Σιωπηλή αναχώρηση

Έχουν αναχωρήσει οι κυνηγοί απ' τις κυνηγετικές οργανώσεις. Σιωπηλά...

Στην πλειοψηφία τους εδώ και πολλά χρόνια επισκέπτονται το σύλλογο μια φορά το χρόνο. Εκει στα μέσα Αυγούστου για να εκδώσουν την άδεια. Όπως κάποιοι επισκέπτονται τα εκδοτήρια της ΕΘΕΛ για να παραλάβουν την κάρτα απεριορίστων διαδρομών μια φορά το μήνα.

Δεν είναι σπίτι μας οι σύλλογοι. Οι περισσότεροι απ' αυτούς ούτε προσπάθησαν, ούτε θέλησαν να γίνουν σπίτι των κυνηγών. Είναι σύλλογοι από ομάδες 20-50 ατόμων οι οποίες εκλέγονται από συνελεύσεις χωρίς απαρτία που γίνονται σε ημερομηνίες που μόνο αυτοί γνωρίζουν... από πριν...

Αναφέρει ο Δασικός Κώδικας:

Κυνηγετικαί οργανώσεις
Άρθρο 266. –
  1. Διά την σύστασιν κυνηγετικού συλλόγου απαιτείται η τήρησις των περί σωματείων κειμένων διατάξεων, η δε επωνυμία του δέον να είναι «Κυνηγετικός Σύλλογος» προστιθεμένης της ονομασίας της έδρας Δασαρχείου ή Νομαρχίας ή Επαρχείου.
  2. Σκοπός τούτων είναι, αφ' ενός μεν η οργάνωσις των κυνηγών και η φίλαθλος κυνηγετική κατάρτισις και προαγωγή αυτών διά την αναγκαίαν πειθαρχίαν προς εφαρμογήν του παρόντος Κώδικος, αφ' ετέρου δε η συμβολή τούτων εις την προσπάθειαν της Πολιτείας διά την διατήρησιν, ανάπτυξιν και προστασίαν του Θηραματικού πλούτου της Χώρας. Αι κυνηγετικαί οργανώσεις οφείλουν να βοηθούν τας δασικάς αρχάς εις παν ζήτημα ενδιαφέρον την θήραν και το θήραμα και να παρέχουν εις αυτάς πάσαν αναγκαίαν πληροφορίαν και συνδρομήν.

Πράττουν οι σύλλογοι μας στην πλειοψηφία τους:

Σκοπός τούτων είναι, αφ' ενός μεν η οργάνωσις των κυνηγών και η φίλαθλος κυνηγετική κατάρτισις και προαγωγή αυτών διά την αναγκαίαν πειθαρχίαν προς εφαρμογήν του παρόντος Κώδικος, αφ' ετέρου δε η συμβολή τούτων εις την προσπάθειαν της Πολιτείας διά την διατήρησιν, ανάπτυξιν και προστασίαν του Θηραματικού πλούτου της Χώρας. Αι κυνηγετικαί οργανώσεις οφείλουν να βοηθούν τας δασικάς αρχάς εις παν ζήτημα ενδιαφέρον την θήραν και το θήραμα και να παρέχουν εις αυτάς πάσαν αναγκαίαν πληροφορίαν και συνδρομήν.

Μας έμεινε το όνομα και η βοήθεια προς τας δασικάς αρχάς...

Το κυνήγι όμως, δηλαδή η ίδια η φύση, μας χρειάζεται όλους.

Μας χρειάζεται οργανωμένους, με κυνηγετική κατάρτηση, με σεβασμό στον Κώδικα να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην προσπάθεια ανάπτυξης και προστασίας του θηραματικού μας πλούτου. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, γιατί πλέον η άγρια φύση έχει γίνει το νέο πεδίο ανάπτυξης. Της πράσινης ανάπτυξης που διεκδικεί κάθε σπιθαμή άγριας φύσης είτε για να τη μετατρέψει σε χώρο ΑΠΕ είτε σε πεδίο μελέτης περιβαλλοντικών ΜΚΟ.


Χρειάζεται να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας για να ξαναβρούμε το δρόμο μας

Πρέπει να ξαναπάρουμε τους συλλόγους στα χέρια μας. Στα χέρια αυτών που ενδιαφέρονται για το αειφορικό κυνήγι. Και οδηγός στον αγώνα αυτό θα' πρεπε να είναι η ΚΣΕ. Με ενημέρωση προς τον κυνηγετικό κόσμο, με ενημέρωση προς την κοινωνία για το έργο των κυνηγών, με εξωστρέφεια. Με εκλογές σε συγκεκριμένες ημερομηνίες για αρχή.

Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να δραστηριοποιηθούμε πάσει δυνάμει αν μας ενδιαφέρει να συνεχίσει να υπάρχει άγρια φύση και ελεύθερο κυνήγι, αλλιώς το μέλλον μας είναι οι ρεζέρβες, ή κυνηγετικά πάρκα για να είμαστε πολιτικά ορθοί.


Μας αξίζει αυτό το μέλλον;

    Φωτογραφίες:
  1. Departing by *tomsumartin
  2. use the force by *Blepharopsis
  3. Almost... by ~kelc