Ευρετήριο Άρθρου

Αναχρονιστικό-χουντικό το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Κ.Ο.

Ο ισχυρισμός ότι το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Κ.Ο. είναι αναχρονιστικό και χουντικό καταρρίπτεται διότι από την παράθεση των κάτωθι προκύπτει πως ο Ν. 86/69 έχει εκσυγχρονιστεί ακολουθώντας της επιταγές τις Ε.Ε., τη νομολογία του ΣτΕ καθώς και τις κατευθύνσεις που απορρέουν από τις Κοινοτικές Οδηγίες που διέπουν τη θήρα.

Συγκεκριμένα, στο Ν.Δ. 86/69 περιέχονται οι βασικότερες και θεμελιώδεις διατάξεις για τη θήρα και τη θηραματοπονία. Το Ν.Δ. 86/69 αποτέλεσε την πρώτη κωδικοποίηση της υφιστάμενης έως τότε Δασικής νομοθεσίας. Ειδικότερα το Ν.Δ. 86/69 κωδικοποίησε τον Νόμο Ν.4173 "περί Δασικού Κώδικος" και τον Νόμο υπ' αριθμ. 1926 "Περί θήρας". Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό πως ο συγκεκριμένος Νόμος καταρτίστηκε το 1969, αλλά ήταν προσπάθεια κωδικοποίησής της έως τότε Δασικής νομοθεσίας.

Από το 1969 έως σήμερα, στο Ν.Δ. 86/69 έχουν πραγματοποιηθεί πλήθος τροποποιήσεων, καταργήσεων, συμπληρώσεων, βελτιώσεων και προσαρμογών με αποτέλεσμα, ο οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι το Ν.Δ. 86/69 αποτελεί έναν αναχρονιστικό Νόμο να μην ευσταθεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως το Ν.Δ. 86/69 έχει τροποποιηθεί από το 1969 έως σήμερα με περισσότερους από 16 διαφορετικούς νόμους και Κοινές Υπουργικές αποφάσεις που έχουν ισχύ νόμου. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

• Ν.Δ. 996/1971,

• Ν.Δ. 191/1974

• Ν. 177/1975

• Ν. 998/1979

• Κ.Υ.Α. 414985/1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/1985)

• Ν. 2040/1992

• Ν. 2168/1993

• Ν. 2637/1998

• Ν. 3170/2003

• Ν. 3208/2003

• Κ.Υ.Α. Αριθμ. 99098/5881 (ΦΕΚ 1570/Β/26-10-2006)

• Κ.Υ.Α. Αριθμ. 87578/703 (ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007)

• ΚΥΑ Αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ 1495/Β/2010)

• Ν.3937/2011

• Κ.Υ.Α. Αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 415/Β/2012)

• Ν. 4178/2013

2

Επιπροσθέτως, πρέπει να αναφερθεί πως το Ν.Δ. 86/69 όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα περιέχει 49 εξουσιοδοτικές διατάξεις. Σε όλες αυτές τις εξουσιοδοτικές διατάξεις έχει κατ' επανάληψη γίνει χρήση, δίνοντας την άμεση δυνατότητα ρύθμισης όλων των παραμέτρων που αφορούν την αειφορική διαχείριση του ανανεώσιμου φυσικού πόρου που ονομάζεται θήραμα, σύμφωνα με τις εξελίξεις που αφορούν το περιβάλλον.

Η νομοθεσία που αφορά το κυνήγι στη χώρα μας εντάσσεται στις αυστηρότερες της Ευρώπης και ασκείται κάτω από πλήθος περιορισμών. Πρέπει να τονιστεί με ιδιαίτερη έμφαση ότι η χώρα μας είναι η ΜΟΝΗ χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει καταδικαστεί ΠΟΤΕ για θέματα κυνηγίου! Οι καταδικαστικές αποφάσεις του Δ.Ε.Κ., παρόλο που εντάσσονται στην γενική ανάγκη προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τα πτηνά, δεν αφορούν σε καμία περίπτωση περιόδους θήρας, θηρεύσιμα είδη και τοπικές απαγορεύσεις που καθορίζει η Ρυθμιστική και άλλες αποφάσεις, αλλά αφορούν σε συγκεκριμένες παραλείψεις της Ελληνικής Δημοκρατίας, αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με την επάρκεια και τη λειτουργία του δικτύου των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π). Αποτελεί ανακρίβεια και παραπληροφόρηση η αντίθετη άποψη.

Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε πως το ΥΠΕΚΑ το 2012 προκήρυξε έργο που αφορά την κωδικοποίηση της Δασικής νομοθεσίας η οποία έχει ολοκληρωθεί συνθέτοντας με επιτυχία όλες τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.