Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας


ΦΕΚ Β 1167 - 04.08.2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2626
(14)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρκειας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις:
1.1. Του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
1.2 Του Ν. 2647/98 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια».
1.3 Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 « Περί Δασικού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 του Δασικού Κώδικα».
2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ Β/757/18-?12-?1985) ΚΥΑ «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ. 87578/703/06-03-2007 (ΦΕΚ Β/581/23-04-2007) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικ. και Οικονομικών και Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Τις υπ’ αριθμ. 78006/2538/01-07-1994 και 67253/ 1710/2-?4-1996 Δ/γες του Υπουργείου Γεωργίας αναφορικά με τις «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
4. Την αριθμ. 7622/1484/29-01-2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων κ.λ.π.».
5. Το με αριθμ. 29/11-6-2010 έγγραφο του Κυνηγητικού Συλλόγου Παραμυθιάς και το αριθμ. 4873/8-7-2010 έγγραφο του Δήμου Παραμυθιάς.
6. Την αριθ. ΔΥ/05-07-2010 πρόταση Προϊσταμένης Θήρας, Κατερίνας Γκαμπρέλα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Παραμυθιάς και των Δημοτικών Διαμερισμάτων Καρυωτίου και Χρυσαυγής, Νομού Θεσπρωτίας, επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας στο Νομό Θεσπρωτίας και γενικότερα της χώρας μας, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την ισχύ της με αριθμ. 1904/27-06-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για μια πενταετία ήτοι από 1-8-2010 έως 31-7-2015, στην κτηματική περιφέρεια Δήμου Παραμυθιάς και των Δημ.Διαμ. Καρυωτίου και Χρυσαυγής σε έκταση εμβαδού - 30.500- στρεμ. περίπου, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη και ορίζεται ως ακολούθως:
Αρχίζει από κορυφογραμμή Γκορίλλα όπου βρίσκεται η Ασκητική σπηλιά Αγίου Αρσενίου ακολουθεί την κορυφογραμμή (Γκορίλλα) νοτιοανατολικά μέχρι Άσπρη Σκάλα κατέρχεται την χαράδρα Κρανιάς μέχρι Τσέπι Κόντου, συνεχίζει κατωφερικά περικλείοντας το κάστρο Βέλλιανης, από εκεί συνεχίζει και φθάνει στην εκκλησία Αγίου Νικολάου Βέλλιανης μέχρι την τοποθεσία Κρεμαστή, ακολουθεί Λάκκο Γκελονίτι, συνεχίζει στις τοποθεσίες Ρόδος-Μέγατα-Ράχη Χασάν, ακολουθεί επαρχιακό δρόμο Βέλλιανης-Καρυωτίου μέχρι τη θέση «Εικόνισμα», συνεχίζει επαρχιακό δρόμο προς Παραμυθιά και φθάνει μέχρι το Λάκκο Χόνδρου, από εκεί συνεχίζει και φθάνει στα υψώματα «Ταμπούρι», μέχρι υψώματα κατασκηνώσεων όπου υπάρχει περίφραξη αναδάσωσης.Ακολουθεί την περίφραξη αναδάσωσης και φθάνει μέχρι τον επαρχιακό δρόμο Παραμυθιάς-Αγίας Κυριακής,στη θέση «Βρύση Κόκκορη». Συνεχίζει τον επαρχιακό δρόμο μέχρι την τοποθεσία «Κούλια», ακολουθεί ανωφερικά και φθάνει στο ύψωμα Ντέργου, συνεχίζει προς τα δεξιά την κορυφογραμμή και φθάνει μέχρι την Ασκητική σπηλιά Αγίου Αρσενίου όπου και άρχισε.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-8-2010 και λήγει στις 31-7-2015.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 287 παρ. 9 και 18 του ΝΔ 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» και του άρθρου 9 παρ. 3 της με αριθμ. 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηγουμενίτσα, 8 Ιουλίου 2010
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ