Απαγορευτική Διάταξη Θήρας Λ/Θ ΚΟΤΥΧΙΟΥ - ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ


ΦΕΚ Β 937 - 28.06.2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 68092/2699
(5)
Απαγορευτική Διάταξη Θήρας Λ/Θ ΚΟΤΥΧΙΟΥ -
ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Αριθμ. ΔΑΔ 4)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 (παρ. 3), 21 (παρ. 1 και 2), 28, 29, 30 και 31 (παρ. 9 και 10) του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄) όπως τα άρθρα 18 και 21 τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/τ.Α΄) και όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α΄) και το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 256 και 258 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα» όπως συμπληρώθηκε από το Ν. 177/75.
3. Τις διατάξεις της με αρίθμ.4149985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/8/18-12-1985) Κ.Υ.Α. «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/93 (ΦΕΚ 40 A /23-5-1993) «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περ/κές Αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 904/13-6-1994) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτ/σης κ.λ.π.» όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 & 6 του Ν. 2240/94 (ΦΕΚ 1534/16-9-1994).
6. Την υπ’ αριθμ. 11278/28-9-2005 απόφαση το Γεν. Γραμματέα Π.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1434/τ.Β΄/18-10-2005) «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Αποφάσεων, εγγράφων, ενταλμάτων κ.λπ. «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στο Γεν. Δντή της Περιφέρειας».
7. Τις διατάξεις της § 9 του άρθρου 4 της με αριθ. 12365/29-4-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 159/?/29-4-2009) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, του δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής ως Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου-Στροφυλιάς»
8. Το γεγονός ότι από τις κανονικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Απαγορεύουμε από την 1η Αυγούστου 2010 μέχρι την 29η Απριλίου 2012 το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες A, AB1, ΑΒ2, A1, B1 σύμφωνα με το άρθρο 4 της με αριθ. 12365/29-4-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 159/Δ/29-4-2009) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, του δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής ως Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου-Στροφυλιάς», όπως φαίνονται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη με κλίμακα 1:50.000 ήτοι:
• Αρχίζει από τα Λουτρά Υρμίνης (Κουνουπελίου) και ακολουθεί τα όρια των Δασαρχείων Αμαλιάδας και Πάτρας στις θέσεις «Σαμαρέικα» και «Ψηλό Καταράχι» μέχρι το σημείο 16’ που ορίζεται από τη διασταύρωση της οδού από Μανωλάδα προς Κουνουπέλι.
• Σημείο 16΄ ορίζεται η διασταύρωση της οδού από Μανωλάδα προς Κουνουπέλι
• Σημείο 16, ορίζεται ο βορειότερος πάσσαλος της περίφραξης της Υπηρεσίας μας.
• Σημείο 17, ορίζεται το σημείο της οδού Κουνουπέλι-Μεγάλο Πεύκο στην πινακίδα εισόδου (βόρεια του οικισμού) στα όρια του οικισμού Μεγάλο Πεύκο.
• Σημείο 18, ορίζεται το σημείο της οδού Μεγάλο Πεύκο-Μανωλάδα, όπου ο δρόμος στρέφει νοτιοανατολικά, όπου διασταυρώνεται με χωματόδρομο που οδηγεί προς τον οικισμό Μπρινιά. Διευκρινίζεται ότι στο σημείο αυτό καταλήγουμε από το σημείο 17 ακολουθώντας το βόρειο και δυτικό όριο του οικισμού και μέχρι τη νοτιοδυτική γωνία του οικισμού. Από το σημείο αυτό ακολουθούμε τη νοητή ευθεία μέχρι τη στροφή του δρόμου προς τον οικισμό Μανωλάδας (όπου και το σημείο 18).
• Σημείο 19, είναι η διασταύρωση του δρόμου Μανωλάδας-Παραλίας Φάλαρη και του χωματόδρομου που οδηγεί από το Μεγάλο Πεύκο στον οικισμό Μπρινιά.
• Σημείο 20, ορίζεται το σημείο τομής του βόρειου άκρου του οικισμού Μπρινιά και του δρόμου που συνδέει τους οικισμούς Μεγάλο Πεύκο-Μπρινιά.
• Σημείο 21, ορίζεται ο νοτιότερος (τελευταίος) πάσσαλος της περίφραξης της Υπηρεσίας μας που βρίσκεται σε απόσταση 100 περίπου μέτρων από την ακτογραμμή.
• Σημείο 22, βρίσκεται σε απόσταση τριακοσίων (300) μέτρων από το τριγωνομετρικό σημείο 4 (ΓΥΣ) και φτάνουμε σε αυτό ακολουθώντας τη νοητή γραμμή από το σημείο 21 σχεδόν παράλληλα με την ακτογραμμή και σε απόσταση 100 μέτρων από αυτήν.
• Σημείο 23, σε αυτό φτάνουμε ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο από τη Μανωλάδα στις θέσεις «Βάλτος» και «Αγραπιδούλα».
• Σημείο 24, σε αυτό φτάνουμε ακολουθώντας την Εθνική οδό Βάρδας-Λεχαινών. Στο τρίτο χιλιόμετρο και στο πρώτο πρατήριο βενζίνης (πρατήριο Καραφωτιά) στρίβουμε δεξιά σε αγροτικό οδό. Ακολουθώντας την αγροτική και μετά από 1870 μέτρα η οδός διακλαδίζεται. Ακολουθώντας τον δεξιό κλάδο και μετά από 745 μέτρα διερχόμαστε μέσω μικρής γέφυρας πάνω από το ρέμα Κλιματσίδι. Συνεχίζοντας στην ίδια οδό και σε απόσταση 1220 μέτρων καταλήγουμε στο σημείο 24.
• Σημείο 25, σε αυτό το σημείο φτάνουμε ακολουθώντας την αριστερή διακλάδωση της πορείας του προηγούμενου σημείου. Ακολουθώντας την αγροτική οδό και μέχρι το σημείο τομής της με το ρέμα Κλιματσίδι συναντάμε το σημείο 25.
• Σημείο 26 ορίζουμε τη βορειοανατολική γωνία του ιδιωτικού ιχθυοτροφείου Πέππα-Λεβαντή.
• Σημείο 27, στο σημείο αυτό φτάνουμε ακολουθώντας από το σημείο 26 τη νοητή ευθεία μέχρι την απόληξη της περιφερειακής τάφρου 22.1 Τ της λ/θ Κοτυχίου.
• Σημείο 28, στο σημείο αυτό φτάνουμε ακολουθώντας με νότια κατεύθυνση την τάφρο 22.1 Τ (Ν) και μέχρι τη συμβολή με τη νότια αποστραγγιστική τάφρο 22 Τ, προέκταση του ποταμού Γουβού.
• Σημείο 29, είναι το σημείο τομής της τάφρου 22 Τ με την ακτογραμμή.
• Σημεία 30, 31, 32, 33 και 34 οι παλιές αλυκές στην περιοχή του Δήμου Λεχαινών.
• Σημείο 35, ταυτίζεται με το σημείο Β7 (η κοίτη του χειμαρροπόταμου μέχρι την εκβολή της στη θάλασσα και σε απόσταση 500 μ. περίπου από το νότιο παραλιακό άκρο των αλυκών Λεχαινών.
Β. Απαγορεύουμε το κυνήγι στη θαλάσσια περιοχή και σε ακτίνα 300 μ. από την ακτή.
Γ. Απαγορεύουμε την είσοδο και παραμονή των μονόξυλων στη λιμνοθάλασσα Κοτύχι και σε ζώνη πλάτους 200 μ. περιμετρικά αυτής. Τα μονόξυλα που θα ανευρίσκονται στην παραπάνω απαγορευμένη περιοχή θα κατάσχονται επί τόπου και οι κάτοχοί τους θα μηνύονται. Από την απαγόρευση εξαιρούνται τα μονόξυλα του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Λεχαινών τα οποία θα πρέπει να είναι αριθμημένα με σαφή διακριτικά και δηλωμένα στην Υπηρεσία μας.
Δ. Οι παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 287 & 7 του Ν. 86/69 περί Δασικού Κώδικα και άρθρο 9 της με αριθ. 414985/29-11-1985 ΚΥΑ περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας. Από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αμαλιάδα, 9 Ιουνίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ