(23/6/2016) Αποφασίζουμε

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Ανοικτό Σωματειακό Σκοπευτήριο του Αθλητικού Σκοπευτικού Συλλόγου Πειραιά που βρίσκεται επί της λεωφόρου Σχιστού στη Θέση ΒΙ.ΠΑ. στο Δήμο Περάματος και την κατάταξη του, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 19180/26-42006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 559/Β/4-5-2006), στην κατηγορία «Ανοικτό σκοπευτήριο Πήλινου στόχου» , δυνάμει του από 25-05-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Υπεύθυνος Λειτουργίας για όλες τις δραστηριότητες του άρθρου 4 παρ.1 της υπ' αριθμ. 19180/26-4-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 559/Β/4-5-2006) ορίζεται ο Δημήτριος Αναστασίου Μπογιάκης

Η υπόψη αθλητική εγκατάσταση θα χρησιμοποιείται για Σκοποβολή στον κλάδο Άθλησης Πήλινου Στόχου.