Μέτρα για την προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο -Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι - Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης περιοχής τους

ΦΕΚ Δ 141 - 24.05.2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 25794
Μέτρα για την προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο -Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι - Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης περιοχής τους.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160) όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3937/2011 (Α΄ 60), του Ν. 4014/
2011 (Α΄ 209), του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24) και του Ν. 4164/
2013 (Α΄ 156) .
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 6 του Ν. 3937/ 2011 «Διατήρηση βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 60).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207) που συμπληρώθηκε με τον Ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α΄ 197).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114).
6. Την υπ" αριθμ. Υ31/12.10.2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄ 2183 ).
7. Τις διατάξεις του Ν. 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση -Βιώσιμη ανάπτυξη» (Α΄ 142).
8. Τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης, όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/1983 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» (Α΄ 32).
9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 33318/3028/1998 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων κ.λ.π» με την οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (Β΄ 1289), όπως ισχύουν.
10. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 617/1980 «Περί προστασίας της θαλάσσιας χελώνας» (Α΄163).
11. Τις διατάξεις του από 3.9.1993 Π.δ/τος «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 παραλιακή περιοχή Δήμων και κοινοτήτων Νομού Ηλείας» (Δ΄ 1161).
12. Την από το 2011 επιστημονική μελέτη με τίτλο «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Περιοχών: α) GR2330005 «Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος» και β) GR2330008 «Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο -
Κυπαρισσία», όπως εγκρίθηκε με την υπ" αριθμ. οικ. 160956/1258/6.6.2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
13. Την από το 2014 επιστημονική μελέτη με τίτλο «Συμπλήρωση της εγκεκριμένης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης «Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος» και «Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο - Κυπαρισσία», με την προσθήκη στην περιοχή μελέτης των εκτός αυτής απομεινάντων τμημάτων: Α) της ΕΖΔ (GR2550005) «Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι - Κυπαρισσία)» και Β) της ΕΖΔ (GR2330008) «Θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο - Κυπαρισσία», όπως εγκρίθηκε με την υπ" αριθμ. Οικ. 48730/2236/15.10.2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
14. Την υπ" αριθμ. 32/2015 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ.
15. Την υπ" αριθμ. οικ. 25242/731/18.5.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας. Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων με συνημμένο σχέδιο απόφασης.
16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Η παρούσα απόφαση έχει ως σκοπό τον καθορισμό μέτρων προστασίας των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων τμημάτων των τόπων κοινοτικής σημασίας του παραρτήματος 1 της απόφασης 2006/613/ΕΚ της Ε. Επιτροπής (L 259), με κωδικούς GR2330005 «Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος», GR2550005 «Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι -Κυπαρισσία)» και GR2330008 «Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο - Κυπαρισσία», οι οποίες χαρακτηρίσθηκαν ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ), και των εκτός των ορίων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 συνεχόμενων χερσαίων εκτάσεων α] Θίνες και τμήματα της αποξηραμένης Λίμνης Αγουλινίτσας, που εκτείνονται μεταξύ των εκβολών του Αλφειού ποταμού και του βορείου ορίου της ΕΖΔ με κωδικό GR2330005 β] Θίνες που εκτείνονται παραλιακά από το νότιο όριο της ΕΖΔ με κωδικό GR2330005 έως τις εκβολές του ποταμού Νέδα, κατά ζώνες όπως αυτές οριοθετούνται στο επόμενο άρθρο 2 και φαίνονται στο σχετικό ένα (1) πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:50.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών με την 25794/2016 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίνκρυνση συνδημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.
2. Ειδικότερα, επιδιώκεται η προστασία της ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής ως προς τις οικολογικές της λειτουργίες και η διαχείριση και διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων (οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας) που απαντώνται στην συγκεκριμένη περιοχή.
Άρθρο 2
Καθορίζονται οι εξής ζώνες προστασίας:
1. α) Ζώνη Α. Ζώνη υψηλής προστασίας.
Ως Ζώνη Α, ορίζεται η χερσαία και η υδάτινη περιοχή, που περιλαμβάνει τις εντός των Δήμων Πύργου, Ανδρίτσαινας - Κρεστένων και Ζαχάρως της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, καθώς και του Δήμου Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, χερσαίες και υδάτινες εκτάσεις που βρίσκονται εκτός των ορίων εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και εκτός ορίων οικισμών μέχρι 2000 κατοίκων, οριοθετούμένων σύμφωνα με το από 24.4.1985 π.δ (Δ’ 181),
όπως ισχύει, και εκτός των ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923, καθώς και την όμορη προς αυτές θαλάσσια έκταση του Κυπαρισσιακου Κόλπου. Οι συντεταγμένες των ορίων κατά ΕΓΣΑ "87 της Ζώνης Α στην οποία περιλαμβάνονται οι Ζώνες Α1, Α2 και A3, αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
β) Εντός της Ζώνης Α (Υψηλής προστασίας), ορίζονται οι ακόλουθες περιοχές:
Ζώνη Α1 «ΑΜΜΟΘΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΑΛΦΕΙΟΥ - ΝΕΔΑΣ», έως το ρέμα Μπραζέρι
Α1α Αμμοθίνες και παράκτια ζώνη Αλφειού - Νέδας
Α1β Παράκτιες αμμοθίνες από τις εκβολές της Νέδας έως το ρέμα Μπραζέρι
Ζώνη Α2 «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΘΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΔΑΣΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ», η οποία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
Α2α Πρώην βαλτώδεις εκτάσεις Καϊάφα - Αγουλινίτσας
Α2β Σταθεροποιημένες θίνες με βλάστηση Χαλεπίου Πεύκης, Κουκουναριάς, αρμυρίκια και βαλτώδεις εκτάσεις με καλαμιώνες και αλόφυτα
Α2γ Αγροτικές εκτάσεις με αμμοθίνες
Α2δ Σταθεροποιημένες θίνες με πευκοδάση χαλεπίου πεύκης και κουκουναριάς
Α2ε Σταθεροποιημένες θίνες με Juniperus sp.
Α2στ Θαμνώνες - φρύγανα παράκτιων περιοχών
Ζώνη A3 «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ»
2. α) Ζώνη Β. Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας,
Ως Ζώνη Β, ορίζεται η χερσαία περιοχή που περιλαμβάνει τις εντός των Δήμων Πύργου, Ανδρίτσαινας - Κρεστενων και Ζαχάρως της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, καθώς και του Δήμου Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, χερσαίες εκτάσεις που βρίσκονται εκτός των ορίων εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και εκτός ορίων οικισμών μέχρι 2000 κατοίκων, οριοθετούμενων σύμφωνα με το από 24.4.1985 Π.δ (Δ΄ 181), όπως ισχύει, και εκτός των ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923. Οι συντεταγμένες των ορίων κατά ΕΓΣΑ "87 της Ζώνης Β, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ζώνες Β1, Β2, Β3, Β4, Β5 και Β6 (Αγροτική περιοχή), αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
β) Εντός της Ζώνης Β (Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας), ορίζονται οι ακόλουθες περιοχές:
Ζώνη Β1: «ΣΠΗΛΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΟΡΘΟΠΛΑΓΙΕΣ»
Ζώνη Β2: «ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ», η οποία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
Β2α «Μωσαϊκό πευκοδάσους, αρμυρικιών και αμμώδεις αποθέσεις βορείως της λίμνης Καϊάφα»
Β2β «Δάσος χαλεπίου πεύκης της δυτικής ακτής της λίμνης Καϊάφα»
Β2γ «Λίμνη Καϊάφα»
Β2δ «Εσωτερικές εκτάσεις που περιβάλλουν την λίμνη Καϊάφα με υγρά λιβάδια, τέλματα και αμμώδεις αποθέσεις»
Ζώνη Β3: «ΠΛΑΓΙΕΣ ΛΟΦΟΥ ΛΑΠΙΘΑ»
Ζώνη Β4: «ΠΡΩΗΝ ΒΑΛΤΩΔΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΪΑΦΑ - ΑΓΟΥΛΙΝΙΤΣΑΣ», η οποία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
Β4α: «Καλαμιώνας»
Β4β: «Εκτάσεις χαμηλής παραγωγικότητας με υγροτοπικά χαρακτηριστικά και θαμνώδη βλάστηση»
Ζώνη Β5: «ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ», η οποία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
Β5α: «Παραποτάμιο οικοσύστημα και εκβολές Ποταμού Νέδας»
Β5β: «Παραποτάμιο οικοσύστημα και εκβολές Ποταμού Αρκαδικού»
Ζώνη Β6: Αγροτικό Τοπίο
Άρθρο 3
Όροι και περιορισμοί προστασίας και διαχείρισης
Α) Ζώνη Α (Ζώνη Υψηλής Προστασίας)
Α1. Ζώνη Α1
Εντός της Ζώνης Α1 (Α1 α και Α1 β) επιτρέπεται:
1. Η επιστημονική έρευνα των στοιχείων του οικοσυστήματος και με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης στα οικοσυστήματα και στους πληθυσμούς των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας και εξασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός προστασίας της φύσης και του τοπίου.
2. Η εκτέλεση έργων και εργασιών που αποσκοπούν στη βελτίωση, διατήρηση ή/και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος, κατόπιν εκπόνησης έκθεσης τεκμηρίωσης για τη σκοπιμότητα αυτών. Η έκθεση τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας συνοδεύει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία.
3. Η πρόσβαση προς την ζώνη του αιγιαλού, αποκλειστικά από τις υφιστάμενες προς την ακτή προσβάσεις.
4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ναυαγοσωστικού σταθμού μέγιστης επιφάνειας 7 τ.μ, υπερυψωμένου το πολύ κατά 3,0 μ. από το φυσικό έδαφος.
5. Η ημερήσια επίσκεψη και η ξενάγηση επισκεπτών με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή.
6. Η εγκατάσταση χαμηλού φυτοφράχτη αποτροπής της πρόσβασης στους παράλιους αμμοθινικούς σχηματισμούς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Α.2. Ζώνη Α2
Α.2.1 Εντός της Ζώνης Α2 επιτρέπεται:
1. Η επιστημονική έρευνα των στοιχείων του οικοσυστήματος και με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης στα οικοσυστήματα και στους πληθυσμούς των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας και εξασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός προστασίας της φύσης και του τοπίου.
2. Η εκτέλεση έργων και εργασιών που αποσκοπούν στη βελτίωση, διατήρηση ή/και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος, κατόπιν εκπόνησης έκθεσης τεκμηρίωσης για τη σκοπιμότητα αυτών. Η έκθεση τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας συνοδεύει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία.
3. Η πρόσβαση προς την ζώνη του αιγιαλού, αποκλειστικά από τις υφιστάμενες προς την ακτή προσβάσεις.
4. Η ημερήσια επίσκεψη και η ξενάγηση επισκεπτών με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή.
5. Η εγκατάσταση χαμηλού φυτοφράχτη αποτροπής της πρόσβασης στους παράλιους αμμοθινικούς σχηματισμούς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Α.2.2 Ειδικότερα εντός της Ζώνης Α2β (Νησάκι Αγ. Αικατερίνης), επιτρέπεται:
1. Η κίνηση τροχοφόρων στο κύριο δίκτυο μονοπατιών για λόγους τροφοδοσίας, φύλαξης, πυρασφάλειας, συντήρησης του χώρου και εξυπηρέτησης της λειτουργίας των επιτρεπόμενων εγκαταστάσεων.
2. Η ανακατασκευή της υφιστάμενης γέφυρας πρόσβασης με αποκατάσταση της διαρκούς ελεύθερης επικοινωνίας των λιμναίων υδάτων.
3. Τα έργα συντήρησης της υφιστάμενης οδού πρόσβασης.
4. Η συντήρηση/εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών.
Α.3 Ζώνη A3
Α.3.1 Εντός της Ζώνης A3 επιτρέπεται:
1. Η ήπια αναψυχή και ο ναυταθλητισμός, όπως ιστιοπλοΐα, κωπηλασία, η περιήγηση με ποδήλατα θαλάσσης και οι καταδύσεις, με την επιφύλαξη ότι η ταχύτητα των μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο δεν υπερβαίνει τα 6 ν.μ./ώρα, σε ζώνη ενός τουλάχιστον ναυτικού μιλίου από την ακτή.
2. Η ναυσιπλοΐα, η κυκλοφορία, η προσέγγιση, ο κατάπλους και απόπλους κρουαζιερόπλοιων, λοιπών πλοίων και πλωτών εν γένει ναυπηγημάτων ασκείται σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.
3. Η εκτέλεση έργων προστασίας των ακτών από την διάβρωση και η εκτέλεση λιμενικών έργων σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις από τους οικείους Οργανισμούς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Η επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία.
Β) Ζώνη Β (Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας)
Β1. Ζώνη Β1
Β.1.1 Εντός της Ζώνης Β1 επιτρέπεται:
α) Η χρήση των εξωτερικών εγκαταστάσεων και των δύο πρόσθιων θαλάμων του σπηλαίου, που χρησιμοποιούνται ως ιαματικά λουτρά, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.
β) Ο ήπιος φωτισμός των πρόσθιων θαλάμων του σπηλαίου στα σημερινά επίπεδα μέχρι τη δύση του ηλίου.
γ) Οι εργασίες συντήρησης και ενίσχυσης του υπερκείμενου βραχώδους όγκου, καθώς και οι επισκευές, οι καθαιρέσεις και οι βελτιώσεις των υφιστάμενων λουτρικών εγκαταστάσεων στους δύο πρόσθιους θαλάμους του σπηλαίου.
δ) Κατ" εξαίρεση, η είσοδος στους λοιπούς χώρους του σπηλαίου πλην των δύο πρόσθιων θαλάμων του σπηλαίου, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας για τη διεξαγωγή επιστημονικών εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρηση των χαρακτηριστικών τους και την παρακολούθηση των πληθυσμών των νυχτερίδων.
ε) Οι παρακάτω δραστηριότητες:
αα. Οι φυτεύσεις με αυτοφυή είδη της περιοχής από φυτώριο που δημιουργείται στη ζώνη αυτή ή χρήση φυτευτικού υλικού που προέρχεται από συλλογή σπερμάτων της περιοχής.
ββ. Η αναρρίχηση σε καθορισμένες διαδρομές των ορθοπλαγιών.
στ) Η υλοποίηση έργων προστασίας από κατολισθήσεις και έργων ευστάθειας πρανών.
ζ) Οι εργασίες συντήρησης/αναβάθμισης/βελτίωσης των υφιστάμενων υποδομών της ιαματικής πηγής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
η) Ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου κτηριακού χώρου ή η κατασκευή νέου στην ίδια θέση για την διαμονή και εξυπηρέτηση των λουσμένων των ιαματικών πηγών.
θ) Οι επεμβάσεις για τη δημιουργία ανοικτών υδάτινων επιφανειών για λουτροθεραπεία (πισίνες) και κλειστής λουτρικής δεξαμενής ιαματικών πηγών και των υποστηρικτικών τους εγκαταστάσεων.
ι) Η διατήρηση του καναλιού και η δημιουργία γέφυρας για τη μετακίνηση των επισκεπτών από τους χώρους λουτροθεραπείας στα υπόλοιπα τμήματα της περιοχής.
κ) Η δημιουργία ενός αναψυκτηρίου και χώρων υγιεινής μετά από γνώμη της υπηρεσίας διοίκησης της περιοχής προστασίας της φύσης.
λ) Η δημιουργία χώρου στάθμευσης, κατόπιν μελέτης φέρουσας ικανότητας.
Β.1.2 Ζώνη Β2:
Β.1.2.1 Εντός των Ζωνών Β2α και Β2β επιτρέπεται:
1. Η διαχείριση της ελοφυτικής βλάστησης για τη διατήρηση των υφιστάμενων μικρών λιμνών, σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης της περιοχής.
2. Οι φυτεύσεις για τη δημιουργία μικτού αραιού δάσους κουκουναριάς και πλατύφυλλων διατηρώντας τα υφιστάμενα ανοίγματα των αμμοθινών.
3. Ειδικότερα στη Ζώνη Β2β, η φύτευση μεμονωμένων διάσπαρτων ατόμων κουκουναριάς σε εκτάσεις που έχουν πληγεί από πυρκαγιά.
4. Η δημιουργία μονοπατιών - πεζοδρόμων. Στην Ζώνη Β2β, τμήμα των μονοπατιών - πεζοδρόμων αυτών είναι και ο υφιστάμενος χωματόδρομος, που συνδέει την Ε.Ο. με την παραλιακή ζώνη, ο οποίος πρέπει να διατηρήσει την ανεπίστρωτη επιφάνειά του και τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά.
5. Η εγκατάσταση ενημερωτικού περίπτερου/παρατηρητηρίου για την πληροφόρηση των επισκεπτών και την παρακολούθηση της πανίδας.
Β1.2.2 Στη Ζώνη Β2γ επιτρέπεται:
1. Η υλοποίηση έργων για την αποκατάσταση της συνέχειας της παραλίμνιας οδού (περιμετρικά της λιμνοθάλασσας Καϊάφα).
2. Η υλοποίηση έργων συντήρησης στο δίαυλο που ενώνει την λιμνοθάλασσα Καϊάφα με την θάλασσα, για την επίτευξη της διαρκούς ελεύθερης επικοινωνίας των νερών.
3. Τα έργα άντλησης - προσαγωγής του ιαματικού νερού στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.
4. Η υλοποίηση έργων καθαρισμού του πυθμένα της λιμνοθάλασσας Καϊάφα (εξυγίανση λόγω ρύπανσης), σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης της περιοχής.
5. Η κατασκευή γέφυρας πάνω από το δίαυλο που συνδέει τη λίμνη με την παραλία, για την αποκατάσταση της συνέχειας του κύριου μονοπατιού περιμετρικά της λίμνης.
6. Ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών προβλητών ελαφριάς κατασκευής και των έργων υποστήριξής τους.
7. Η κατασκευή πεζογέφυρας άνωθεν της Ε.Ο. για την ασφαλή μετακίνηση των επισκεπτών.
8. Οι δραστηριότητες ήπιας αναψυχής ναυταθλητισμού και καταδύσεων, καθώς και τα καθορισμένα δρομολόγια πλοιαρίων του φορέα λειτουργίας των εγκαταστάσεων του ακινήτου κατόπιν χορήγησης αδείας από την αρμόδια αρχή.
Β.1.2.3 Στη Ζώνη Β2δ επιτρέπονται:
1. Επεμβάσεις για τη δημιουργία μίας ανοικτής υδάτινης επιφάνειας.
2. Η δημιουργία μονοπατιών και η εγκατάσταση πινακίδων και ενημερωτικού περίπτερου/παρατηρητηρίου για την πληροφόρηση των επισκεπτών και την παρακολούθηση της πανίδας.
3. Η βόσκηση ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης ειδικής διαχειριστικής μελέτης βοσκής. Η ειδική διαχειριστική μελέτη εγκρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός δύο (2) ετών από την δημοσίευση της παρούσας. Μέχρι την έγκρισή της, η χρήση ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Η κίνηση τροχοφόρων για λόγους φύλαξης, πυρασφάλειας, συντήρησης του χώρου και λειτουργίας των επιτρεπόμενων εγκαταστάσεων, αποκλειστικά στο κύριο δίκτυο μονοπατιών και σε υφιστάμενους χωματόδρομους, που πρέπει να διατηρήσουν την ανεπίστρωτη επιφάνεια και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους. Επιτρέπεται η διαμόρφωση και η οργάνωση χώρων στάθμευσης με ανεπίστρωτη επιφάνεια, κατόπιν μελέτης φέρουσας ικανότητας.
Β.1.3 Στη Ζώνη Β3 επιτρέπεται:
1. Η δημιουργία μονοπατιών και η εγκατάσταση πινακίδων και η εγκατάσταση παρατηρητηρίου.
2. Η κίνηση τροχοφόρων αποκλειστικά στους υφιστάμενους χωματόδρομους, που πρέπει να διατηρήσουν την ανεπίστρωτη επιφάνεια και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους.
Β.1.4 Ζώνη Β4:
Β.1.4.1 Στη Ζώνη Β4α επιτρέπονται:
1. Επεμβάσεις για τη δημιουργία ανοικτών υδάτινων επιφανειών (μικρών λιμνών).
2. Η φύτευση των πρανών που προκύπτουν από τη δημιουργία υδάτινων επιφανειών.
3. Η διαχείριση του καλαμιώνα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης.
4. Η κατασκευή υπερυψωμένων ξύλινων παρατηρητηρίων για παρατήρηση της ορνιθοπανίδας σε περιφερειακές θέσεις του καλαμιώνα.
Β.1.4.2 Στη Ζώνη Β4β επιτρέπονται οι φυτεύσεις κατά θέσεις σε συνδενδρίες και λόχμες αρμυρικιών στις υφάλμυρες περιοχές.
Β.1.5 Ζώνη Β5:
Β.1.5.1 Στη Ζώνη Β5 επιτρέπονται:
1. Η ξενάγηση επισκεπτών και η διοργάνωση οικοτουριστικών προγραμμάτων σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, σε καθορισμένες διαδρομές και χώρους αποκλειστικά πεζή καθώς επίσης ο διάπλους των ποταμών.
2. Η εγκατάσταση ενημερωτικού περίπτερου και παρατηρητηρίου για την πληροφόρηση των επισκεπτών και την παρακολούθηση της ορνιθοπανίδας.
3. Η βόσκηση ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης ειδικής διαχειριστικής μελέτης βοσκής. Η ειδική διαχειριστική μελέτη εγκρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας. Μέχρι την έγκρισή της, η χρήση ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας και η αναδιάρθρωσή της στις νόμιμα υφιστάμενες γεωργικές εκτάσεις, η συντήρηση των αγροτικών οδών και η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων έργων υποδομής της (π.χ. άρδευση, αποστράγγιση), υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η διατήρηση και ενίσχυση των φυτοφραχτών, όπου υφίστανται στα όρια των αγροτεμαχίων.
4. Έργα συντήρησης και βελτίωσης των μονοπατιών με τις αντίστοιχες υποδομές ανάπαυσης και ενημέρωσης επισκεπτών.
Β.1.6 Ζώνη Β6 (Αγροτικό Τοπίο)
Εντός της Ζώνης Β6 επιτρέπεται:
1. Ο αγροτουρισμός, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Τα καταστήματα εστίασης (έως 120 τ.μ), χώροι υποδοχής επισκεπτών (π.χ περίπτερο υποδοχής - κέντρο πληροφόρησης), χώροι υγιεινής και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.
3. Η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας και η αναδιάρθρωσή της στις νόμιμα υφιστάμενες γεωργικές εκτάσεις.
4. Η κατασκευή νέων και συντήρηση - εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων έργων υποδομής της (π.χ. αγροτικές οδοί, άρδευση, αποστράγγιση, γεωργικές αποθήκες, βιοτεχνίες επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων κ.λπ.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η διατήρηση και ενίσχυση των φυτοφραχτών όπου υφίστανται στα όρια των αγροτεμαχίων.
7. Η κατασκευή και λειτουργία οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Όλες οι εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης είναι ελαφριάς κατασκευής από φυσικά υλικά. Οι θέσεις των κατασκηνωτικών καταλυμάτων και οι πάσης φύσης εγκαταστάσεις δεν χωροθετούνται στα διάκενα του δάσους.
8. Η κατασκευή και λειτουργία κέντρου μελέτης και περίθαλψης των προστατευομένων ειδών της πανίδας.
9. Τα κύρια τουριστικά καταλύματα 4 και 5 αστέρων με όριο αρτιότητας τα 20 στρέμματα και μέγιστη δυναμικότητα στις 120 κλίνες, υπό την προϋπόθεση ότι:
α) το σύνολο της κάλυψης των κτηριακών εγκαταστάσεων και των διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου, δεν υπερβαίνει το 20% της έκτασης ιδιοκτησίας. Στο υπόλοιπο 80% της έκτασης της ιδιοκτησίας διατηρείται η φυσική βλάστηση ή ο γεωργικός της χαρακτήρας,
β) επιτρέπεται η δόμηση σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μ. από το μέτωπο του γηπέδου προς το όριο του αιγιαλού και σε κάθε περίπτωση σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μ. από την ζώνη των αμμοθινών, ανεξαρτήτως εάν αυτή εμπίπτει εντός ορίων ιδιοκτησιών.
10. Η κατοικία, με όριο αρτιότητας τα 20 στρέμματα και μέγιστο εμβαδόν 200 τ.μ υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 5,00 μ. κατά NOK και σε περίπτωση προσθήκης στέγης προσαυξάνεται κατά 1,5 μ.
β) Επιτρέπεται η δόμηση σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μ. από το μέτωπο του γηπέδου προς το όριο του αιγιαλού και σε κάθε περίπτωση σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μ. από την ζώνη των αμμοθινών, ανεξαρτήτως εάν αυτό εμπίπτει εντός ορίων ιδιοκτησιών.
γ) Τα κτήρια τοποθετούνται σε απόσταση 15 μ. από τα πλάγια όρια του οικοπέδου χωρίς παρεκκλίσεις.
δ) Επιβάλλεται η χρήση κατάλληλης βλάστησης που λειτουργεί ως φυσικός φυτοφράκτης με τα χαρακτηριστικά ενδημικά είδη της περιοχής κατά μήκος της πλευράς των κτιρίων με πρόσοψη στην παραλία.
ε) Το σύνολο της κάλυψης των επεμβάσεων και των διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου, δεν υπερβαίνει το 20% της έκτασης ιδιοκτησίας. Στο υπόλοιπο 80% της έκτασης της ιδιοκτησίας παραμένει η φυσική βλάστηση ή ο γεωργικός της χαρακτήρας.
11. Η επέκταση των ορίων νομίμως υφιστάμενων οικισμών, εφόσον δεν επεκτείνονται μέσα στις Ζώνες Υψηλής Προστασίας (Α1 και Α2) και στις Ζώνες Περιφερειακής Προστασίας Β1, Β2, Β3, Β4 και Β5, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 4
Γενικές Διατάξεις
Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις - ρυθμίσεις της παρούσας:
α) Τα έργα και οι δραστηριότητες που κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας:
- υφίστανται και λειτουργούν νομίμως, ή
- βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση σύννομη άδεια, ή
- έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας.
β) Τα έργα εθνικής σημασίας, ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς επίσης, υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, έργα και επεμβάσεις λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμύρων, θεομηνιών κ.λπ.).
2. Για τα έργα της παραγράφου 1.α του παρόντος άρθρου, εφόσον διαπιστωθεί ότι, παρά τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα υποβάθμισης ή/και όχλησης του συνόλου ή στοιχείων των προστατευόμενων οικοσυστημάτων, οι αρμόδιες υπηρεσίες, ζητούν την υποβολή των απαιτούμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικών για την επανεξέταση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων. Σε περίπτωση αδυναμίας προσαρμογής ή μη συμμόρφωσης στα ανωτέρω, επιβάλλεται η αναστολή λειτουργίας και εκτέλεσης έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Επιπλέον, σε όλη την έκταση των Ζωνών Υψηλής Προστασίας και στην Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας, επιτρέπονται τα κάτωθι, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά στην παρούσα:
α) Η κίνηση τροχοφόρων σε όλους τους υφιστάμενους δρόμους. Εκτός των υφιστάμενων δρόμων επιτρέπεται μόνον για λόγους προστασίας, διαχείρισης και για την φύλαξη της περιοχής ή πραγματοποιείται εντός ιδιωτικών εκτάσεων για την άσκηση των επιτρεπόμενων παραγωγικών δραστηριοτήτων.
β) Η κατασκευή και συντήρηση έργων αντιπυρικής προστασίας.
γ) Η ελεύθερη κατασκήνωση μόνο εάν είναι αναγκαία για σκοπούς επιστημονικής παρατήρησης.
δ) Η θήρα σύμφωνα με τις κείμενες περί θήρας διατάξεις, πλην των Ζωνών Α1 και Α2.
ε) Η επιστημονική έρευνα των φυσικών οικοσυστημάτων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας.
στ) Η αμμοληψία και χαλικοληψία από τις κοίτες και εκβολές των ποταμών μόνο για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών (π.χ. αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων).
ζ) Η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, βελτίωση και διατήρηση των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος εφόσον είναι συμβατά με την παρούσα ή περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης.
η) Η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή.
θ) Η εγκατάσταση μόνο πινακίδων σήμανσης των οδών από την αρμόδια υπηρεσία καθώς και πινακίδων για την οριοσήμανση των προστατευόμενων ζωνών και την ενημέρωση των επισκεπτών.
ι) Ο έλεγχος του πληθυσμού των κουνουπιών, ο οποίος πραγματοποιείται κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
κ) Η συντήρηση, επισκευή και αναστήλωση ιστορικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων και χώρων, καθώς και οι αρχαιολογικές ανασκαφές -έρευνες, εφόσον έχει εκδοθεί η απαραίτητη άδεια από τους κατά περίπτωση αρμόδιους για το φυσικό αντικείμενο φορείς.
λ) Η απλή χρήση της ζώνης του αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουομένους με βάση τα αναφερόμενα στο Παράρτημα II, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
μ) Η μελισσοκομία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ν) Η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός νομίμως υφιστάμενων δικτύων υποδομής (π.χ άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.), καθώς και νομίμως υφιστάμενων κτηρίων και εγκαταστάσεων.
4. Για όλα τα επιτρεπόμενα σύμφωνα με την παρούσα έργα και δραστηριότητες ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως ισχύει, όπου απαιτείται.
5. Στις περιοχές των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης αρχαιολογικής νομοθεσίας.
6. Από την δημοσίευση της παρούσας οι αρμόδιες υπηρεσίες μεριμνούν για την κατεδάφιση και απομάκρυνση κατά προτεραιότητα των παράνομων κατασκευών και εγκαταστάσεων που υφίστανται εντός των Ζωνών Υψηλής Προστασίας και της Περιφερειακής Ζώνης Προστασίας, εκτός αν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011
(Α΄ 209) και ήδη του Ν. 4178/2013, όπως ισχύει καθώς και αν συντρέχει περίπτωση του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, και εφαρμόζεται υποχρεωτικά πρόγραμμα αποκατάστασης του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
7. Σε όλη την έκταση των Ζωνών Α (Υψηλής Προστασίας) και Β (Περιφερειακής Προστασίας) απαγορεύονται:
α) Τα έργα και οι δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1 της υπ" αριθμ. 1958/13.1.2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011 (Α΄209)» (Β΄ 21), όπως ισχύει.
β) Οι Οργανωμένοι Υποδοχείς Τουριστικών Δραστηριοτήτων και τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα, όπως αυτοί ορίζονται στο Ν. 4179/2013 (Α΄ 175).
γ) Η θανάτωση, η σύλληψη, η αιχμαλωσία και οποιαδήποτε μεταχείριση των ειδών πανίδας, καθώς και η συλλογή αυγών των προστατευόμενων ειδών των Παραρτημάτων II, IV και V, της υπ’ αριθμ. 33318/3028/1998 (Β΄ 1289) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, εκτός εάν οι δράσεις αυτές:
γα) Εξυπηρετούν σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή σκοπούς διατήρησης προστατευόμενων ειδών, κατόπιν ειδικής έγκρισης από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.
γβ) Αφορούν σε σύλληψη τραυματισμένων ή ασθενών ατόμων ειδών πανίδας, με σκοπό την άμεση μεταφορά τους για περίθαλψη.
γγ) Κρίνονται αναγκαίες για την καταπολέμηση ειδών που οι πληθυσμοί τους έχουν αυξηθεί υπέρμετρα σε βάρος πληθυσμών προστατευόμενων ειδών, καθώς και για την καταπολέμηση ξενικών ειδών, κατόπιν ειδικής μελέτης και έγκρισής της από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.
δ) Η συλλογή φυτών και σπόρων, η κοπή, εκρίζωση, υλοτομία, κάψιμο και γενικά η με κάθε τρόπο νέκρωση δεντροστοιχιών, θαμνοστοιχιών και μεμονωμένων δέντρων και θάμνων που βρίσκονται σε δημόσιες εκτάσεις εκτός εάν περιλαμβάνονται σε επιτρεπόμενες δράσεις από το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης ή για λόγους ασφαλείας, κατόπιν ειδικής άδειας που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 5
Έλεγχος - Κυρώσεις
Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων της παρούσας και η βεβαίωση τυχόν παραβάσεων για την επιβολή κυρώσεων, που προβλέπονται στα άρθρα 28,29 και 30 του Ν. 1650/1986, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και από ειδικές διατάξεις ανήκει στις αρμόδιες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υπηρεσίες κατά το λόγο αρμοδιότητάς τους.
Άρθρο 6
Ισχύς
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαΐου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ