στις εγκαταστάσεις Μπενάκη ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Κάτω Σούλι Μαραθώνα μέχρι την θέση Μπέη ακολουθεί τα όρια αγροτικών δασικών εκτάσεων στις θέσεις Κοκκινάρεζα και Προφήτη Ηλία Μαραθώνα έρχεται δυτικά μέχρι την θέση Πανόραμα όπου συνεχίζει νότια προς νεκροταφείο Μαραθώνα και από εκεί φτάνει στο ελικοδρόμιο Κοτρώνι και συνεχίζει στις θέσεις «Αυλώνα» - «Άγιος Γεώργιος» Βρανά - Μουσείο Μαραθώνα μέχρι το όριο με Νέα Μάκρη συνεχίζεται δυτικά μέχρι την θέση «Αγριλίκι» όριο με εκτάσεις Δασαρχείου Πεντέλης συνεχίζει βόρεια μέχρι την θέση Φαράγγι Οινόης - Φράγμα Μαραθώνα - Λίμνη Μαραθώνα -Αγίου Σαράντα Καπανδριτίου Ρέμμα Ράθες Καπανδριτίου - επαρχιακό δρόμο Καπανδριτίου Βαρνάβα μέχρι την διασταύρωσή του με επαρχιακό δρόμο Βαρνάβα Γραμματικού τον ακολουθεί μέχρι τον οικισμό Βαρνάβα και εκείθεν ακολουθεί τον ασφαλτόδρομο Βαρνάβα άνω στρατόπεδο Βαρνάβα συνεχίζεται με τον υπάρχοντα αγροτοδασικό δρόμο στρατόπεδο Βαρνάβα μέχρι του σημείου συνάντησής του με τον ασφαλτόδρομο Βαρνάβα - Παραλία Βαρνάβα συνεχίζει ανατολικά το όριο της καμένης έκτασης «Πυργάθι» Γραμματικού.
Με την παρούσα απόφαση δεν θίγεται, ουδέ ανατρέπεται, οποιοδήποτε άλλο καθεστώς γενικής απαγόρευσης θήρας στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, καθώς επίσης δεν θίγονται οι γενικότερες διατάξεις των ισχυουσών νόμων και διαταγμάτων κ.λ.π που έχουν εφαρμογή εντός της ανωτέρω περιγραφείσης εκτάσεως.
Το Δασαρχείο Καπανδριτίου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας και δημοσίευσή της κατά τα γνωστά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την κυνηγετική περίοδο 2009-2010.
Αγία Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2009
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής Δασών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΣΗΣ
Αριθμ. 6038
(3)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, σε περιοχές των Δήμων Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Δροσιάς, Διονύσου, Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας, Ν. Πεντέλης, Π. Πεντέλης, Μελισσίων, Παλλήνης, Ραφήνας, Ν. Μάκρης και των Κοινοτήτων Σταμάτας, Ροδόπολης, Ανθούσας και Πικερμίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258 παρ.5 του ν.δ. 86/1969, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.3 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεως τινών του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 51/1987 «Καθορισμός Περιφερειών της χώρας, για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της Περιφ. Ανάπτυξης» .
3. Τις δ/ξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22.3.1993) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Την υπ’ αριθμ. 85352/3697/19.7.1993 εγκύκλιο Δ/γή της Δ/νσης Αισθητικών δασών -δρυμών και θήρας Υ.Α.Α.&Τ.
5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1.7.1994 εγκύκλιο Δ/γή της ίδιας ως άνω Δ/νσης.
Τις δ/ξεις του ν. 2503/1997 «Για την Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λ.π».
6. Την υπ’αριθμ. 103382/2740/4.8.2009 υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1611/Β΄/5.8.2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2009-2010».
7. Την υπ’αριθμ. 105786/3228/9.9.2009 υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1977/Β΄/10.9.2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2009-2010 για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Τροποποίηση της έναρξης κυνηγιού της νησιωτικής πέρδικας στην υπόλοιπη Ελλάδα».
8. Την υπ’ αριθμ. 105759/3006/26.8.2009 Δ/γή Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκδοση απαγόρευσης θήρας και αντίστοιχης ΔΑΔ».
9.Την υπ’ αριθμ. 107545/1889/16.9.2009 Δ/γή Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ρυθμίσεις θήρας».
10. Την υπ’ αριθμ. οικ.6413/29.5.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής «με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στον Γεν. Δ/ντή Περιφέρειας κ.λ.π.».
11. Την υπ’ αριθμ. 6916/25.9.2009 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Πεντέλης με την οποία προτείνεται η εν θέματι απαγόρευση.
12. Τις υπ’ αριθμ. 794/25.8.2009 και υπ’ αριθμ. Φ1410/2154/2.9.2009 Προτάσεις της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος για τις καμένες εκτάσεις στο πλαίσιο σχεδίου διαχείρισης της θηραματοπανίδας.
13. Την ανάγκη ανανέωσης - τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 7933/21/4.9.2006 Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας για την προστασία των θηρεύσιμων ειδών από τις εκτεταμένες καταστροφές του φυσικού βιότοπου που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά της 21-22-23-24 Αυγούστου 2009 σε περιοχές των Δήμων Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Δροσιάς, Διονύσου, Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας, Ν. Πεντέλης, Π. Πεντέλης, Μελισσίων, Παλλήνης, Ραφήνας, Ν. Μάκρης και των Κοινοτήτων Σταμάτας, Ροδόπολης, Ανθούσας και Πικερμίου, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων έως 31.5.2013 και επανεξέταση της αναγκαιότητας παράτασης την 31.1.2013 σε έκταση συνολικού εμβαδού 167.000 στρ. (δασικές, αγροτικές και οικιστικές) στις κτηματικές περιφέρειες των Δήμων Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Δροσιάς, Διονύσου, Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας, Ν. Πεντέλης, Π. Πεντέλης, Μελισσίων, Παλλήνης, Ραφήνας, Ν. Μάκρης και των Κοινοτήτων Σταμάτας, Ροδόπολης, Ανθούσας και Πικερμίου όπως αυτές περικλείονται από τη συνεχόμενη γραμμή που εμφαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα απόφασή μας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ, κλίμακας 1:50.000 θεωρημένο την 25.9.2009 από το Δασάρχη Πεντέλης Καλπαξίδη Αναστάσιο περιγραφικά δε περικλείονται από τα εξής όρια:
ΒΟΡΕΙΑ: Άρχεται από Λ. Μαραθώνος Αγ. Στεφάνου, συνεχίζει Λ. Τραπεζούντος, ακολουθεί την κοίτη του ρέματος Ζάστανη - όρια Λίμνης Μαραθώνα - φράγμα Λίμνης Μαραθώνα συνεχίζει ρέμα Ντριστήλες, ακολουθεί Άσπρα Χώματα έως τη βουνοκορφή Αγ. Λουκά και τη βουνοκορφή Στρωματάκια συνεχίζει Αγ. Γεώργιο Βρανά - Αγριλίκι μέχρι τα όρια Δ.Ν. Μάκρης.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Η Λεωφόρος Μαραθώνος από τα όρια Δήμου Μαραθώνα μέχρι διασταύρωση Δήμου Ραφήνας.
ΝΟΤΙΑ: Η Λεωφόρος Μαραθώνος από διασταύρωση Ραφήνας μέχρι όριο σχεδίου πόλης Γέρακα.
ΔΥΤΙΚΑ: Ακολουθεί όριο σχεδίου πόλης Δήμου Γέρακα, Δ. Χαλανδρίου, όριο Δ.Π. Πεντέλης και Δ. Βριλησσίων, όριο σχεδίου πόλης Δ.Ν. Πεντέλης, Δ. Μελισσίων, Δ. Κηφισιάς (θέση Παλιάγιαννη - Κοκκιναράς), Δ.Ν. Ερυθραίας, όριο Δ. Εκάλης, όριο σχεδίου πόλης Δ. Δροσιάς, όριο σχεδίου Εύξεινος Πόντος Κοινότητας Σταμάτας έως Λεωφόρο Ανοίξεως.
Με την παρούσα απόφασή μας δεν θίγεται, ουδέ ανατρέπεται, οποιοδήποτε άλλο καθεστώς γενικής απαγόρευσης θήρας στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, καθώς επίσης δεν θίγονται οι γενικότερες διατάξεις των ισχυουσών νόμων και διαταγμάτων κ.λ.π που έχουν εφαρμογή εντός της ανωτέρω περιγραφείσης εκτάσεως.
Το Δασαρχείο Πεντέλης παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας και δημοσίευσή της κατά τα γνωστά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την κυνηγετική περίοδο 2009-2010.
Αγία Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2009
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής Δασών
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΣΗΣ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση