Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, σε περιοχές των Δήμων Βιλλίων, Μάνδρας, Μαγούλας και Ασπροπύργου

ΦΕΚ Β 171 - 22.02.2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 42

Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, σε περιοχές των Δήμων Βιλλίων, Μάνδρας, Μαγούλας και Ασπροπύργου.
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69, που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69 περί Δασικού Κωδικός».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/1987 «Καθορισμός Περιφερειών της χώρας, για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της Περιφ. Ανάπτυξης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22.3.1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού Επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, στελέχωση, οργάνωση περιφέρειας... ».
5. Την υπ’ αριθ. 6413/29-5-2008 απόφαση του Γ.Γ.Π.Α. «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα, αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στον Γεν. Δ/ντή Περιφέρειας κ.λπ.».
6. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ.757/Β΄/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα Διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 87578/703/6-3-2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 581/Β/2007).
7. Την υπ’ αριθ. 85352/3697/19-7-1993 εγκύκλιο Δ/γή της Δ/νσης Αισθητικών δασών-δρυμών και θήρας Υ.Α.Α. και Τ.
8. Την υπ’ αριθ. 78006/2538/1-7-1994 εγκύκλιο δ/γή της ίδιας ως άνω Δ/νσης.
9. Την υπ’ αριθ. 183643/4418/17-12-2009 (ΦΕΚ 2466/
Β ΄/17-12-2009) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος-Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2009-2010», με την οποία καταργείται η υπ’ αριθ. 103382/2740/4-8-2009 (ΦΕΚ 1611/Β΄/5-8-2009) με το ίδιο θέμα υπουργική απόφαση.
10. Την υπ’ αριθ. 105759/3006/26-8-2009 διαταγή Υ. Α. Α. και Τ. «Έκδοση απαγόρευσης θήρας και αντίστοιχης ΔΑΔ».
11. Την υπ’ αριθ. 107545/1889/16-9-2009 διαταγή Υπουργείου Υ. Α. Α. και Τ. «Ρυθμίσεις θήρας».
12. Το υπ’ αριθ. 1410/2167/4-9-2009 έγγραφο της Δ’ΚΟΣΕ «Προτάσεις ρυθμίσεων θήρας».
13. Την υπ’ αριθ. 4593/31-12-2009 εισήγηση του Δασαρχείου Αιγάλεω «Απαγορεύσεις κυνηγιού ορισμένου χρόνου».
14. Τη σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυηγίου σε περιοχές των Δήμων Βιλλίων, Μάνδρας, Μαγούλας και Ασπροπύργου στις οποίες επήλθαν εκτεταμένες καταστροφές του φυσικού βιότοπου που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές κατά τις ημερομηνίες 20-8-2009 και 22-8-2009, έχοντας υπόψη την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της άγριας πανίδας των ανωτέρω περιοχών, σε συνδυασμό με τις εκτεταμένες καταστροφές των φυσικών βιοτόπων που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά της 22-8-2009 σε όμορη περιοχή, αρμοδιότητας του Δασαρχείου Θηβών, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2012-2013, στις καμένες εκτάσεις των παρακάτω θέσεων, οι οποίες οριοθετούνται ως εξής:


Α) θέση Πόρτο Γερμένο, Δήμου Βιλλίων, για έκταση εμβαδού 9.192,600 στρεμμάτων, η οποία κάηκε από τη δασική πυρκαγιά στις 22-8-2009, όπως απεικονίζεται στο θεωρημένο από το Δασάρχη Αιγάλεω απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:50.000, το οποίο συνοδεύει αναπόσπαστα την παρούσα απόφαση και ορίζεται:
Βόρεια, με δασικού χαρακτήρα εκτάσεις (εκτάσεις που κάηκαν στην ίδια πυρκαγιά και βρίσκονται εντός της όμορης περιοχής, αρμοδιότητας Δασαρχείου Θηβών).
Ανατολικά, με δασικού χαρακτήρα, αλλά και με αγροτικές εκτάσεις.
Δυτικά, με δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.
Νοτιοανατολικά, με δασικού χαρακτήρα, αλλά και με αγροτικές εκτάσεις.
Νότια, βρέχεται από τη θάλασσα.


Β) θέσεις Δήμων Μάνδρας, Μαγούλας και Ασπροπύργου, για έκταση εμβαδού 12.464 στρεμμάτων, η οποία κάηκε από τη δασική πυρκαγιά στις 20-8-2009, όπως απεικονίζεται στο θεωρημένο από το Δασάρχη Αιγάλεω απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:50.000, το οποίο συνοδεύει αναπόσπαστα την παρούσα απόφαση και ορίζεται:
Βόρεια, με δάση και δασικές εκτάσεις και όρια Νομού Βοιωτίας.
Ανατολικά, με λατομική ζώνη Ξηρορέματος, δάση και δασικές εκτάσεις, αγροτικές εκτάσεις και βιομηχανική περιοχή.
Δυτικά, με δάση και δασικές εκτάσεις και πέραν αυτών με εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ, όρια Νομού Βοιωτίας, δάση και δασικές εκτάσεις των Δήμων Μάνδρας-Μαγούλας.
Νότια, με αγροτικές εκτάσεις και βιομηχανική περιοχή Μαγούλας Ασπροπύργου.
Με την παρούσα απόφασή μας δε θίγεται, ούτε ανατρέπεται οποιοδήποτε άλλο καθεστώς γενικής απαγόρευσης θήρας στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αιγάλεω καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, καθώς επίσης δε θίγονται οι γενικότερες διατάξεις των ισχυουσών Νόμων και Διαταγμάτων κ.λπ. που έχουν εφαρμογή εντός των ανωτέρω περιγραφομένων εκτάσεων.
Το Δασαρχείο Αιγάλεω παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας και δημοσίευσής της κατά τα γνωστά.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 3 Ν. 177/75 ΦΕΚ 205/Α/1975) και θα ισχύει, μετά από τη δημοσίευσή της, από το κυνηγετικό έτος 2009-2010, η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Δημόσιας Τάξης, των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Αιγάλεω, 3 Φεβρουαρίου 2010
Ο Διευθυντής
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Προσθήκη νέου σχολίου

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην ανταλλαγή απόψεων παρακαλούμε ακολουθήστε το πνεύμα των κατευθυντηρίων γραμμών προς τη δημιουργία μιας κοινότητας η οποία προάγει την ανταλλαγή απόψεων και το πολιτισμένο κλίμα.

Συναίνεση

Καταθέτοντας ένα σχόλιο δίνετε τη συγκατάθεση σας στον δικτυακό τόπο Κυνηγετικές Σελίδες να προβεί σε συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων που εισάγετε στις φόρμες σχολιασμού των άρθρων.
Αν δεν επιθυμείτε να γίνει συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε μην προβείτε σε κατάθεση σχολίων.

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη και σας ευχαριστούμε γι' αυτή.


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση